Đảm Bảo Tính Phù Hợp Với Đối Tượng Người Học

Ra phải hướng vào việc phát huy KN TH của SV và tạo sự cộng hưởng giữa các nguồn lực đã nêu trên. Trong cùng một lớp học, mỗi SV đều đã có một vốn kiến thức, một số KN và kinh nghiệm. Biện pháp dạy tự học cần tạo ra môi ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí