Hoạt động của Hội đồng dân tộc các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xem tất cả 240 trang, được chia thành 29 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 29 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 29

PHỤ LỤC 4 CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI CÁC KỲ HỌP QUỐC HỘI KHÓA XIII Kỳ họp Số lượng chất vấn Số ĐBQH chất vấn Thời gian chất vấn Ghi chú Kỳ họp 1 - - - QH không tiến hành chất vấn & trả lời chất vấn Kỳ họp 2 ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 28 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 28

Giám sát phải báo cáo kết quả giám sát với Hội đồng, Ủy ban hoặc với Thường trực Hội đồng, Ủy ban trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động giám sát (Điều 31 Luật HĐGSQH 2003). Tùy thuộc vào tính ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 27 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 27

Từ tính chất của một hoạt động mang tính “giúp” QH là chủ đạo sang tính chất là một thẩm quyền mang tính chủ động hơn của Hội đồng, Ủy ban; đồng thời, Luật HĐGSQH 2003 (Điều 28) cũng quy định chương trình giám sát hàng quý, ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 26 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 26

UBĐN (Điều 78). Nói một cách khái quát nhất, dựa trên nền tảng của yêu cầu chuyên môn hóa và phân công, phân nhiệm trong nội bộ hệ thống các cơ quan của QH, tiếp tục kế thừa và phát triển các quy định pháp luật trước đó, trong ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 25 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 25

Được thiết lập còn đơn giản. Ngoài phiên họp toàn thể thì các hoạt động chủ yếu của QH giữa hai kỳ họp do Ban Thường vụ thực hiện. Như thế, có thể nói mặc dù các Ủy ban thường trực của QH chưa được thiết lập, song việc ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 24 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 24

96. Ủy ban Pháp luật (2010), Báo cáo số 2240/BC-UBPL12 ngày 13 tháng 5 năm 2010 về sơ kết việc triển khai Kế hoạch số 900/UBTVQH11 thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 23 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 23

12. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khoá IX , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X , Nxb. Chính trị ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 22 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 22

Trình độ của đội ngũ cán bộ ngay từ ở khâu tuyển dụng ban đầu. Tham khảo kinh nghiệm của VPQH Nhật Bản những năm gần đây cho thấy, việc tuyển dụng đội ngũ cán bộ trẻ vào làm việc tại cơ quan này được tổ chức dưới hình ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 21 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 21

Số trường hợp đặc biệt). Tuy nhiên, nếu tính toán áp dụng theo hướng này, thì cần thiết phải đặt ra một số trường hợp ngoại lệ (vì lý do quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc trường hợp cần thiết khác.) mà nguyên tắc số ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 20 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 20

Kiên quyết thực hiện. Mặt khác, dù gặp nhiều khó khăn, song bên cạnh việc chú ý đến yêu cầu về số lượng, tiến độ ban hành, cần hướng trọng tâm vào việc giám sát nội dung văn bản, nhằm ngăn ngừa, hạn chế sự biến dạng, không ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 19 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 19

Động thẩm tra của HĐDT, Ủy ban nói chung và trách nhiệm tham gia của UBPL, UBTC-NS trong những trường hợp này sẽ xem xét tập trung vào việc có cảnh báo, chỉ rõ những điều khoản trong các dự thảo văn bản trình QH, UBTVQH có thể làm gia ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 18 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 18

Đa số hoạt động kiêm nhiệm, dẫn đến việc tập trung phần lớn trách nhiệm sang bộ phận Thường trực như hiện nay. Đã đến lúc cần nhận thức rằng hoạt động thường xuyên ngày càng trở thành nhu cầu mang tính tự thân trong hoạt ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 17 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 17

Quan trọng nhất về các lĩnh vực chuyên môn của QH lại không được đặt ra. Với vị trí là các cơ quan tham mưu quan trọng cho QH, hoạt động của HĐDT, các Ủy ban còn là một trong những nơi có điều kiện góp phần thể chế hóa một cách ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 16 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 16

Trong lĩnh vực giám sát, sự tham gia của HĐDT, Ủy ban với tư cách tập thể vào hoạt động giám sát nói chung còn hạn chế. Hoạt động giám sát của HĐDT, các Ủy ban trong thời gian qua chủ yếu thể hiện qua hoạt động của các Đoàn giám ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 15 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 15

Thứ tư, HĐDT, các Ủy ban còn “đứng ngoài” hoạt động chất vấn của QH. Đánh giá về các công cụ giám sát của QH, trong công trình Quốc hội Việt Nam trong Nhà nước pháp quyền, các tác giả nhận định chất vấn có vẻ là công cụ ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 14 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 14

Các hoạt động của cơ quan chủ trì thẩm tra, chỉnh lý do cùng một lúc còn phải thực hiện công việc khác của Ủy ban [97, tr.396-397]. Như vậy, trong hoạt động bảo đảm tính hợp hiến của hệ thống pháp luật, Hội đồng, Ủy ban có vai ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 13 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 13

Chương 3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI 3.1. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDT, CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI QUA CÁC GIAI ĐOẠN VÀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDT, CÁC ỦY BAN Sự hình ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 12 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 12

Việc ngăn ngừa các lợi ích nhóm cá biệt có thể gây ảnh hưởng [131] đã trở thành một cam kết chung của các đại biểu QH, nghị sỹ của IPU trong đó có Việt Nam. Do đó, trong hoạt động của HĐDT, các Ủy ban, khi thể hiện quan điểm về ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 11 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 11

Tư vấn như thế? Rõ ràng, đây có thể là một số trong những nguy cơ trong hoạt động của Hội đồng, Ủy ban xuất phát từ việc xác lập tư cách thành viên mà không gắn với việc bảo đảm đầy đủ yếu tố chuyên môn, phẩm chất, năng ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 10 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 10

(2) Có lượng thời gian và số lượng các phiên họp hợp lý: các phiên họp Hội đồng, Ủy ban là nơi diễn ra các thảo luận sâu về chuyên môn, nếu thời gian họp quá ngắn, số lượng các phiên họp quá ít ỏi cũng đồng nghĩa với việc ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9

Niệm là việc “ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, hệ thống khác”. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy không phải ngay từ đầu, các Ủy ban đã được pháp luật quy định thẩm quyền kiến nghị trực tiếp với các cơ ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 8 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 8

Dẫn. còn đang là vấn đề khá nhức nhối trong thời gian qua, thì hoạt động giám sát văn bản của HĐDT, các Ủy ban ngày càng trở thành vấn đề được quan tâm và có ý nghĩa thời sự. Mặt khác, về mặt lý thuyết, theo lý giải của Walter ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 7 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 7

Khi được QH thông qua” [9, tr.459]. Trong khi đó, GS.TS. Trần Ngọc Đường quan niệm khi coi các Ủy ban là “công xưởng” là nhấn mạnh tới khía cạnh phương thức hoạt động của Ủy ban, còn các Ủy ban cần được xác định là một trong hai ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 6 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 6

Giữ quyền hành pháp (chính phủ) và cơ quan nắm giữ quyền tư pháp (tòa án). Ở các nước theo đường lối xã hội chủ nghĩa (như Trung Quốc, Việt Nam. hiện nay), trong Hiến pháp, vị trí của QH thường được nhấn mạnh ở các khía cạnh là ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 5 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 5

Họp, chuẩn bị ý kiến và cử đại diện tham dự phiên họp của Ủy ban chủ trì thẩm tra và trình bày ý kiến của Thường trực Ủy ban [32, tr.61-62]. Về đoàn giám sát, đoàn công tác của Hội đồng, Ủy ban, có ý kiến đề xuất cần quy ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 4 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 4

[121, p.9-12]; hay quan niệm vai trò của các Ủy ban là sự pha trộn các mô hình quan điểm về Ủy ban như đã nêu [121, p.9-12]. Sự khác biệt trong cách tiếp cận về vị trí, vai trò của các Ủy ban trong hoạt động của QH do đó vẫn cần được ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 3 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 3

Khánh là Chủ nhiệm [34]. Đây là công trình nghiên cứu về HĐDT, các Ủy ban trên cả hai phương diện là tổ chức và hoạt động. Theo đó, về lý luận, các tác giả đã tập trung vào một số vấn đề như khái niệm, vai trò, tính chất của ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 2 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 2

Phát huy vai trò, trách nhiệm của HĐDT, các Ủy ban trong việc chuẩn bị, thẩm tra dự án luật, pháp lệnh; yêu cầu thể chế hóa nguyên tắc dân chủ trong hoạt động của cơ quan dân cử, yêu cầu nghiên cứu, xác lập quyền chất vấn của ...

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 1 thumb

Hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật Trần Văn Thuân Chuyên Ngành: Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Mã Số: 62 38 01 01 Luận Án Tiến Sĩ Luật Học Người Hướng Dẫn Khoa Học : 1. Gs.ts. Phan Trung Lý 2. Pgs.ts. Đinh Xuân Thảo Lời Cam ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số