Thực Trạng Kiểm Soát Nội Bộ Hoạt Động Cho Vay Tại Ngân

- Doanh thu Qua bảng trên ta thấy doanh thu của ngân hàng năm 2010 đạt trên 314 tỷ đồng. Năm 2011, doanh thu của ngân hàng đạt trên 515 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng. Năm 2012, kết quả là doanh thu của Chi nhánh chỉ đạt được hơn 470 tỷ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí