Hàm Ý Chính Sách Đối Với Ngân Hàng Nhà Nước.

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ kết quả nghiên cứu) Kết quả cho thấy bằng chứng mạnh mẽ về tác động của chính sách tiền tệ đến tính ổn định tài chính dựa trên mô hình (1). Có thể thấy là khi NHNN sử dụng công cụ lãi suất ...

Sự Cần Thiết Phải Đảm Bảo Tính Ổn Định Tài Chính.

Thứ ba, để đảm bảo mục tiêu duy trì ổn định của cả hệ thống tài chính đòi hỏi phải có sự phối hợp của các cơ quan nhà nước trong hệ thống giám sát tài chính quốc gia; và trong phần lớn các mô hình tổ chức hệ thống giám ...

Đo Lường Mức Độ Chấp Nhận Rủi Ro.

Được nêu ra là Rủi ro thất thoát đối với một ngân hàng là sự vỡ nợ của người giao ước trong hợp đồng, trong đó sự vỡ nợ được xác định là bất kỳ sự vi phạm nghiêm trọng nào đối với nghĩa vụ hợp đồng khi hoàn ...

Cơ Sở Lý Thuyết Và Tổng Quan Nghiên Cứu

Trong chương này, luận án phân tích, trình bày bằng chứng thực nghiệm về tác động của CSTT đến ổn định tài chính của các NHTM Việt Nam thông qua mức độ chấp nhận rủi ro giai đoạn 2007-2019. Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách. ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số