Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Xem tất cả 177 trang, được chia thành 21 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 21

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 21

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN (trích) I. NHẬN XÉT CHUNG 1. Tình hình hoạt động kinh doanh tại chi nhánh năm 2011 và 3 tháng đầu năm 2012 1.1 . Về huy động vốn Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2011 là 2.988.063 triệu đồng; đạt 90.5% kế hoạch. Huy ...

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 20

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 20

Đổi biện pháp bảo đảm - Kiểm tra thủ tục thẩm định yêu cầu rút bớt/ bổ sung/thay thế TSBĐ/ thay đổi biện pháp bảo đảm nhằm đảm bảo: (i) điều kiện áp dụng biện pháp bảo đảm tín dụng (ii) không ảnh hưởng đến nghĩa vụ ...

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 19

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 19

2.13 Đánh giá việc xác định GHTD cho KH - Căn cứ số liệu về dư nợ vay và số dư cam kết ngoại bảng theo khách hàng, thông tin vê tình hình cấp GHTD cho KH tại CN, lọc các trường hợp: - KH thuộc đối tượng phải xác định GHTD (dư nợ ...

Không Chú Trọng Chính Sách Phát Triển Khách Hàng Mới, Củng Cố Khách Hàng Cũ Dẫn Đến Mất

Không Chú Trọng Chính Sách Phát Triển Khách Hàng Mới, Củng Cố Khách Hàng Cũ Dẫn Đến Mất

1. Đúng nội dung, thẩm quyền phê duyệt - Chọn mẫu nghiệp vụ tạm ứng, kiểm tra tới chứng từ, xem nội dung tạm ứng (tạm ứng để chi tiêu, mua sắm…phục vụ hoạt động KD của NGÂN HÀNG), thẩm quyền phê duyệt tạm ứng, đảm bảo ...

Đơn Vị Tổ Chức Học Tập, Đào Tạo, Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Ktnb Ngân Hàng

Đơn Vị Tổ Chức Học Tập, Đào Tạo, Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Ktnb Ngân Hàng

Chưa từng nghe nói 0 Hiểu biết cơ bản 72/72 Hiểu và vận dụng có sự trợ giúp của người khác 65/72 Hiểu, vận dụng độc lập để giải quyết tình huống 38/72 22. Đơn vị tổ chức học tập, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho KTNB ngân ...

Cơ Cấu Tổ Chức Của Kiểm Toán Nội Bộ Tại Nhtmnn (Theo Ngành Dọc Hay Chỉ Có Hội Sở Chính;

Cơ Cấu Tổ Chức Của Kiểm Toán Nội Bộ Tại Nhtmnn (Theo Ngành Dọc Hay Chỉ Có Hội Sở Chính;

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán - Học viện Tài chính (2009), Giáo trình Lý thuyết kiểm toán , Học viện Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội. 2. Bộ môn Kế toán ngân hàng, Khoa Ngân ...

Mối Quan Hệ Của Kiểm Toán Nội Bộ Với Các Bộ Phận Trong Tổ Chức Quản Lý Rủi Ro Tác

Mối Quan Hệ Của Kiểm Toán Nội Bộ Với Các Bộ Phận Trong Tổ Chức Quản Lý Rủi Ro Tác

Sơ đồ 3.5: Mối quan hệ của kiểm toán nội bộ với các bộ phận trong tổ chức quản lý rủi ro tác nghiệp tại các NHTM nhà nước Hội đồng quản trị - Chấp thuận CS QLRRTN/Khuôn khổ - Đảm bảo chiến lược rủi ro phù hợp Ban điều ...

Các Bước Của Cuộc Kiểm Toán Dựa Vào Rủi Ro [36]

Các Bước Của Cuộc Kiểm Toán Dựa Vào Rủi Ro [36]

Hướng ngành nghề, môi trường kinh doanh, khối lượng và tính phức tạp của giao dịch,…). Từ ma trận rủi ro (bảng 3.4) để xác định các đơn vị được kiểm toán có hồ sơ rủi ro cao, trung bình hay thấp. Từ đó để quyết định tần ...

Gắn Với Mô Hình Hoạt Động Kinh Doanh Và Chiến Lược Phát Triển Của Từng Ngân Hàng Thương

Gắn Với Mô Hình Hoạt Động Kinh Doanh Và Chiến Lược Phát Triển Của Từng Ngân Hàng Thương

Động ngân hàng Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể với sự phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đa dạng về sở hữu, quy mô và loại hình; xây dựng và triển khai các bộ Luật, văn bản dưới Luật, các chuẩn mực và thông lệ ...

Định Hướng Hoàn Thiện Kiểm Toán Nội Bộ Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam

Định Hướng Hoàn Thiện Kiểm Toán Nội Bộ Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam

Mặc dù thuộc bộ phận quản lý cấp cao nhưng kiểm toán nội bộ chưa phát huy hết chức năng của mình. Mối quan hệ giữa bộ phận kiểm toán nội bộ với các bộ phận khác trong ngân hàng chưa hiệu quả, một phần lý do quan trọng là vai ...

Nguồn Nhân Lực Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam

Nguồn Nhân Lực Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam

- Thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá: Các kiểm toán viên nội bộ thực hiện kiểm tra, đánh giá các thông tin được kiểm toán; xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ, phát triển, bổ sung các phương pháp kiểm toán nội bộ, phạm vi ...

Đánh Giá Lại Rủi Ro Và Điều Chỉnh Chương Trình Kiểm Toán

Đánh Giá Lại Rủi Ro Và Điều Chỉnh Chương Trình Kiểm Toán

Bảng 2.12: Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán năm Nguồn: Tài liệu đào tạo kiểm toán nội bộ VCB, năm 2012. (*) Phụ lục 2.7: Mẫu kế hoạch kiểm toán năm của VCB; và Phụ lục 2.8: Kế hoạch phân bổ nguồn nhân lực kiểm toán. (2) Kế ...

Bảng Hướng Dẫn Trọng Số, Thang Điểm Và Tiêu Thức Chấm Điểm Rủi Ro

Bảng Hướng Dẫn Trọng Số, Thang Điểm Và Tiêu Thức Chấm Điểm Rủi Ro

Bảng 2.5: Bảng hướng dẫn trọng số, thang điểm và tiêu thức chấm điểm rủi ro TT Chỉ tiêu Trọng số Ðiểm Ðiểm nhân trọng số Diễn giải 1 Tần suất công việc 0.1 2 2 Công việc diễn ra hàng ngày 2 Các býớc chi tiết trong quy trình 1 5 5 ...

Tỷ Lệ Nợ Xấu Của 05 Nhtm Nhà Nước Giai Đoạn 2009 - 2013

Tỷ Lệ Nợ Xấu Của 05 Nhtm Nhà Nước Giai Đoạn 2009 - 2013

Biểu 2.3: Tỷ trọng dư nợ tín dụng của các TCTD chia theo khối cuối năm 2013 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Bảng 2.2: Tỷ lệ nợ xấu của 05 NHTM Nhà nước giai đoạn 2009 - 2013 Nguồn:Báo cáo của BKS các ngân hàng tại ĐHĐCĐ hàng năm. Kết quả ...

Kinh Nghiệm Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc (Icbc)

Kinh Nghiệm Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc (Icbc)

Không có sự can thiệp từ bên ngoài cũng như không chịu bất kỳ tác động nào từ các phòng, ban khác trong ngân hàng. - Nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ ngân hàng Đức : thông qua kiểm toán toàn diện và có tính hệ thống, kiểm toán nội ...

Tổ Chức Bộ Máy Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương Mại

Tổ Chức Bộ Máy Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương Mại

Được tiến hành ít nhất năm năm một lần (chuẩn mực 1312). Trách nhiệm giám sát và đánh giá chất lượng kiểm toán nội bộ thuộc về giám đốc điều hành kiểm toán [33]. 1.2.5. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương mại ...

Tổ Chức Quy Trình Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương Mại

Tổ Chức Quy Trình Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương Mại

Ngân hàng để kiểm toán đánh giá một cách chi tiết đầy đủ về tính hiệu lực, hiệu quả, tính kinh tế và tiết kiệm. Thông qua việc nghiên cứu này giúp KTV nội bộ có hiểu biết đầy đủ toàn diện về hoạt động của ngân hàng, trên ...

Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Và Tổ Chức Bộ Máy Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương

Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quá Trình Và Tổ Chức Bộ Máy Kiểm Toán Nội Bộ Ngân Hàng Thương

Rủi ro kịp thời; báo cáo lên các cấp quản lý thích hợp và đưa ra giải pháp để khắc phục những hạn chế nếu có của hệ thống KSNB ngân hàng. 1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ Ngân hàng ...

Mối Quan Hệ Giữa Quản Lý, Kiểm Soát Nội Bộ Và Kiểm Toán Nội Bộ [6]

Mối Quan Hệ Giữa Quản Lý, Kiểm Soát Nội Bộ Và Kiểm Toán Nội Bộ [6]

1.1.2. Mối quan hệ giữa quản lý, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ [6] Quản lý trong một tổ chức là quá trình sử dụng các nguồn lực có hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu đã xây dựng. Quá trình quản lý bao gồm những nội ...

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 2

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 2

Tại một số ngân hàng, hoặc nghiên cứu không mang tính toàn diện về loại hình kiểm toán này trong hệ thống các NHTMNN. Do vậy việc tiếp tục nghiên cứu về tổ chức quá trình và bộ máy kiểm toán nội bộ các NHTMNN sau khi môi trường ...

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 1

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Tài Chính Học Viện Tài Chính  Vũ Thùy Linh Chuyên Ngành : Kế Toán Mã Số : 62.34.03.01 Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Người Hướng Dẫn Khoa Học: 1. Ts. Mai Vinh 2. Ts. Nguyễn Thị Thanh Hương Hà Nội - 2014 Lời Cam ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số