Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 1

Nguyễn Thị Mai Trúc Truyền Dẫn Từ Chính Sách Lãi Suất Của Ngân Hàng Nhà Nước Đến Lãi Suất Huy Động Và Lãi Suất Cho Vay Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã Số: 60340201 Luận ...

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 2

Thì lãi suất thực phải tăng cao hơn lạm phát để làm giảm bớt tình trạng nền kinh tế đang tăng trưởng nóng. Như vậy, khi sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào, người vay cũng phải trả thêm một phần giá trị ngoài phần vốn gốc vay ...

Hạn Chế Của Đề Tài Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

Phản ứng một cách nhanh hơn so với các diễn biến của lãi suất, tức làm tăng độ co dãn của cầu tiền đối với lãi suất, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của các luồng vốn, làm cho cung cầu tiền tệ trở nên khó dự báo hơn, cơ chế ...

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 7

  Critical Value Bounds     Significance I0 Bound I1 Bound 10% 3.02 3.51 5% 3.62 4.16 2.5% 4.18 4.79 1% 4.94 5.58 TDH_TCK     ARDL Bounds Test     Date: 03/29/16 Time: 21:57 Sample: 5 96 Included observations: 92 Null Hypothesis: No long-run relationships exist Test Statistic Value k ...

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 8

Dependent Variable: NH Selected Model: ARDL(3, 3) Date: 03/29/16 Time: 23:34 Sample: 1 96 Included observations: 93 Cointegrating Form Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(NH(-1)) -0.058226 0.084605 -0.688207 0.4932 D(NH(-2)) -0.074972 0.074912 -1.000807 0.3198 D(TCK) 0.597473 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí