Bảng Hội Tụ Tiến (F ): Số % Hs Đạt Điểm Xi Trở Lên

Bảng 4. Bảng tần suất (fi %): số % HS đạt điểm xi Đ i ể m 1 2 3 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 THCS Chu Văn An TN Đ/ra 0 0 0 2,2 0 8,9 22,2 0 11,1 31,1 0 2,2 13,3 8,9 DC Đ/ra 0 0 6,7 8,9 4,4 8,9 17,8 0 8,9 24,4 11,1 0 8,9 0 THCS Mạc Đỉnh Chi TN Đ/ra 0 0 0 0 0 2,2 30,4 0 ...

Bảng Hội Tụ Tiến (F ): Số % Hs Đạt Điểm Xi Trở Lên

Nội dung các kỹ năng Yêu cầu mức độ đánh giá kỹ năng Tốt Đạ t Chưa đạt 3.2 Kỹ năng sử dụng - Câu hỏi rõ ràng về nghĩa,thách - Câu hỏi đúng - Câu hỏi câu hỏi thức trí tuệ HS; trọng tâm, vừa đơn điệu, - Có kỳ thuật hỏi ...

Về Khả Năng Ứng Dụng Hệ Thống Kỹ Năng Dạy Học Hợp Tác

Phụ lục 4 Phiếu hỏi về quy trình DHHT - mẫu thiết kế bài học Hệ thống kỹ năng DHHT Xin quý Thầy/ Cô vui lòng cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến việc DHHT Đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp. 1. Về qui trình dạy học hợp tác ...

Về Bồi Dưỡng Giáo Viên Các Kỹ Năng Dạy Học Hợp Tác

2.9 Dạy học hợp tác cũng chính là học tập hợp tác □ 2.10 ý kiến khác của ông/ bà: . 3 Ông/bà hoặc các giáo viên khác đã thực hiện dạy học hợp tác như thế nào? 3.1 Chưa từng thực hiện □ 3.2 Soạn bài giảng để dạy theo cách thức ...

Về Học Tập Hợp Tác Và Dạy Học Hợp Tác Ở Trường Thcs

126. Stallings J. & Stipek D. (1986) Reseach on early childhood and elementary on teaching (3rd ed.), New York: Macmillan, pp 727-753. 127. UNESCO (1991), Mico - Level: Educational Plenning and Management (Han dbook), UNESCO Principal Regional Office of ASIA and the Pacific, Bangkok. 128. Villa A. ...

Quan Sát, Đánh Giá Sự Phát Triển Kỹ Năng Dhht Của Gv

120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 ,0 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 TN Đ/ra DC Đ/ra Bi ể u đồ 3.16. Đườ ng bi ể u di ễ n t ầ n su ấ t h ộ i t ụ ti ế n c ủ a hai l ớ p TN và Đ C đầ u ra 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 ,0 Yếu Trung bình Khá Giỏi ...

Kết Quả Thống Kê Tổng Hợp Môn Văn 7 Ở Cả 3 Trường

3.1.4.4. Thời gian thực nghiệm Tháng 7 năm 2008, cán bộ quản lý, GV THCS được học tập về kỹ năng DHHT. Sau đó tiến hành thực nghiệm, thời gian thực nghiệm được tiến hành từ tháng 9/2008 đến tháng 4/2009. Trong quá trình thực nghiệm ...

Lựa Chọn Gv Dạy Các Lớp Thực Nghiệm Và Đối Chứng

Sau bước 2, học sinh đã tự lực tìm ra cách xử lý, cách giải quyết vấn đề, qua đó tự mình tìm ra tri thức mới, cách thức hành động mới. Bước 3: Hợp tác với các bạn trong nhóm HTHT Kết quả ban đầu thực sự có giá trị với học ...

Mục Đích Của Việc Phát Triển Kỹ Năng Dhht Cho Gv Thcs

B. Tác dụng của DHHT Mỗi phương thức dạy học đều có những mặt mạnh và mặt hạn chế. Song, tùy thuộc vào những điều kiện cụ thể về mục tiêu cần đạt tới trong giảng dạy môn học và đặc điểm của nội dung học vấn, ngoài ...

Bản Chất, Cấu Trúc, Tác Dụng Của Dhht N

Học bằng cách nghe GV giảng. HTHT mục tiêu hoạt động là chung, nhưng mỗi người lại có nhiệm vụ riêng, các hoạt động của từng cá nhân được tổ chức phối hợp để đạt mục tiêu chung. Thông qua hoạt động trong tập thể nhóm, lớp, ...

Cơ Sở Khoa Học Của Dạy Học Hợp Tác

Còn cho rằng “Sự hoàn thiện của hoạt động học là sự chia sẻ, người ta càng học càng khát khao được chia sẻ… Học để đạt tới sự chắc chắn là để chuẩn bị cho sự chia sẻ” [84]. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, tập thể ...