Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Xem tất cả 68 trang, được chia thành 8 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 8 thumb

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 8

Dependent Variable: NH Selected Model: ARDL(3, 3) Date: 03/29/16 Time: 23:34 Sample: 1 96 Included observations: 93 Cointegrating Form Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(NH(-1)) -0.058226 0.084605 -0.688207 0.4932 D(NH(-2)) -0.074972 0.074912 -1.000807 0.3198 D(TCK) 0.597473 ...

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 7 thumb

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 7

  Critical Value Bounds     Significance I0 Bound I1 Bound 10% 3.02 3.51 5% 3.62 4.16 2.5% 4.18 4.79 1% 4.94 5.58 TDH_TCK     ARDL Bounds Test     Date: 03/29/16 Time: 21:57 Sample: 5 96 Included observations: 92 Null Hypothesis: No long-run relationships exist Test Statistic Value k ...

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 6 thumb

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 6

Phản ứng một cách nhanh hơn so với các diễn biến của lãi suất, tức làm tăng độ co dãn của cầu tiền đối với lãi suất, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của các luồng vốn, làm cho cung cầu tiền tệ trở nên khó dự báo hơn, cơ chế ...

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 5 thumb

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 5

Kiểm định Lagrange: H o : Không có hiện tượng tự tương quan (Prob  ᵪ 2  > α=5%) H 1 : Có hiện tượng tự tương quan Kiểm định White: H o : Không có hiện tượng phương sai thay đổi (Prob  ᵪ 2  > α=5%) H 1 : Có hiện tượng phương sai thay ...

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 4 thumb

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 4

Biểu đồ 3.4: Mối tương quan giữa lãi suất tái cấp vốn và lãi suất huy động tại Agribank giai đoạn 2008-2015 18 16 14 12 10 8 6 4 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1M 6M 12M 18M 24M LSTCV (Nguồn: Agribank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn ...

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 3 thumb

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 3

    lãi suất cho vay) ở Việt Nam   6 Ming-Hua Liu, Dimitri Margaritis, Alireza Tourani- Rad (2007) Nghiên cứu mức độ truyền dẫn và tốc độ điều chỉnh của lãi suất huy động và lãi suất cho vay từ những thay đổi của lãi suất cơ bản ở ...

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 2 thumb

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 2

Thì lãi suất thực phải tăng cao hơn lạm phát để làm giảm bớt tình trạng nền kinh tế đang tăng trưởng nóng. Như vậy, khi sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào, người vay cũng phải trả thêm một phần giá trị ngoài phần vốn gốc vay ...

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 1 thumb

Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 1

Nguyễn Thị Mai Trúc Truyền Dẫn Từ Chính Sách Lãi Suất Của Ngân Hàng Nhà Nước Đến Lãi Suất Huy Động Và Lãi Suất Cho Vay Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã Số: 60340201 Luận ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số