Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Xem tất cả 98 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 12 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 12

Những biểu hiện thiếu công khai, minh bạch hoặc lợi dụng sơ hở của pháp luật xâm hại đến quyền sở hữu toàn dân. Để đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tiến trình CPH, cần hoàn thiện một cách toàn ...

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 11 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 11

Dung hướng dẫn tại điểm a khoản 2.3 mục 2 phần B Thông tư 126/2004/TT-BTC theo hướng qui định cụ thể các loại giấy tờ nhà đầu tư phải gửi cho các cơ quan thực hiện bán đấu giá cổ phần khi họ đăng ký mua cổ phần. Đối với các ...

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 10 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 10

3.2.2.1. Tách rời việc thực hiện quyền sở hữu nhà nước và quyền quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cổ phần hóa Như tác giả đã phân tích ở phần trước, bất cập lớn nhất về cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước trong ...

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 9 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 9

Các quy định về đào tạo, sắp xếp lại lao động chưa cụ thể, quy định về chế độ chính sách đối với người lao động chưa nhất quán, việc thực hiện dân chủ trong CPH DNNN theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" ...

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 8 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 8

Người lao động theo quy định của pháp luật. Thực trạng các quy định của pháp luật về vấn đề này được xem xét ở các nội dung sau đây. 2.4.1. Các quy định về đào tạo lại lao động, sắp xếp việc làm và giải quyết chế độ ...

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 7 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 7

Hành vi dân sự đầy đủ ở đây là gì? Do cơ quan nào cấp? Có đòi hỏi phải có quyết định của tòa án hay không? Theo quy định của pháp luật dân sự, khi không có quyết định của các cơ quan chuyên môn, của cơ quan nhà nước có thẩm ...

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 6 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 6

Quyền sở hữu của Nhà nước trong công ty cổ phần. Đây là một nội dung quan trọng gắn liền với hoạt động CPH DNNN, các quy định của pháp luật về vấn đề này có ảnh hưởng to lớn đến việc đẩy nhanh tiến trình CPH, ảnh hưởng ...

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 5 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 5

Chương 2 Thực trạng pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay Pháp luật bảo đảm bảo dân chủ trong CPH DNNN là hệ thống các quy phạm pháp luật được chứa đựng trong các văn bản quy ...

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 4 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 4

Các yêu cầu dân chủ đòi hỏi việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ quan tổ chức Nhà nước phải phù hợp với các qui định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ CPH DNNN. Các qui định về nhiệm vụ quyền hạn ...

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 3 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 3

Đây là hoạt động của các chủ sở hữu đầu tư tiền vốn vào doanh nghiệp bằng hình thức mua cổ phần của doanh nghiệp, người đầu tư vốn mua cổ phần trở thành chủ sở hữu có quyền sở hữu chung cùng với các chủ sở hữu khác ...

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 2 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 2

Thông, năng lượng, dầu khí, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp khai khoáng. Hiệu quả hoạt động của DNNN có ý nghĩa quyết định đối với việc ổn định và phát triển kinh tế của đất nước, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả ...

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 1 thumb

Hoàn thiện pháp luật đảm bảo dân chủ trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay - 1

Luận Văn: Hoàn Thiện Pháp Luật Đảm Bảo Dân Chủ Trong Cổ Phần Hóa Doanh Nghiệp Nhà Nước Ở Việt Nam Hiện Nay Mở Đầu 1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Trong Quá Trình Lãnh Đạo Cách Mạng, Đảng Cộng Sản Việt Nam Luôn Khẳng Định Dân ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số