Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Xem tất cả 193 trang, được chia thành 24 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 24 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 24

42. Cagan, P. and Schwartz, A. J. (1987), How Feasible Is a Flexible Monetary Policy?, NBER Chapters, in: Money in Historical Perspective, pages 183-208 National Bureau of Economic Research, Inc. 43. Cooper, R.N. and Little, J.S (2001). U.S. Monetary Policy in an Integrating World: 1960 to 2000 . ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 23 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 23

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 Chương 4 của luận án đã trình bày ba nội dung nghiên cứu chính là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Lào giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng điều hành CSTT của Ngân hàng CHDCND Lào, các giải pháp cần thực thi ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 22 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 22

Sự kiểm toán hàng năm và các đợt thanh tra Nhà nước định kỳ nhằm bảo đảm cơ chế hoạt động hiệu quả cũng như tăng cường tính minh bạch trong giải trình với cơ quan giám sát và công bố thông tin cho công chúng. Ngoài ra, nâng cao tính ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 21 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 21

Giải pháp mang tính hành chính của Chính phủ cũng chỉ mang tính tình thế với những kết quả đạt được rất hạn chế. Thứ hai, các giải pháp điều hành CSTT làm tăng mức độ hấp dẫn của đồng nội tệ so với các ngoại tệ. Ví dụ, ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 20 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 20

Tiền tệ 4.2.2.2. Tăng cường niềm tin của công chúng vào điều hành chính sách Việc xây dựng, duy trì, và tăng cường lòng tin của công chúng vào điều hành CSTT là điều kiện then chốt để NHTW của bất kỳ quốc gia nào có thể thực hiện ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 19 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 19

Chiều nên việc xác định và công bố mục tiêu trọng tâm trong từng thời kỳ cần làm thường xuyên và nhất quán nhằm định hướng hoạt động điều hành CSTT, từ đó phản ánh tới hành vi sản xuất, tiêu dùng của các chủ thể trong nền ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 18 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 18

Thông qua việc phân chia vai trò và nhiệm vụ của các cấp quản lý; thực hiện hiệu quả các Luật được Quốc hội Lào thông qua.  Bảo đảm tình hình an ninh quốc phòng; khuyến khích ổn định chính trị, hoà bình và trật tự xã hội; ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 17 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 17

Lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Về nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở chưa định hướng được rõ ràng tới lãi suất thị trường liên ngân hàng. Tác động của nghiệp vụ thị ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 16 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 16

Hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với sự lớn mạnh về quy mô của hệ thống NHTM và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác, kênh tín dụng đã trở thành kênh truyền dẫn quan trọng bên cạnh kênh lãi suất trong truyền tải CSTT ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 15 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 15

NHTW theo như kế hoạch.  Cung cấp thanh khoản cho hệ thống NHTM thông qua thực hiện các giao dịch mua và mua lại.  Nâng cao năng lực quản lý ngoại hối và thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ thông qua việc ban hành các văn bản quản ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 14 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 14

Kinh tế tài chính toàn cầu; trao đổi thương mại với thế giới chưa ở mức cao nên đã tránh được một phần các tác động từ những cú sốc từ bên ngoài nền kinh tế. Biểu đồ 3.14: Tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng cung tiền của Lào ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 13 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 13

CSTT nới lỏng thông qua tài trợ cho thâm hụt ngân sách và mua lại lượng tín phiếu đã khiến cung tiền tăng mạnh. Tương tự như giai đoạn trước đó, các giải pháp mà Ngân hàng nước CHDCND Lào áp dụng là phát hành tín phiếu NHTW, và áp ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 12 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 12

Cho dù tỷ lệ nợ xấu tại hệ thống ngân hàng Lào chỉ ở mức 2,2% vào cuối năm 2011 sau khi giảm từ mức 5,9% vào năm 2007 nhưng phần lớn sự sụt giảm này đến từ việc mở rộng tín dụng liên tục từ năm 2007 tới nay [48, tr.10]. Trong khi ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 11 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 11

Bên cạnh đó, Lào còn là quốc gia nhận được nhiều hỗ trợ quốc tế từ các quốc gia và các tổ chức tài chính quốc tế. Viện trợ của nước ngoài đã tăng từ 45 triệu USD năm 1986 lên 140 triệu USD năm 1989, 330 triệu USD năm 1996, 500 ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 10 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 10

Tiêu bao gồm độc lập hoạt động. Độc lập mục tiêu là việc NHTW được lựa chọn các mục tiêu cuối cùng như tỷ lệ lạm phát và chủ động điều hành CSTT hướng tới mục tiêu này trên cơ sở cam kết với công chúng, và chịu trách ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 9 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 9

B/ Điểm cân bằng của mô hình IS - LM - BP Ba đường IS, LM, và BP giao nhau tại điểm A trên đồ thị với mức lãi suất i 0 và sản lượng/thu nhập Y 0 . Giả sử tại điểm A với mức sản lượng là Y 0 nhỏ hơn mức sản lượng tiềm năng ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 8 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 8

(4) Thúc đẩy cải cách hoạt động điều hành CSTT của NHTW hướng tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế Những thách thức mới đến từ việc hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra yêu cầu cải cách toàn diện và sâu sắc công tác điều ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 7 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 7

Hàng quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, rủi ro thanh khoản luôn thường trực khi phải phụ thuộc vào các ngân hàng lớn về nguồn vốn. Tình trạng sẽ trầm trọng hơn khi những nhà đầu tư nước ngoài lo ngại rủi ro và rút vốn về nước ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 6 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 6

Hay "hội nhập kinh tế quốc tế là một trình độ cao của hợp tác kinh tế quốc tế, là quá trình một nước tham gia vào một tổ chức chung, một trào lưu chung của quốc tế, biến mỗi quốc gia trở thành một bộ phận trong một tổng thể" ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 5 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 5

Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2.1.1. Khái niệm chính sách tiền tệ Hiện nay, trong văn bản pháp luật ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 4 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 4

Thực trạng phát triển của thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam từ khi ra đời và phát triển với giai đoạn phân tích chính là từ năm 1999 tới nay. Bên cạnh những kết quả đạt được như các bộ phận cấu thành của thị ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 3 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 3

Thiết bị, máy móc. Thực trạng "Căn bệnh Hà Lan - Dutch disease" này dẫn tới thâm hụt cán cân thương mại và các hệ luỵ khác như quá trình phân phối lao động và nguồn lực sang các khu vực kém hiệu quả hơn, từ đó ảnh hưởng tiêu cực ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 2 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 2

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Tác động của điều hành CSTT thông qua mở rộng lượng tiền cung ứng tới sản lượng và giá cả của nền kinh tế 42 Hình 2.2: Tam giác bộ ba bất khả thi 50 Hình 2.3: Điểm cân bằng của mô hình IS - LM - BP ...

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 1 thumb

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 1

Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Santy Phonmeuanglao Chuyên Ngành : Quản Lý Kinh Tế Mã Số : 62.34.01.01 Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Người Hướng Dẫn Khoa Học: 1. Pgs, Ts Ngô Quang Minh 2. Ts. Nguyễn Quốc Thái Hà Nội - 2014 Lời Cam Đoan Tôi Xin ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số