Nghiên cứu, đánh giá điều kiện sinh thái cảnh quan phục vụ định hướng phát triển cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả khu vực Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn - 20

41. Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (1988), TN khí hậu Việt Nam , NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 42. Oderman. L. R & Freze. N (1986), Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp nhiệt đới Đông Nam Á (Bản dịch của Hoàng Văn Đức), NXB Khoa học và ...

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện sinh thái cảnh quan phục vụ định hướng phát triển cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả khu vực Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn - 19

55, 58, 61, 62, 64. Nơi đánh giá kinh tế sinh thái có hiệu quả cao nhất cho trồng na. Khai thác kinh tế. Ưu tiên cho trồng na. 2.889 11, 15, 20 Nơi đánh giá kinh tế sinh thái có hiệu quả cao nhất cho trồng nhãn. Khai thác kinh tế. Ưu tiên cho trồng ...

Trang 1097, Trang 1098, Trang 1099, Trang 1100, Trang 1101, Trang 1102, Trang 1103, Trang 1104, Trang 1105, Trang 1106,