Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển ngân hàng và tăng trưởng kinh tế trong điều kiện độ mở thương mại và lạm phát: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam - 27

PHỤ LỤC 4.10: KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH 2a XÁC ĐỊNH ĐỘ TRỄ TỐI ĐA KIỂM ĐỊNH GRANGER KIỂM ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH VAR KIỂM ĐỊNH TÍNH NHIỄU TRẮNG CỦA PHẦN DƯ PHÂN TÍCH HÀM PHẢN ỨNG XUNG PHỤ LỤC 4.10: KẾT QUẢ ƯỚC ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển ngân hàng và tăng trưởng kinh tế trong điều kiện độ mở thương mại và lạm phát: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam - 26

PHỤ LỤC 4. 4: LỰA CHỌN ĐỘ TRỄ PHÙ HỢP CỦA CÁC BIẾN PHỤ LỤC 4. 5: XÁC ĐỊNH ĐỘ TRỄ TỐI ƯU TỪNG MÔ HÌNH ARDL Mô hình 1a: F(GROWTH)=(GROWTH/ CRB, OPE, INF, OPECRB, INFCRB) Mô hình ARDL 1b: F(GROWTH)=(GROWTH/ IRS, OPE, INF, OPEIRS, INFIRS) Mô hình ARDL 2a: ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển ngân hàng và tăng trưởng kinh tế trong điều kiện độ mở thương mại và lạm phát: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam - 25

Sai phân của lạm phát tương tác với tỷ lệ tín dụng trong nước cho khu vực tư nhân do ngân hàng cung cấp trên GDP (∆INFCRB) Lạm phát tương tác với biên độ chênh lệch lãi suất (INFIRS) Sai phân của lạm phát tương tác với biên độ chênh ...

Trang 931, Trang 932, Trang 933, Trang 934, Trang 935, Trang 936, Trang 937, Trang 938, Trang 939, Trang 940,