Ảnh hưởng của vốn xã hội đến lợi ích của người dân địa phương trong phát triển du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia Đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Đông Bắc

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Phùng Thị Hằng Ảnh Hưởng Của Vốn Xã Hội Đến Lợi Ích Của Người Dân Địa Phương Trong Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Tại Các Vườn Quốc Gia Vùng Đồng Bằng Sông Hồng Và ...

Trang 4, Trang 5, Trang 6, Trang 7, Trang 8, Trang 9, Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13,

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số