Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Xem tất cả 58 trang, được chia thành 7 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 7 thumb

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 7

Hướng, quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa; đặc biệt sử dụng tốt công cụ kế hoạch hoá và quản lý vĩ mô thông qua các chương trình mục tiêu, chiến lược trung và dài hạn cũng như các kế hoạch hàng năm theo phương thức: thị ...

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 6 thumb

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 6

Triển trung bình trên thế giới; cơ chế kế hoạch hoá tập trung tuy được tuyên bố xoá bỏ, nhưng những ảnh hưởng sâu đậm của cơ chế này vẫn còn tiếp tục diễn ra trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước; sự phát triển nhanh chóng ...

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 5 thumb

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 5

Vai trò nhà nước trong việc sử dụng các công cụ điều hành kinh tế, nhà nước ta đã chú trọng xây dựng các công cụ chính sách điều tiết nhằm khắc phục và hạn chế sự phân hoá xã hội. Nhà nước đã chú ý tới cải cách tiền ...

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 4 thumb

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 4

Tập trung, đến cuối những năm 1970 ở Trung Quốc, kinh tế thị trường vẫn là một vấn đề mới mẻ. Do vậy, trong quá trình xây dựng và phát triển, Trung Quốc đã phải trải qua nhiều giai đoạn tìm tòi, thử nghiệm, từng bước hình thành ...

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 3 thumb

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 3

Sự phân hoá, xuất hiện quan hệ chủ thợ, tư sản - vô sản, thống trị - bị thống trị, bóc lột - bị bóc lột. Sự phân hoá càng gay gắt với quá trình tích luỹ tư bản, tích luỹ sự giàu có về phía giai cấp chủ tư sản, thống trị, ...

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 2 thumb

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 2

Mua để "tiếp sức thêm cho kinh tế tư nhân". Để có tiền thực hiện những khoản này phải tăng chi phí Nhà nước. Đến lượt nó, để tăng nguồn chi phí này Nhà nước cần phải tăng thêm thuế đối với dân cư, tăng nợ Nhà nước, thực ...

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 1 thumb

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trung Tâm Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Giảng Viên Lý Luận Chính Trị Nguyễn Thị Minh Nguyệt Vai Trò Kinh Tế Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Chuyên Ngành  : Kinh ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số