Tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Xem tất cả 28 trang, được chia thành 3 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 3 thumb

Tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 3

D(IPI) 0.078454 1 0.7794 D(M2) 1.195356 1 0.2743 D(R) 1.874958 1 0.1709 D(VNI) 0.252373 1 0.6154 All 16.26135 6 0.0124 Dependent variable: D(M2) Excluded Chi-sq df Prob. D(CPI) 3.960314 1 0.0466 D(CRE) 1.895524 1 0.1686 D(DEP) 3.499712 1 0.0614 D(IPI) 1.720715 1 0.1896 D(R) 0.262690 1 0.6083 D(VNI) ...

Tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 2 thumb

Tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 2

Nguồn: tác giả tổng hợp 3.2 Phương pháp ước lượng mô hình 3.2.1 Phương pháp ước lượng mô hình kiểm định sự tồn tại của kênh tín dụng tại Việt Nam Để ước lượng hệ mô hình (5), tác giả sử dụng phương pháp VECM. Đây thực ...

Tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 1 thumb

Tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.hồ Chí Minh Tóm Tắt Luận Án Tiến Sĩ Chuyên Ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã Ngành: 9.34.02.01 Đề Tài: Tác Động Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Qua Kênh ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số