Kinh nghiệm phát triển dịch vụ Logistics tại một số nước Asean và bài học đối với Việt Nam - 1


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

--------***-------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


Đề tài:

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI MỘT SỐ NƯỚC ASEAN VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM


Sinh viên thực hiện : Phạm Quỳnh Anh

Lớp : Anh 6

Khoá : K43B - KT&KDQT

Giáo viên hướng dẫn : TS. Trần Sĩ Lâm


Hà Nội - 2008


Để hoàn thành Khoá luận này, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Sĩ Lâm, PGS.TSKH. Nguyễn Văn Chương, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện Khoá luận.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ và chuyên viên đang công tác tại Vụ Đa biên, Vụ Thị trường trong nước, Cục Pháp chế và Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã nhiệt tình cung cấp nhiều tài liệu quý báu để em hoàn thành Khoá luận này.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS 1

I. Khái quát chung về logistics 1

1. Khái niệm logistics 1

2. Quá trình phát triển của logistics 3

3. Vai trò của logistics 5

3.1 Vai trò của logistics trong doanh nghiệp 5

3.2 Vai trò của logistics đối với nền kinh tế 6

4. Logistics toàn cầu (Global Logistics) 8

5. Quản trị chuỗi cung ứng - bước phát triển cao hơn của logistics 10

II. Khái quát chung về dịch vụ logistics 13

1. Dịch vụ logistics 13

1.1 Khái niệm dịch vụ logistics 13

1.2 Các loại hình dịch vụ logistics chủ yếu 15

2. Nhà cung cấp dịch vụ logistics 16

2.1 Khái niệm nhà cung cấp dịch vụ logistics 16

2.2 Một số loại hình nhà cung cấp dịch vụ logistics 18

2.2.1 Mô hình phát triển chung 18

2.2.2 Mô hình 3PL và 4PL 20

3. Người tiêu dùng dịch vụ logistics 22

CHƯƠNG II: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS

TẠI MỘT SỐ NƯỚC ASEAN 25

I. Thực trạng phát triển dịch vụ logistics khu vực ASEAN 25

1. Tình hình phát triển kinh tế, thương mại khu vực ASEAN 25

2. Thực trạng phát triển dịch vụ logistics khu vực ASEAN 27

2.1 Thực trạng kết cấu hạ tầng logistics khu vực ASEAN 27

2.2 Thực trạng nguồn nhân lực và hệ thống chính sách điều chỉnh dịch vụ logistics khu vực ASEAN 30

2.3 Xu hướng hợp tác phát triển dịch vụ logistics khu vực ASEAN 32

II. Thực trạng phát triển dịch vụ logistics tại một số nước ASEAN 33

1. Thực trạng phát triển dịch vụ logistics tại Singapore 33

1.1 Điều kiện phát triển kinh tế xã hội 33

1.2 Thực trạng phát triển dịch vụ logistics tại Singapore 34

1.2.1 Thực tiễn thị trường 34

1.2.2 Chương trình phát triển dịch vụ logistics tại Singapore 36

1.2.3 Cơ sở hạ tầng logistics hiện đại 37

2. Thực trạng phát triển dịch vụ logistics tại Malaysia 41

2.1 Điều kiện phát triển kinh tế xã hội 41

2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ logistics tại Malaysia 42

2.2.1 Thực tiễn thị trường 42

2.2.2 Chương trình phát triển dịch vụ logistics tại Malaysia 43

2.2.4 Cơ sở hạ tầng logistics tại Malaysia 44

3. Thực trạng phát triển dịch vụ logistics tại Thái Lan 48

3.1 Điều kiện phát triển kinh tế xã hội 48

3.2 Thực trạng phát triển dịch vụ logistics tại Thái Lan 49

3.2.1 Thực tiễn thị trường 49

3.2.2 Chương trình phát triển dịch vụ logistics tại Thái Lan 51

III. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics tại một số nước ASEAN 56

1. Định hướng phát triển dịch vụ logistics phụ thuộc vào trình độ phát triển hiện tại 57

2. Đầu tư toàn diện và đồng bộ vào kết cấu hạ tầng logistics 58

3. Các chính sách và biện pháp kích cung, cầu dịch vụ logistics 60

4. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trên nền tảng triển thương mại điện tử 61

5. Đào tạo nguồn nhân lực về dịch vụ logistics 62

6. Thúc đẩy hợp tác quốc tế về dịch vụ logistics 63

CHƯƠNG III: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC ASEAN 64

I. Thực trạng phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam 64

1. Điều kiện và triển vọng phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam 64

2. Thực trạng và khó khăn trong phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam

.................................................................................................................. 67

2.1 Thực tiễn thị trường dịch vụ logistics tại Việt Nam 67

2.2 Những khó khăn trong phát triển dịch vụ logistics hiện nay tại Việt Nam

............................................................................................................. 71

2.2.1 Môi trường pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh logistics 71

2.2.2 Cơ sở hạ tầng logistics và trang thiết bị hỗ trợ dịch vụ logistics 72

2.2.3 Ứng dụng công nghệ thông tin 74

2.2.4 Nguồn nhân lực 75

2.2.5 Một số bất cập khác 77

II. Cơ hội và thách thức đối với việc phát triển dịch vụ logistics Việt Nam trước bối cảnh hội nhập 79

1. Những cam kết quốc tế của Việt Nam về dịch vụ logistics 79

1.1 Cam kết của Việt Nam về dịch vụ logistics khi gia nhập WTO 79

1.2 Các thoả thuận khu vực 80

2. Cơ hội và thách thức đối với việc phát triển dịch vụ logistics Việt Nam trước bối cảnh hội nhập 81

2.1 Cơ hội trong việc phát triển dịch vụ logistics Việt Nam 81

2.2 Thách thức trong việc phát triển dịch vụ logistics Việt Nam 83

III. Định hướng phát triển dịch vụ logistics Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm một số nước ASEAN 85

1. Dự báo nhu cầu dịch vụ logistics trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam 85

2. Định hướng phát triển dịch vụ logistics Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm các nước ASEAN 88

2.1 Xây dựng chiến lược phù hợp với thực trạng phát triển dịch vụ logistics hiện nay tại Việt Nam 89

2.2 Xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý phát triển dịch vụ logistics

............................................................................................................. 90

2.3 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho sự phát triển của hệ thống logistics 91

2.4 Xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở tuân thủ các cam kết quốc tế về dịch vụ logistics 94

2.5 Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ logistics

………………………………………………………………………….96

2.6 Thúc đẩy hợp tác quốc tế và hướng tới xây dựng thị trường chung về dịch vụ logistics trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 98

KẾT LUẬN 99

TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

DANH MỤC BẢNG BIỂU


STT

Tên bảng biểu

Trang

1

Hình 1.1. Chuỗi cung ứng trong bối cảnh với các thuật ngữ: quản

lý cung ứng (supply management), phân phối hàng hóa (physical distribution), chuỗi giá trị (value chain)

11

2

Hình 1.2. Tíến trình phát triển của nhà cung cấp dịch vụ logistics

21

3

Bảng 2.1. Các chỉ số kinh tế Singapore giai đoạn 2003 – 2007

33

4

Bảng 2.2. Các chỉ số kinh tế Malaysia giai đoạn 2003 - 2007

41

5

Bảng 2.3. Các chỉ số kinh tế Thái Lan giai đoạn 2003 - 2007

49

6

Hình 2.1. Chi phí logistics tại Thái Lan trong tương quan so sánh với một số nước trên thế giới

50

7

Hình 2.2. Các hoạt động giúp cắt giảm chi phí logistics tại Thái Lan

53

8

Hình 3.1. Đóng góp của các ngành kinh tế trong tăng trưởng GDP của Việt Nam

65

9

Hình 3.2. Nhu cầu chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam

giai đoạn 2000 - 2010

86

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ Logistics tại một số nước Asean và bài học đối với Việt Nam - 1


LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, dịch vụ logistics đóng vai trò rất quan trọng và có mối quan hệ mật thiết với nền kinh tế hiện đại. Môi trường kinh tế càng phát triển, nhu cầu về dịch vụ logistics càng nhiều; ngược lại, tính chuyên nghiệp và khoa học của dịch vụ logistics sẽ giúp các doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển hiệu quả và bền vững.

Tuy nhiên, ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam hiện nay còn trong giai đoạn hình thành ban đầu với trình độ phát triển tương đối thấp. Xây dựng chiến lược phát triển ngành dịch vụ logistics đúng đắn là một đòi hỏi thiết yếu đối với các cấp quản lý trong bối cảnh hiện nay. Trong quá trình xây dựng và phát triển này, sẽ có lúc Việt Nam phải đứng trước những bài toán khó mà hầu hết các quốc gia đi trước đã gặp phải. Vì vậy, việc tích cực nghiên cứu, đúc rút và học tập kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics của các nước đi trước sé giúp Việt Nam nhanh chóng bắt kịp với trình độ phát triển dịch vụ logistics trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với các nước trong khu vực ASEAN về cả kinh tế, chính trị và văn hoá. Khoảng cách phát triển kinh tế giữa Việt Nam với một số nước phát triển hơn trong khu vực như Singapore, Malaysia và Thái Lan không quá xa và có nhiều nét tương đồng. Trên nền tảng đó, ngành dịch vụ logistics của các nước này cũng từng trải qua giai đoạn sơ khai như Việt Nam hiện nay. Do đó, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics tại một số quốc gia Đông Nam Á sẽ đem lại nhiều bài học quý báu và thiết thực đối với Việt Nam.

Chính vì vậy, đề tài Khoá luận tốt nghiệp em lựa chọn nghiên cứu là: “Kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics tại một số nước ASEAN và bài học đối với Việt Nam”

Xem tất cả 112 trang.

Ngày đăng: 05/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí