Phát triển kỹ năng tự học Toán cho sinh viên các trường đại học đào tạo giáo viên Tiểu học - 21
Đề xuất các vấn đề khác có liên quan

8

KN làm việc theo nhóm

Phân bổ các thành viên trong nhóm hợp lý

Xác định mục tiêu đúng đắn, phù hợp với công việc được giao

Đặt mục tiêu chung của cuộc thảo luận lên hàng đầu

Có người lãnh đạo nhóm làm việc đạt được mục tiêu đề ra Các thành viên đảm bảo đúng giờ giấc

Các thành viên trong nhóm tôn trọng lẫn nhau

Các thành viên trình bày ý kiếm một cách rõ ràng, ngắn gọn Kết quả cuối cùng của nhóm cần phải có sự đồng thuận

9

KN tự đánh giá kết quả THT

Có kế hoạch tự đánh giá cụ thể

Xác định mục tiêu tự đánh giá rõ ràng Tự đánh giá chính xác

Tự đánh giá diễn ra thường xuyên, liên tục Tự đánh giá một cách khách quan

Đánh giá phải kèm với nhận xét, phân tích và rút kinh nghiệm kịp thời

Nắm bắt những tiêu chí phải đạt được trong từng bài học

Tạo niềm tin và lòng tự trọng trọng quá trình tự đánh giá

10

KN chuyển tài lời giải bài toán sang ngôn ngữ toán Tiểu học

Nắm chương trình Toán và các phương pháp giải toán ở Tiểu học

Có khả năng giải quyết bài toán ở Tiểu học theo các phương pháp

Đặt mình vào vai trò học sinh Tiểu học để diễn đạt lời giải

bài toán

11

KN tổ chức các tình huống kích thích hoạt

động tự học

Nắm vững các phương pháp, hình thức, kỹ thuật tổ chức dạy học

Nắm bắt đặc điểm đối tượng học sinh

Nắm vững ưu, nhược điểm của các cách phân chia nhóm

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 213 trang: Phát triển kỹ năng tự học Toán cho sinh viên các trường đại học đào tạo giáo viên Tiểu học

Phát triển kỹ năng tự học Toán cho sinh viên các trường đại học đào tạo giáo viên Tiểu học - 21theo nhóm cho học sinh Tiểu học

Tình huống giúp học sinh được tự hoạt động và bằng hoạt động

Các tình huống kích thích học sinh có nhu cầu giải quyết Các tình huống chứa đựng nhiều cách giải quyết khác nhau Các tình huống mang tính vừa sức

Ghi nhận kết quả và thông tin phản hồi để có những điều

chỉnh phù hợp

12

KN vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán ở Tiểu học

Sử dụng thành thạo máy tính điện tử để khai thác và ứng dụng hỗ trợ bài giảng

Bài soạn tuân thủ nội dung, thời gian và đạt mục tiêu, đảm bảo phù hợp hoàn cảnh

Đảm bảo trang thiết bị đầy đủ cho bài dạy sử dụng công nghệ thông tin

Phối hợp các phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài học và đối tượng

Ghi nhận kết quả và thông tin phản hồi để có những điều

chỉnh phù hợp

13

KN vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Toán ở Tiểu học

Hiểu biết và sử dụng thành thạo, linh hoạt sơ đồ tư duy

Bài soạn tuân thủ nội dung, thời gian và đạt mục tiêu, đảm bảo phù hợp hoàn cảnh

Đảm bảo trang thiết bị đầy đủ cho bài dạy sử dụng sơ đồ tư duy Phối hợp các phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài học và đối tượng

Ghi nhận kết quả và thông tin phản hồi để có những điều

chỉnh phù hợpPHỤ LỤC 3

Bộ câu hỏi đánh giá mức độ kỹ năng tự học Toán của sinh viên đại học sư phạm Tiểu học


Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Hiếm khi

Không bao

giờ

I. Nhóm kỹ năng nhận thức

1. Trong mỗi nội dung, tôi đề ra mục đích cụ thể và rõ ràng, chi tiết

2. Trong mỗi nội dung, mục đích tôi đề ra có thể đo lường và đánh giá

3. Trong mỗi nội dung, mục đích tôi đề ra có thách thức phù hợp

4. Trong mỗi nội dung, mục đích tôi đề ra đảm bảo thời gian để hoàn thành

5. Trước khi bắt đầu một công việc tôi hình dung sự thành công sau đó

6. Tôi thực hiện công việc THT với niềm hứng thú và tinh thần trách nhiệm cao

7. Tôi thấy được lợi ích và ý nghĩa khi hoàn thành công việc

8. Tôi có sự hợp tác khi thực hiện công việc

9. Tôi tìm mọi cách để thể hiện kết quả đạt được trong quá trình THT

10. Tôi ghi nhận các kết quả và tự thưởng cho bản thân khi đạt kết quả THT

II. Nhóm kỹ năng hoạt động

1) Một số kỹ năng cần thiết cho việc tự học Toán đáp ứng yêu cầu học tập ở đại học (38


câu hỏi)

11. Tôi lên kế hoạch THT và quan tâm đến những yếu tố ảnh hưởng

12. Tôi vạch ra được những mục tiêu cụ thể trong kế hoạch THT của bản thân

13. Tôi đảm bảo kế hoạch THT của mình được thường xuyên tự đánh giá

14. Tôi thực hiện mục tiêu kế hoạch THT một cách nghiêm túc, kiên trì

15. Tôi sử dụng tiếng Anh để dịch thuật và tìm kiếm trên Internet

16. Tôi xác định rõ nhiệm vụ và mục tiêu tìm kiếm của bản thân

17. Tôi lưu và trích dẫn thông tin cần thiết

18. Tôi ôn tập lại những kiến thức sẵn có, xác định kiến thức cơ sở cần thiết cho mỗi bài học

19. Tôi vận dụng những kiến thức, KN và kinh nghiệm sẵn có trong từng bài học cụ thể từ đó tìm hiểu kiến thức mới

20. Tôi xác định phần kiến thức “hổng” và bù đắp nó trong mỗi nội dung học

21. Tôi tìm cách ghi chép, khắc họa lại kiến thức

22. Tôi đọc theo đúng trình tự từ khái quát đến cụ thể và suy nghĩ về chúng, dành thời gian ngiên cứu những hình minh họa (nếu có)

23. Khi đọc tài liệu Toán học, tôi ghi chép và


đánh dấu những điểm quan trọng hay những ý chưa hiểu

24. Tôi tìm cách đặt ra câu hỏi và tự trả lời về nội dung kiến thức

25. Tôi ôn tập và vận dụng kiến thức đọc được để giải quyết các bài tập

26. Khi ghi chép, tôi làm nổi bật ý tưởng chính của nội dung bài học và làm nổi bật suy nghĩ bản thân về nội dung bài học

27. Tôi nghe và quan sát nội dung bài, phát triển các nhánh ý tưởng và sáng tạo theo ý chủ quan

28. Tôi đọc trước nội dung bài học, chuẩn bị trước câu hỏi

29. Trước mỗi bài học, mỗi nội dung cụ thể, tôi xác định nội dung trọng tâm

30. Trước mỗi vấn đề, tôi tìm được mối quan hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm và kiến thức cơ sở cần thiết để giải quyết vấn đề

31. Tôi có óc phê phán, sáng tạo trước mỗi một vấn đề, tình huống

32. Tôi đề xuất các tình huống khác có liên quan đến vấn đề nghiên cứu

33. Tôi xác định mục tiêu đúng đắn, phù hợp với công việc được giao và đặt mục tiêu chung của cuộc thảo luận lên hàng đầu

34. Tôi tôn trọng mọi thành viên trong nhóm và đảm bảo thực hiện đúng quy định của

nhóm


35. Tôi trình bày ý kiến một cách rõ ràng, ngắn gọn và đồng thuận với kết quả làm việc cuối cùng trong nhóm

36. Tôi lên kế hoạch và mục tiêu tự đánh giá hoạt động và kết quả THT cụ thể

37. Tôi tự đánh giá một cách chính xác, khách quan và thường xuyên

38. Tôi đánh giá kèm theo nhận xét, phân tích và rút kinh nghiệm

2) Một số kỹ năng cần thiết để sinh viên tự học Toán đáp ứng yêu cầu giảng dạy ở thực tiễn trường Tiểu học (12 câu hỏi)

39. Tôi nắm chương trình Toán và các phương pháp giải toán ở Tiểu học

40. Tôi có khả năng giải quyết bài toán ở Tiểu học theo nhiều phương pháp

41. Tôi đặt mình vào vai trò học sinh Tiểu học để diễn đạt lời giải bài toán

42. Tôi nắm vững và phối hợp các phương pháp, hình thức, kỹ thuật tổ chức trong quá trình dạy học

43. Tôi nắm bắt đặc điểm đối tượng học sinh

44. Tôi nắm vững ưu, nhược điểm của các cách phân chia nhóm

45. Tôi tạo ra các tình huống giúp học sinh được tự hoạt động và bằng hoạt động một cách vừa sức

46. Tôi ghi nhận kết quả và thông tin phản

hồi để có những điều chỉnh phù hợp


47. Tôi sử dụng thành thạo máy tính điện tử để khai thác và ứng dụng hỗ trợ bài giảng

48. Khi soạn bài tôi tuân thủ nội dung, thời gian và đạt mục tiêu, đảm bảo phù hợp hoàn cảnh

49. Tôi đảm bảo sự đầy đủ trang thiết bị cho mỗi bài dạy sử dụng công nghệ thông tin hay sử dụng sơ đồ tư duy

50. Tôi nắm chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Tiểu họcPHỤ LỤC 4

Biểu hiện dạy Toán chú trọng và không chú trọng phát triển kỹ năng tự học Toán cho SV ĐHSPTH

Biểu hiện dạy Toán chú trọng phát

triển KN THT cho SV

Biểu hiện dạy Toán không chú trọng

phát triển KN THT cho SV

Hoạt động chuẩn bị của GV

Khi soạn bài, GV chú trọng đến mục tiêu về KN, kiến thức, thái độ. GV vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để SV có KN và phương pháp

tiếp nhận kiến thức trong bài học.

Khi soạn bài, GV chú trọng đến mục tiêu kiến thức. GV vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để SV dễ hiểu, dễ nhớ.

GV cung cấp cho SV đề cương ôn thi một cách hệ thống, chi tiết và đầy đủ

trước khi bắt đầu học phần.

GV cung cấp cho SV đề cương ôn thi một cách thu gọn trước lúc thi.

GV huy động vốn kiến thức, kinh nghiệm sẵn có của bản thân để xây dựng bài và các tình huống THT cho SV. GV khai thác nội dung bài học phù hợp với nhu cầu, KN nhận thức của SV. GV chú trọng đến mục tiêu bài học là SV hứng thú THT để chiếm lĩnh kiến

thức

Nội dung truyền thụ tuân thủ chặt chẽ nội dung và trình tự giáo trình. GV chú trọng mục tiêu truyền thụ đầy đủ nội dung trong một tiết học.

Hoạt động tổ chức học tập trên lớp

GV tổ chức, hướng dẫn SV hoạt động

chiếm lĩnh nội dung tri thức (học sinh tự xây dựng, khai thác kiến thức).

GV truyền thụ nội dung tri thức.

GV khuyến khích, tạo cơ hội để SV nêu ý kiến suy nghĩ cá nhân về vấn đề đang

học, nêu thắc mắc trong khi nghiên cứu,

GV lắng nghe câu trả lời hoặc xem bài làm của SV và đưa ra ngay kết luận

đúng, sai.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 09/05/2022
Đánh giá:
4.1/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *