Thống Kê Các Ngân Hàng Ở Việt Nam

[126]. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. [127]. Karen A. Maguire (2014), Best Practices for Nonprofits' Internal Control Self- Assessment." Advances in Management ...

Đối Với Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam

Thu thập thông tin, quản lý thông tin dễ dàng, kịp thời sử dụng khi cần thiết,… Bốn là, tiếp tục phát triển thị trường mua bán nợ xấu. Thị trường mua bán nợ xấu mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Tuy nhiên, tính phức tạp trong ...

Yếu Tố Đánh Giá Rủi Ro Trong Kiểm Soát Nội Bộ

Đức của nhà quản trị cấp cao. Đây cũng là yếu tố cơ bản của môi trường kiểm soát vì nó ảnh hưởng tới thiết kế, quản lý và giám sát những yếu tố KSNB khác. COSO cho rằng hiệu lực của môi trường KSNB của đơn vị phụ thuộc ...

Khung Kiểm Soát Nội Bộ Cho Các Ngân Hàng Thương Mại

Quản trị của người chịu trách nhiệm trực tiếp. Quá trình này khởi động cá nhân cung cấp những hỗ trợ cần thiết hoặc giám sát đối với việc thực hiện hành động sửa chữa, và thông tin với những đối tượng khác có hoạt ...

Bản Chất Của Ksnb Theo Cách Tiếp Lý Thuyết Khác Nhau [93]

Tổ chức xã hội là một sự sắp xếp có trật tự với sự tương tác của các cá nhân. Những quá trình kiểm soát giúp giới hạn những hành vi và giữ chúng phù hợp với kế hoạch của tổ chức [183]. Cũng theo Tannenbaum (1968), xét với tính ...

Khái Quát Về Phương Pháp Nghiên Cứu Của Luận Án

Đổi lớn trong chính sách, quản trị và môi trường Thế giới. Như vậy, với việc nghiên cứu tổng thể các công trình trong và ngoài nước, Tác giả nhận thấy về mặt lý luận: Chưa có một công trình nào nghiên cứu trực tiếp về cách ...

Những Nghiên Cứu Trong Nước Có Liên Quan

Trong quản trị, đặc biệt là quản trị rủi ro [169]. Kiểm toán nội bộ đánh giá KSNB và tìm cách cải thiện hiệu lực kiểm soát. Đồng quan điểm này, một số nghiên cứu khác như nghiên cứu của Alvin A. Arens và James Loebeke (2000) về ...