Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 1


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH


SANTY PHONMEUANGLAOChuyên ngành : Quản lý kinh tế

Mã số : 62.34.01.01


LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ


Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS, TS Ngô Quang Minh

2. TS. Nguyễn Quốc Thái


HÀ NỘI - 2014

LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.


Tác giả


Santy Phonmeuanglao

MỤC LỤC

Trang


MỞ ĐẦU

1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI

5

1.1. Nghiên cứu về chính sách tiền tệ và hội nhập kinh tế quốc tế tại Cộng

hòa dân chủ nhân dân Lào

5

1.2. Nghiên cứu về chính sách tiền tệ và hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam

11

1.3. Nghiên cứu về chính sách tiền tệ và hội nhập kinh tế quốc tế tại các

quốc gia trên thế giới

19

1.4. Luận án tiến sĩ quản lý kinh tế với đề tài "Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế" của nghiên cứu sinh Santy

Phonmeuanglao

22

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ĐIỀU

HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

24

2.1. Cơ sở lý luận về chính sách tiền tệ

24

2.2. Cơ sở lý luận về điều hành chính sách tiền tệ trong quá trình hội nhập

kinh tế quốc tế

31

2.3. Cơ sở lý luận về điều hành chính sách tiền tệ tác động tới nền kinh tế

trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

53

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2


Chương 3: THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA

NGÂN HÀNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

70

3.1. Bối cảnh kinh tế vĩ mô của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

70

3.2. Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ

nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

75

3.3. Đánh giá thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nước

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

110

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 193 trang tài liệu này.

Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - 1


Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

CỦA NGÂN HÀNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

126

4.1. Định hướng phát triển kinh tế và điều hành chính sách tiền tệ của nước

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến năm 2020

126

4.2. Những giải pháp hoàn thiện điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

132

4.3. Một số khuyến nghị

160

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4


KẾT LUẬN

169

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN

171

TÀI LIỆU THAM KHẢO

172

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


Chữ cái

viết tắt

Tên đầy đủ bằng

tiếng Anh

Tên đầy đủ bằng

tiếng việt

AFTA

Asean Free Trade Area

Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á

ACIA

ASEAN Comprehensive Investment

Agreement

Hiệp định đầu tư toàn diện các quốc

gia Đông Nam Á

ARIMA

Autoregressive integrated moving

average

Mô hình tự hồi quy tích hợp trung

bình trượt

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

ASEM

Asia-Europe Meeting

Hợp tác Á - Âu

ATIGA

ASEAN Trade In Goods Agreement

Hiệp định thương mại hàng hóa các

quốc gia Đông Nam Á

CHDCND


Cộng hòa dân chủ nhân dân

CPI

Consumer Price Index

Chỉ số giá tiêu dùng

CSTK


Chính sách tài khóa

CSTT


Chính sách tiền tệ

DNNN


Doanh nghiệp Nhà nước

EUR

Euro

Đồng Euro

FDI

Foreign Direct Investment

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GATT

General Agreement on Tariffs and

Trade

Hiệp định chung về thuế quan và

thương mại

GBP

Great British Pound

Đồng bảng Anh

GDP

Gross Domestic Product

Tổng sản phẩm quốc nội

IMF

International Monetary Fund

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

JPY

Japanese yen

Đồng Yên Nhật

NAFTA

North American Free Trade Agreement

Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ

NHTM


Ngân hàng thương mại

NHTW


Ngân hàng Trung ương

LAFTA

Latin American Free Trade Association

Hiệp hội thương mại tự do Mỹ La tinh

ODA

Official Development Assistance

Hỗ trợ phát triển chính thức

SVAR

Structural ector autoregresive model

Mô hình vetor tự hồi quy cấu trúc

THB

Thailand THB

Bạt Thái

USD

US Dollar

Đô la Mỹ

VAR

Vector autoregresive model

Mô hình vetor tự hồi quy

VECM

Vector error correction model

Mô hình vector hiệu chỉnh sai số

VND

Vietnam dong

Việt Nam đồng

WB

World Bank

Ngân hàng thế giới

WTO

World Trade Organization

Tổ chức thương mại thế giới

Trang


Bảng 3.1:

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

lần thứ 4 của CHDCND Lào

84

Bảng 3.2:

Diễn biến lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của Lào giai đoạn

2003 - 2005 (%)

88

Bảng 3.3:

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

lần thứ 5 của CHDCND Lào

90

Bảng 3.4:

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

lần thứ 6 của CHDCND Lào

100

Bảng 4.1:

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Lào giai đoạn

2011-2015 và 2020

129

Trang


Biểu đồ 3.1:

Tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, và tăng trưởng GDP đầu

người tại Lào giai đoạn 2000 - 2012

70

Biểu đồ 3.2:

Xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại, và cán cân vãng

lai của Lào giai đoạn 2002 - 2012 (triệu USD)

71

Biểu đồ 3.3:

Đầu tư trực tiếp, gián tiếp, và đầu tư khác vào Lào giai đoạn

2002 - 2012 (triệu USD)

72

Biểu đồ 3.4:

Tăng trưởng cung tiền, GDP, và tỷ lệ M2/GDP của Lào giai

đoạn 2000 - 2012

76

Biểu đồ 3.5:

Tăng trưởng tiền gửi ngoại tệ, cung tiền, và tỷ lệ tiền gửi

ngoại tệ trên cung tiền của Lào giai đoạn 2004 - 2012

77

Biểu đồ 3.6:

Số lượng các ngân hàng hoạt động tại Lào giai đoạn 2002 - 2011

78

Biểu đồ 3.7:

Tăng trưởng tín dụng đối với khu vực DNNN, tư nhân, và tỷ

lệ tín dụng trên GDP của Lào giai đoạn 2003 - 2012

79

Biểu đồ 3.8:

Tăng trưởng tín dụng, cung tiền, và tỷ lệ lạm phát của Lào

giai đoạn 1998 - 2002 (%)

83

Biểu đồ 3.9:

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân vãng lai, đầu tư trực tiếp

nước ngoài, và dự trữ ngoại hối của Lào giai đoạn 1995 - 2002

85

Biểu đồ 3.10:

Tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát của Lào giai đoạn 2002 - 2005

87

Biểu đồ 3.11:

Tăng trưởng tín dụng, tiền cơ sở, và cung tiền của Lào giai

đoạn 2003 - 2005

90

Biểu đồ 3.12:

Tiền dự trữ, cung tiền hẹp, và cung tiền rộng của Lào giai

đoạn 2006 - 2010

93

Biểu đồ 3.13:

Diễn biến lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay, huy động, và

lãi suất trái phiếu Chính phủ của Lào giai đoạn 2006 - 2010

94

Biểu đồ 3.14:

Tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng cung tiền của Lào giai đoạn

2006 - 2010

96

Biểu đồ 3.15:

Thâm hụt ngân sách và thâm hụt cán cân vãng lai của Lào giai

đoạn 2000 - 2010

97


Biểu đồ 3.16:

Tăng trưởng tín dụng, tín dụng cho doanh nghiệp Nhà nước,

và tín dụng tư nhân giai đoạn 2006 - 2010

98

Biểu đồ 3.17:

Đóp góp vào tăng trưởng tín dụng của Lào giai đoạn 2005 - 2011

99

Biểu đồ 3.18:

Cán cân vãng lai của Lào giai đoạn 2004 - 2010

99

Biểu đồ 3.19:

Tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước và so với đầu kỳ của

Lào giai đoạn 2010 - 2012

103

Biểu đồ 3.20:

Cán cân thanh toán của Lào giai đoạn 2007 - 2012 (%GDP)

105

Biểu đồ 3.21:

Cơ cấu vốn FDI chảy vào Lào giai đoạn 2007 - 2012 (triệu USD)

105

Biểu đồ 3.22:

Tình trạng đô la hóa của Lào giai đoạn 2007 - 2011 (%GDP)

106

Biểu đồ 3.23:

Tình trạng khả năng thanh toán của tài sản nước ngoài ròng

của Lào giai đoạn 2008 - 2011 (%)

106

Biểu đồ 3.24:

Cán cân thanh toán của Lào giai đoạn 2007 - 2012 (% GDP)

108

Biểu đồ 3.25:

Tỷ lệ cho vay trên huy động của hệ thống NHTM tại Lào giai

đoạn 2005 - 2012

109

Biểu đồ 3.26:

Mức độ cản trở trong hoạt động đầu tư theo xếp hạng quốc tế

của một số quốc gia

110

Biểu đồ 3.27:

Tăng trưởng kinh tế của Lào giai đoạn 1997 - 2013

111

Biểu đồ 3.28:

Tỷ lệ lạm phát của Lào giai đoạn 1997 - 2013

111

Biểu đồ 3.29:

Diễn biến tỷ giá Kip/USD, Kip/THB, và USD/THB tại Lào

giai đoạn 2006 - 2012

114

Biểu đồ 3.30:

Thay đổi dự trữ ngoại hối và tài sản ngoại tệ ròng của Ngân

hàng nước CHDCND Lào giai đoạn 2006 - 2012

117

Xem tất cả 193 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *