Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Xem tất cả 70 trang, được chia thành 8 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 8 thumb

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 8

  size1rate .0058511 .002559 2.29 0.030 .0006173 .0110849 size1rate1 .0010447 .0030258 0.35 0.732 -.0051439 .0072332 sharesize1rate .0147888 .0049851 2.97 0.006 .0045932 .0249844 sharesize1rate1 -.0070668 .0023236 -3.04 0.005 -.011819 -.0023145 _cons 7.566522 2.162914 3.50 0.002 3.142866 11.99018 ...

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 7 thumb

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 7

Thị phần tín dụng (%) NHTM nhà nước NHTM cổ phần NH nước ngoài Khác 2007 2008 2009 2010 2011 Trong khi đó, mức độ tập trung thị trường về tín dụng cho thấy có một sự độc quyền nhóm của các ngân hàng thương mại nhà nước. Nếu thị ...

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 6 thumb

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 6

Mihov (1998), điều này có thể giúp xác định được các chế độ tiền tệ khác nhau trong suốt thời kỳ mẫu. Nhiệm vụ này sẽ để lại cho các nghiên cứu trong tương lai. 5.3. Một số kiến nghị và gợi ý chính sách Nghiên cứu này đã ...

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 5 thumb

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 5

Động lớn đến các kết quả của chúng tôi, nếu nó không thay đổi đáng kể qua thời gian. Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng sự thay đổi bất thường của thành phần của ngành ngân hàng qua thời kỳ phân tích không làm suy yếu việc giải ...

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 4 thumb

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 4

  Size (1) Liq (2) Cap (3) Size Liq (4) Size Cap (5) Liq Cap (6) Size Liq Cap (7) Cap(1)     -0.3090   -0.2690 -0.0538 -0.4210 Cap(1)*Rate     0.0120   0.1940* 0.0216 0.2110 Cap(1)*Rate(1)     -0.0022   -0.0345 0.0122 -0.0390 Const 8.5000 -0.3100 -0.1750 8.2970 8.0420 -1.0520 8.5170 ...

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 3 thumb

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 3

(2009), sau khi tính đến những thay đổi trong ngắn hạn, mô hình ước lượng trong bài nghiên cứu của chúng tôi được chi tiết hóa bởi phương trình sau: trong đó i = 1,…,N, N là số lượng ngân hàng, t = 1,…,T, T là thời gian nghiên cứu,  và ...

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 2 thumb

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 2

Khi hiệu ứng sau phụ thuộc vào vị thế tài sản ròng của người tiêu dùng. Thứ ba, trong trường hợp chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi, những biến động lãi suất sẽ làm cho tỷ giá hối đoái biến động qua đó làm thay đổi lợi ...

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 1 thumb

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn Kênh Cho Vay Ngân Hàng Và Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Tại Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã Số: 60340201 Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Người ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số