Thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động thuộc khu vực phi chính thức Nghiên cứu trường hợp quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Nguyễn Thị Tuyết Nga Thực Trạng Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Của Người Lao Động Thuộc Khu Vực Phi Chính Thức (Nghiên Cứu Trường Hợp Quận Tây Hồ, Thành ...

Biến đổi cơ cấu lao động, việc làm của người dân khu vực thu hồi đất nông nghiệp Nghiên cứu tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội và xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Phạm Thị Kim Xuyến Biến Đổi Cơ Cấu Lao Động, Việc Làm Của Người Dân Khu Vực Thu Hồi Đất Nông Nghiệp Nghi N Cứu Tại X Ngọc M , Huyện Quốc Oai, Hà Nội Và X ...

Cơ động xã hội trong đội ngũ cán bộ nhà nước của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nghiên cứu trường hợp tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Ketmany Inthavong Cơ Động Xã Hội Trong Đội Ngũ Cán Bộ Nhà Nước Của Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Học Viện Chính Trị Và Hành Chính Quốc Gia Lào) Luận Án ...