Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hữu Hiệu Của Htksnb

Môi trường kiểm soát Đánh giá rủi ro Hoạt động kiểm soát Thông tin truyền thông Giám sát Mối quan hệ cộng tác Ủy quyền Sự hữu hiệu của hệ thống KSNB Hình 1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của HTKSNB (Nguồn: Mô hình ...

Báo Cáo Của Basel Về Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

Khái niệm về HTKSNB cũng được nhiều tác giả khác nhau đề cập trên nhiều góc độ, chẳng hạn: Theo hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kì (AICPA), thì HTKSNB được định nghĩa là “ Hệ thống kế hoạch, tổ chức và tất cả các ...

Đối Tượng Khảo Sát Trong Nghiên Cứu Định Tính

Dữ liệu liên quan đến mục tiêu nghiên cứu bao gồm dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp được thu thập từ các nguồn: (i) Dữ liệu thứ cấp: từ các báo cáo tổng kết, tạp chí, luận án, công trình nghiên cứu khoa học đã được công ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí