Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh

Xem tất cả 76 trang, được chia thành 9 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 9

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 9

Ý KIẾN CỦA PTGĐ QHKH (GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH/PGĐ QHKH) (phần này dùng trong trường hợp thiếu chứng từ giải ngân hoặc Giám đốc Chi nhánh yêu cầu PGĐ QHKH phê duyệt đề xuất giải ngân) . . . . . Ngày … tháng … năm 20.… (Ký, ghi rõ họ tên) ...

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 8

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 8

IV- THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. Mô tả dự án: - Loại sản phẩm đầu ra - Công suất thiết kế. - Suất đầu tư. - Thị trường tiêu thụ dự kiến (giá thành sản phẩm, giá bán dự kiến…) 2. Nhu cầu vốn đầu tư: . , trong đó: - Vốn XDCB ...

Các Giải Pháp Về Thủ Tục Kiểm Soát Trong Hoạt Động Cho Vay

Các Giải Pháp Về Thủ Tục Kiểm Soát Trong Hoạt Động Cho Vay

3.2.3. Các giải pháp về thủ tục kiểm soát trong hoạt động cho vay - Các cán bộ phòng QLRR nên bám sát vào từng nghiệp vụ phát sinh để lập các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát cụ thể, trên cơ sở tham khảo ý kiến từ đề cương, phiếu ...

Các Thủ Tục Kiểm Soát Trong Quy Trình Cho Vay Tại Bidv – Chi Nhánh Hà Tĩnh

Các Thủ Tục Kiểm Soát Trong Quy Trình Cho Vay Tại Bidv – Chi Nhánh Hà Tĩnh

2.2.2. Các thủ tục kiểm soát trong quy trình cho vay tại BIDV – chi nhánh Hà Tĩnh 2.2.2.1. Các công việc kiểm soát nội bộ trước cho vay Công việc Bộ phận phụ trách Rủi ro Kiểm soát Tiếp nhận Bộ phận - Hồ sơ pháp lý, hồ sơ - Danh mục ...

Thực Trạng Kiểm Soát Nội Bộ Hoạt Động Cho Vay Tại Ngân

Thực Trạng Kiểm Soát Nội Bộ Hoạt Động Cho Vay Tại Ngân

- Doanh thu Qua bảng trên ta thấy doanh thu của ngân hàng năm 2010 đạt trên 314 tỷ đồng. Năm 2011, doanh thu của ngân hàng đạt trên 515 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng. Năm 2012, kết quả là doanh thu của Chi nhánh chỉ đạt được hơn 470 tỷ ...

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển

24/8/1991, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm ký Quyết định số 117/QĐ- NH về việc thành lập Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Sau hơn 20 năm hoạt động, vượt ...

Kiểm Soát Nội Bộ Đối Với Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Doanh Nghiệp

Kiểm Soát Nội Bộ Đối Với Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Doanh Nghiệp

Cầu huy động vốn từ nhiều nguồn thì các tổ chức tín dụng cho vay hợp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Trong trường hợp đặc biệt, tổ chức tín dụng chỉ được cho vay vượt quá mức giới hạn cho vay theo quy ...

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 2

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 2

Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 (VSA 400) : “ Hệ thống kiểm soát nội bộ là các quy định và thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, ...

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 1

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh - 1

Khóa Luận Tốt Nghiệp Gvhd: Th.s Hồ Phan Minh Đức Svth: Ngô Thị Ngọc Ánh - Lớp K43A Ktkt Lôøi Caûm Ôn Khóa Luận Tốt Nghiệp Là Kết Quả Của 4 Năm Học Tại Trường Và Của Quá Trình Thực Tập Tại Đơn Vị. Để Hoàn Thành Khóa Luận Tốt ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số