Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, giá trị thương hiệu và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần tại đồng bằng sông Cửu Long - 29

11. KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT NHÓM NHÂN VIÊN VÀ QUẢN LÝ . estat ginvariant Tests for group invariance of parameters chi2 Wald Test df p>chi2 chi2 Score Test df p>chi2 Structural FPER <- EBBE 0.353 1 0.5527 . . . CSRCom 0.002 1 0.9675 . . . CSREmp 0.462 1 0.4966 . . . CSRCus ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, giá trị thương hiệu và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần tại đồng bằng sông Cửu Long - 28

3. Thống kê mô tả một số đặc điểm của đáp viên nhóm nhân viên gioitinh Freq. Percent Cum. 0 203 59.01 59.01 1 141 40.99 100.00 Total 344 100.00 matuoi Freq. Percent Cum. 1 203 59.01 59.01 2 109 31.69 90.70 3 25 7.27 97.97 4 7 2.03 100.00 Total 344 100.00 thunhap Freq. ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, giá trị thương hiệu và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần tại đồng bằng sông Cửu Long - 25

Yesil, S., and Kaya, A., 2013. The effect of organizational culture on firm financial performance: Evidence from a developing country. Procedia- Social and Behavioral Sciences . 81: 428-437. Yeung, S., 2011. The Role of Banks in Corporate Social Responsibility. Journal of Applied Economics and ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, giá trị thương hiệu và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần tại đồng bằng sông Cửu Long - 24

Nguyễn Thị Minh Huệ và Trần Thị Thanh Tú, 2015. Vai trò và các sản phẩm của ngành ngân hàng hướng tới phát triển và đầu tư xanh (Ngân hàng xanh). Trường Đại Học Kinh Tế. Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Nguyễn Thị Xuân và Phạm Thuỳ ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, giá trị thương hiệu và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần tại đồng bằng sông Cửu Long - 23

He, H., and Li, Y., 2011. CSR and service brand: The mediating effect of brand identification and moderating effect of service quality. Journal of Business Ethics . 100(4): 673-688. Heinze, D., 1976. Financial correlates of a social measure. Akron Business and Economic Review . 7(1): 48-51. ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, giá trị thương hiệu và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần tại đồng bằng sông Cửu Long - 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO Aaker, D. A., 1989. Managing assets and skills: The key to a sustainable competitive advantage. California management review . 31(2): 91-106. Aaker, D.A., 1991. Managing Brand Equity. The Free Press, New York, NY. Aaker, D.A., 1996. Measuring Brand Equity across products and ...

Tập Trung Theo Từng Khía Cạnh Trách Nhiệm Xã Hội

Khía cạnh khách hàng và giá trị thương hiệu. Kết quả thực nghiệm cho thấy nhận thức của khách hàng nữ mạnh hơn nam trong hầu hết các mối quan hệ, nên việc xây dựng chiến lược nên hướng tới đối tượng nữ là hoàn toàn hợp lý. ...

Xây Dựng Chiến Lược Trách Nhiệm Xã Hội Trong Dài Hạn.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ Chương 5 dựa vào phân tích thực trạng và các kết quả nghiên cứu thực nghiệm được trình bày chi tiết ở Chương 4 để giải thích các khía cạnh của TNXH tác động tích cực hay tiêu cực, trực ...

Kiểm Định Mô Hình Nghiên Cứu Bằng Phương Pháp Bootstrap

Nghiên cứu ngành ngân hàng cũng không có bằng chứng thống kê về mối quan hệ giữa TNXH và HQTC. Giả thuyết H 4 cho rằng nhận thức về khía cạnh khách hàng của TNXH tác động tích cực đến HQTC của ngân hàng. Kết quả ước lượng các tham ...

Phân Tích Cấu Trúc Đa Nhóm Theo Giới Tính Của Khách Hàng

Giá trị thương hiệu. Kết quả ước lượng các tham số trong Bảng 4.17 cho thấy các khía cạnh này của TNXH tác động tích cực đến giá trị thương hiệu của ngân hàng có trọng số lần lượt là β = 0,142 (p < 0,1); β = 0,447 (p < 0,001); ...

Bảng Thống Kê Mô Tả Về Địa Bàn Khảo Sát Theo Tỉnh.

Nhiên, những năm sau có xu hướng giảm. Năm 2015 chỉ còn khoảng 6%. Theo Moody’s thì ROE từ 12-15% là đạt yêu cầu, với mức chuẩn này thì các ngân hàng đang trong tình trạng sử dụng vốn chủ sở hữu chưa đạt hiệu quả. Quy mô vốn chủ ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, giá trị thương hiệu và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần tại đồng bằng sông Cửu Long - 12

Chọn cách thu thập thông tin tương tự Pandit et al . (2015) nghiên cứu khách tham quan công viên quốc gia. Cụ thể, phỏng vấn viên tiếp cận các phòng giao dịch, cứ 10 khách hàng sẽ chọn 1 khách hàng để tiếp cận, giải thích các thuật ngữ và ...

Mục Tiêu Của Nghiên Cứu Định Tính

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 3.1 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 3.1.1 Mục tiêu của nghiên cứu định tính Mục tiêu chính của nghiên cứu định tính là tìm hiểu thực trạng các NHTMCP triển khai các hoạt động TNXH như thế nào, HQTC của các NHTMCP ...

Tổng Hợp Các Nghiên Cứu Tiêu Biểu Về Tác Động Của Tnxh

Bảng 2.3 Tổng hợp các nghiên cứu tiêu biểu về tác động của TNXH Tác giả Chủ đề nghiên cứu Địa bàn nghiên cứu và Dữ liệu Phương pháp - Các biến số Kết quả Sử dụng số liệu thứ cấp, nghiên cứu định lượng về mối quan hệ ...

Giá Trị Thương Hiệu Dựa Vào Khách Hàng

Thời kỳ Nguồn: Tổng hợp từ các bài nghiên cứu có liên quan TNXH là một khái niệm rộng và được diễn tả theo quan điểm của từng nhà nghiên cứu, phụ thuộc vào bối cảnh nghiên cứu (Dahlsrud, 2008). Với nghiên cứu mối quan hệ giữa ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, giá trị thương hiệu và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần tại đồng bằng sông Cửu Long - 2

MỤC LỤC TÓM TẮT v DANH SÁCH BẢNG xiii DANH SÁCH HÌNH xv CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4 1.2.1 Mục tiêu chung 4 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 4 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 4 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, giá trị thương hiệu và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần tại đồng bằng sông Cửu Long - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Cần Thơ Lê Phước Hương Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Trách Nhiệm Xã Hội, Giá Trị Thương Hiệu Và Hiệu Quả Tài Chính Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long ...