Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 241 trang, được chia thành 30 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 30

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 30

1.6.8. đề phát sinh Những nhà quản trị cấp cao có liên quan được xem như cần thiết để thực hiện sự cải tiến 6% 19% 39% 32% 3% 100% 1.7 Chính sách và thực hiện chính sách nhân sự 1.7.1. Chính sách và các thủ tục được thiết lập để ...

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 29

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 29

1.7 Chính sách và thực hiện chính sách nhân sự 1.7.1. Chính sách và các thủ tục được thiết lập để tuyển 3 15 42 21 12 93 dụng nhân viên trong chức năng kế toán, kiểm toán 1.7.2. Chính sách và các thủ tục được thiết lập để đào tạo ...

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 28

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 28

1.5.5. 1.5.6. Số lượng nhân viên đủ đang hiện hữu ở những mức quản trị trong các chức năng kế toán để cho phép những cá nhân thực hiện trách nhiệm một cách hiệu lực Số lượng nhân viên đủ đang hiện hữu ở những mức quản ...

Thông Tin Về Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam

Thông Tin Về Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam

PHỤ LỤC 2: THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Phần A: Nhân sự các ngân hàng thương mại Việt Nam đến 2013 (Đơn vị: người) ( Nguồn: Báo cáo NHNN Việt Nam 2014) Phần B: Huy động vốn của các ngân hàng ...

Thống Kê Các Ngân Hàng Ở Việt Nam

Thống Kê Các Ngân Hàng Ở Việt Nam

[126]. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. [127]. Karen A. Maguire (2014), Best Practices for Nonprofits' Internal Control Self- Assessment." Advances in Management ...

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 25

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1]. Adam Smith (1776), Của cải của các dân tộc - Bản dịch, Nxb Giáo dục, 2004 [2]. Nguyễn Thị Lan Anh (2015), Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp Thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam, Luận ...

Đối Với Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam

Đối Với Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam

Thu thập thông tin, quản lý thông tin dễ dàng, kịp thời sử dụng khi cần thiết,… Bốn là, tiếp tục phát triển thị trường mua bán nợ xấu. Thị trường mua bán nợ xấu mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Tuy nhiên, tính phức tạp trong ...

Giải Pháp Hoàn Thiện Hiệu Lực Của Yếu Tố Giám Sát Trong Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân

Giải Pháp Hoàn Thiện Hiệu Lực Của Yếu Tố Giám Sát Trong Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân

Định tỷ lệ tài chính căn cứ trên mức độ ảnh hưởng của rủi ro. Ba là, so sánh với rủi ro kỳ vọng: theo đó, dữ liệu sự cố có thể sử dụng cho việc kiểm tra liệu đánh giá rủi ro kỳ vọng. Tùy thuộc vào cách thức đánh giá, ...

Giải Pháp Hoàn Thiện Hiệu Lực Yếu Tố Hoạt Động Kiểm Soát Trong Hệ Thống Kiểm Soát Nội

Giải Pháp Hoàn Thiện Hiệu Lực Yếu Tố Hoạt Động Kiểm Soát Trong Hệ Thống Kiểm Soát Nội

Nhận diện sớm rủi ro gắn với hoạt động tín dụng như sau: Sau khi NHTM giải ngân khoản vay, đơn vị cần thực hiện quản lý khoản vay thông qua đánh giá định kỳ khách hàng. Nhận diện các rủi ro có được từ phân tích thông tin và tình ...

Giải Pháp Hoàn Thiện Hiệu Lực Yếu Tố Đánh Giá Rủi Ro Trong Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân

Giải Pháp Hoàn Thiện Hiệu Lực Yếu Tố Đánh Giá Rủi Ro Trong Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân

Đề quản trị công ty của ngân hàng nói chung và KSNB trở nên khó khăn, phức tạp. Do đó, cải thiện cơ cấu tổ chức để đảm bảo một mỗi NHTM phải cung cấp một khuôn khổ cho hoạt động của đơn vị được lập kế hoạch, thực ...

Hoàn Thiện Kiểm Soát Nội Bộ Phải Dựa Trên Nền Tảng Quản Trị Công Ty Và Quản Trị Rủi Ro

Hoàn Thiện Kiểm Soát Nội Bộ Phải Dựa Trên Nền Tảng Quản Trị Công Ty Và Quản Trị Rủi Ro

Triển của hệ thống ngân hàng nước ta đến 2025 đã chỉ rõ Việt Nam phải đảm bảo phát triển một hệ thống ngân hàng vững mạnh, cạnh tranh và năng động, hỗ trợ và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế đất ...

Yêu Cầu Cải Thiện Hiệu Lực Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Từ

Yêu Cầu Cải Thiện Hiệu Lực Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Từ

Sáu là, hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, nhất là hệ thống thông tin quản lý cho toàn hệ thống ngân hàng phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh, kiểm soát hoạt động ngân hàng, quản lý vốn tài sản, quản lý rủi ro, quản ...

Tính Tất Yếu Phải Hoàn Thiện Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Tính Tất Yếu Phải Hoàn Thiện Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Ràng. Tuy nhiên, hiện nay các NHTM Việt Nam vẫn đang áp dụng chủ yếu theo Basel I với trọng số rủi ro của tài sản chia thành 4 mức là 0%, 20%, 50% và 100% theo mức độ rủi ro của từng loại tài sản [20]. Ví dụ tiền mặt tại quỹ hay trái ...

Đánh Giá Chung Về Thực Trạng Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Đánh Giá Chung Về Thực Trạng Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Trong các NHTM thuộc Nhóm 2 nêu trên. 2.3. Đánh giá chung về thực trạng kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam 2.3.1. Những kết quả đạt được của kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam Từ những ...

Đánh Giá Thực Trạng Yếu Tố Giám Sát Trong Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân Hàng Thương Mại

Đánh Giá Thực Trạng Yếu Tố Giám Sát Trong Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân Hàng Thương Mại

Cần thiết được trao đổi và cung cấp cho đúng cá nhân thích hợp vào một thời điểm thích hợp. Điều này sẽ tác động một cách tích cực tới hiệu lực của KSNB. Tuy nhiên, chỉ có 13% phản hồi là “hoàn toàn hiệu lực”, 6% là “khá ...

Đánh Giá Thực Trạng Yếu Tố Đánh Giá Rủi Ro Trong Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân Hàng

Đánh Giá Thực Trạng Yếu Tố Đánh Giá Rủi Ro Trong Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân Hàng

Có liên hệ trực tuyến với Ban quản lý rủi ro tín dụng và Ban quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp tại Hội Sở chính. Tại Hội Sở chính, Ban quản lý rủi ro cũng được thành lập và vận hành độc lập với chi nhánh. Điều này ...

Những Qui Định Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng Tài Chính Ảnh Hưởng Tới Kiểm Soát Nội Bộ

Những Qui Định Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng Tài Chính Ảnh Hưởng Tới Kiểm Soát Nội Bộ

Giảm. Trong giai đoạn 2009-2013, điều này có tác động xấu, làm cho một số NHTM có tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh và để lại những hậu quả nặng nề cho tới ngày nay. iv). Vấn đề nợ quá hạn của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Do tác ...

Đặc Điểm Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Ảnh Hưởng Tới Kiểm Soát Nội

Đặc Điểm Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Ảnh Hưởng Tới Kiểm Soát Nội

Lợi cho hoạt động giao thương phục vụ cho chính quyền thuộc địa, Tổng thống Pháp giai đoạn lúc bấy giờ đã ban hành Sắc lệnh ngày 21/01/1875 thành lập ngân hàng Đông Dương. Ngân hàng này có chức năng chủ yếu là phát hành tiền, tiến ...

Yếu Tố Đánh Giá Rủi Ro Trong Kiểm Soát Nội Bộ

Yếu Tố Đánh Giá Rủi Ro Trong Kiểm Soát Nội Bộ

Đức của nhà quản trị cấp cao. Đây cũng là yếu tố cơ bản của môi trường kiểm soát vì nó ảnh hưởng tới thiết kế, quản lý và giám sát những yếu tố KSNB khác. COSO cho rằng hiệu lực của môi trường KSNB của đơn vị phụ thuộc ...

Những Vấn Đề Cơ Bản Trong Đánh Giá Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân Hàng Thương Mại

Những Vấn Đề Cơ Bản Trong Đánh Giá Kiểm Soát Nội Bộ Của Các Ngân Hàng Thương Mại

Soát theo mục tiêu, theo đó “con người có thể đánh giá sự phù hợp và hiệu lực KSNB khác nhau, cơ chế đánh giá có thể tiêu tốn thời gian vì sai sót hoặc lỗi và khó khăn trong đánh giá hiệu lực KSNB trong những khu vực riêng không ...

Tuyên Bố Basel Và Vấn Đề Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Ngân Hàng

Tuyên Bố Basel Và Vấn Đề Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Ngân Hàng

Iv). Đặc điểm của ngành: Mỗi ngành nhất định sẽ có những đặc điểm riêng. Trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính, hoạt động được điều tiết bởi luật và những hướng dẫn do những cơ quan có thẩm quyền giám sát. Theo Cain (2009), ...

Khung Kiểm Soát Nội Bộ Cho Các Ngân Hàng Thương Mại

Khung Kiểm Soát Nội Bộ Cho Các Ngân Hàng Thương Mại

Quản trị của người chịu trách nhiệm trực tiếp. Quá trình này khởi động cá nhân cung cấp những hỗ trợ cần thiết hoặc giám sát đối với việc thực hiện hành động sửa chữa, và thông tin với những đối tượng khác có hoạt ...

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 8

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 8

Đối với tất cả những ứng dụng (ví dụ, khóa phòng để máy chủ để ngăn chặn việc ra vào phòng có để thiết bị máy chủ). Hoạt động kiểm soát ứng dụng đề cập tới những quá trình tin học cụ thể (ví dụ, kiểm soát của ...

Những Yếu Tố Cấu Thành Kiểm Soát Nội Bộ Theo Khung Kiểm Soát Nội Bộ Của Coso

Những Yếu Tố Cấu Thành Kiểm Soát Nội Bộ Theo Khung Kiểm Soát Nội Bộ Của Coso

 COSO 1992 thể hiện một quan điểm hiện đại về KSNB và tích hợp các lĩnh vực được kiểm soát khác nhau gồm cả tài chính và phi tài chính. 1.2.2. Những yếu tố cấu thành kiểm soát nội bộ theo Khung Kiểm soát nội bộ của COSO Điểm ...

Bản Chất Của Ksnb Theo Cách Tiếp Lý Thuyết Khác Nhau [93]

Bản Chất Của Ksnb Theo Cách Tiếp Lý Thuyết Khác Nhau [93]

Tổ chức xã hội là một sự sắp xếp có trật tự với sự tương tác của các cá nhân. Những quá trình kiểm soát giúp giới hạn những hành vi và giữ chúng phù hợp với kế hoạch của tổ chức [183]. Cũng theo Tannenbaum (1968), xét với tính ...

Tổng Hợp Thông Tin Về Năng Lực, Trình Độ Đào Tạo Của Đối Tượng

Tổng Hợp Thông Tin Về Năng Lực, Trình Độ Đào Tạo Của Đối Tượng

Hợp, tính toán và tổng hợp lại cho mục đích phân tích được trình bày trong Phụ lục 2.2. Trên cơ sở kết quả kết quả phỏng vấn, Tác giả thực hiện phân loại theo nhóm ngân hàng. Tiếp đến Tác giả thực hiện đánh giá KSNB theo nhóm ...

Khái Quát Về Phương Pháp Nghiên Cứu Của Luận Án

Khái Quát Về Phương Pháp Nghiên Cứu Của Luận Án

Đổi lớn trong chính sách, quản trị và môi trường Thế giới. Như vậy, với việc nghiên cứu tổng thể các công trình trong và ngoài nước, Tác giả nhận thấy về mặt lý luận: Chưa có một công trình nào nghiên cứu trực tiếp về cách ...

Những Nghiên Cứu Trong Nước Có Liên Quan

Những Nghiên Cứu Trong Nước Có Liên Quan

Trong quản trị, đặc biệt là quản trị rủi ro [169]. Kiểm toán nội bộ đánh giá KSNB và tìm cách cải thiện hiệu lực kiểm soát. Đồng quan điểm này, một số nghiên cứu khác như nghiên cứu của Alvin A. Arens và James Loebeke (2000) về ...

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Đề tài Luận án Kiểm soát nội bộ (KSNB) từ lâu được biết tới như một phương sách của quản lý hiệu quả. KSNB được thiết kế và vận hành nhằm trợ giúp cho nhà quản lý đạt được các mục tiêu ...

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Tài Chính Học Viện Tài Chính Nguyễn Bích Liên Hoàn Thiện Hoạt Động Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Chuyên Ngành: Kế Toán Mã Số: 62.34.03.01 Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Người Hướng ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top