Cơ động xã hội trong đội ngũ cán bộ nhà nước của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nghiên cứu trường hợp tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào - 1

Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Ketmany Inthavong Cơ Động Xã Hội Trong Đội Ngũ Cán Bộ Nhà Nước Của Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Học Viện Chính Trị Và Hành Chính Quốc Gia Lào) Luận Án ...

Cơ động xã hội trong đội ngũ cán bộ nhà nước của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nghiên cứu trường hợp tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào - 2

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Những năm qua, mặc dù có những biến đổi to lớn, sâu sắc của tình hình kinh tế, chính trị thế giới ảnh hưởng đến cách mạng Lào, nhưng sự nghiệp đổi mới do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ...

Tổng Quan Tình Hình Nghiên Cứu Liên Quan Đến Luận Án.

Ban tổ chức cán bộ tỉnh và vụ tổ chức cán bộ thuộc bộ và cơ quan ngang bộ. Sau khi phát được 01 tháng đã dần thu lại các phiếu và đi thực tế tự thu lại các phiếu ở các Bộ và cơ quan ngang bộ tại Trung ương và một số tỉnh. ...

Cơ động xã hội trong đội ngũ cán bộ nhà nước của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nghiên cứu trường hợp tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào - 4

Ngoài ra, còn có một số công trình nghiên cứu rất hay về cơ động xã hội của Richard Breen và Ruud Luijkx trong tác phẩm Social Mobility in Europe between 1970 and 2000 (Cơ động xã hội ở Châu Âu giữa năm 1970 và 2000, 2004). Trong tác phẩm này, tác ...

Cơ động xã hội trong đội ngũ cán bộ nhà nước của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nghiên cứu trường hợp tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào - 6

Trước và sau đổi mới ở Việt Nam, theo cách tiếp cận của tác giả, cơ động xã hội được xem xét như là sự dịch chuyển vị thế nghề nghiệp giữa các thế hệ. Với bài viết này, tác giả đã phác họa những thay đổi xã hội đang ...

Những Khoảng Trống Luận Án Cần Tiếp Tục Nghiên Cứu

Nước nói riêng của các tác giả trong và ngoài nước. Từ đó, tác giả sẽ kế thừa được nhiều kiến thức cơ bản về các vấn đề lý luận cũng như thực tiễn cơ động xã hội và công tác cán bộ phục vụ cho luận án như các khái ...

Cơ động xã hội trong đội ngũ cán bộ nhà nước của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nghiên cứu trường hợp tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào - 9

Phụ nữ mà khởi đầu bước chân vào lực lượng lao động ăn lương ở vị trí trợ lý giáo viên, rồi dần dần trở thành người quản lý của một trường trung học quận tức người đó đã trải qua một sự cơ động đi lên nội thế ...

Lý Thuyết Phân Tầng Xã Hội Hợp Thức Và Không Hợp Thức

Thích được vấn đề không phải bất cứ ai rơi vào vị trí xã hội cao cũng đem lại lợi ích cho xã hội (có những người trục lợi cá nhân); không phải cá nhân nào cũng đem lại cho mục tiêu xã hội như ông nói (có người lợi dụng để ...

Cơ Cấu Mẫu Nghiên Cứu Theo Các Tiêu Thức Điều Tra (N=510)

Cả nước Lào có cán bộ, công chức và các cán bộ trong lực lượng vũ trang chiếm 2,7% của dân số cả nước (năm 2018). Có 184.161 người, có 84.745 là cán bộ nữ chiếm 46%. Trong đó, cán bộ công tác tại Trung ương các bộ và cơ quan ngang ...

Lĩnh Vực Công Tác Được Dịch Chuyển Đến (N=269)

Do vấn đề trên, cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho những cán bộ trong nhóm cán bộ có sự thay đổi chức vụ hành chính đi nâng cao trình độ chuyên môn, đi bồi dưỡng trong và ngoài nước chiếm tỷ lệ 66,9%. Trong đó, phần lớn là ...

Năng Lực, Sự Phấn Đấu Và Sự Nỗ Lực Của Bản Thân

Chuyển lĩnh vực công tác sang các cơ quan khác và dịch chuyển trong một cơ quan nhiều hơn. Đối với sự cơ động xuống thì hầu như nơi công tác không ảnh hưởng đến vấn đề này (Trung ương với r = 0,134 và địa phương với r = 0,121. Nơi ...

Cơ động xã hội trong đội ngũ cán bộ nhà nước của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nghiên cứu trường hợp tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào - 23

Đi học nay 1. Nơi sinh sống của ông/bà 1. Thành thị 2. Nông thôn 3. Miền núi 4. Khác .         2. Nơi công tác 1. Trung ương 2. Địa phương     3. Lĩnh vực công tác 1. Cơ quan Nhà nước 2. Cơ quan Đảng 3. Công an/bộ ...

Cơ động xã hội trong đội ngũ cán bộ nhà nước của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nghiên cứu trường hợp tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào - 24

BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho nhóm đối tượng là cán bộ lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương) I. Thông tin chung: 1. Họ và tên: . . 2. Đơn vị công tác: 3. Chức vụ hành chính/vị trí công tác: . 4. Thâm niên công tác: . 5. Học vấn: 6. ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí