Các Biến Trong Mô Hình Và Mối Tương Quan Mong Đợi

(2009), sau khi tính đến những thay đổi trong ngắn hạn, mô hình ước lượng trong bài nghiên cứu của chúng tôi được chi tiết hóa bởi phương trình sau: trong đó i = 1,…,N, N là số lượng ngân hàng, t = 1,…,T, T là thời gian nghiên cứu,  và ...

Tác Động Kinh Tế Vĩ Mô Của Kênh Cho Vay Ngân Hàng

Động lớn đến các kết quả của chúng tôi, nếu nó không thay đổi đáng kể qua thời gian. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng sự thay đổi bất thường của thành phần của ngành ngân hàng qua thời kỳ phân tích không làm suy yếu việc giải ...

Một Số Kiến Nghị Và Gợi Ý Chính Sách

Mihov (1998), điều này có thể giúp xác định được các chế độ tiền tệ khác nhau trong suốt thời kỳ mẫu. Nhiệm vụ này sẽ để lại cho các nghiên cứu trong tương lai. 5.3. Một số kiến nghị và gợi ý chính sách Nghiên cứu này đã ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí