Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định tài chính nghiên cứu tại các nước có nền kinh tế mới nổi và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thế giới

Xem tất cả 27 trang, được chia thành 3 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định tài chính: nghiên cứu tại các nước có nền kinh tế mới nổi và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thế giới - 3 thumb

Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định tài chính: nghiên cứu tại các nước có nền kinh tế mới nổi và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thế giới - 3

4.4.10. Tác động CSTT và CSATVM đến ổn định tài chính tại Nigeria Bảng 4.38 Phân phối xác suất hậu nghiệm kết quả hồi quy tại Nigeria Nigeria Mean Std. Dev. MCSE (FSTI:CRE) 0.735893 0.49872 0.0022947 (FSTI:IRP) 0.944933 0.22811 0.0009917 (FSTI:M2) 0.654793 ...

Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định tài chính: nghiên cứu tại các nước có nền kinh tế mới nổi và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thế giới - 2 thumb

Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định tài chính: nghiên cứu tại các nước có nền kinh tế mới nổi và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thế giới - 2

2.5.2. Nghiên cứu về tác động của chính sách tiền tệ đến ổn định tài chính Các nghiên cứu tiêu biểu là Foos, Norden và Weber (2010); Borio, Drehmann, Tsatsaronis (2011); Pan và Wang (2013); DellʼAriccia, Laeven, và Marquez (2015); Chen và cộng sự (2017) ...

Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định tài chính: nghiên cứu tại các nước có nền kinh tế mới nổi và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thế giới - 1 thumb

Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định tài chính: nghiên cứu tại các nước có nền kinh tế mới nổi và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thế giới - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.hồ Chí Minh Nguyễn Trần Xuân Linh Tác Động Của Chính Sách Tiền Tệ Và Chính Sách An Toàn Vĩ Mô Đến Ổn Định Tài Chính: Nghiên Cứu Tại Các Nước Có ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số