Các nhân tố kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tại tỉnh Vĩnh Long - 19

Correlations HH KS MT RR TT GS HH Pearson Correlation 1 ,414 ,589 ,306 ,225 ,187 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,007 KS Pearson Correlation ,414 1 -,022 ,027 ,097 ,236 Sig. (2-tailed) ,000 ,752 ,697 ,161 ,001 MT Pearson Correlation ,589 -,022 1 -,036 ,010 ,003 Sig. (2-tailed) ,000 ,752 ,601 ...

Các nhân tố kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tại tỉnh Vĩnh Long - 18

PHỤ LỤC 9 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ CHO THANG ĐO CÁC THÀNH PHẦN CỦA HTKSNB LẦN 3 Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .815 Approx. Chi-Square 2787.495 Bartlett's Test of Sphericity df 528 Sig. .000 Total ...

Các nhân tố kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tại tỉnh Vĩnh Long - 17

Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,852 8 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TT1 25,32 21,631 ,602 ,834 TT2 25,29 22,013 ,568 ,838 TT3 25,28 21,153 ,617 ,832 TT4 ...

Các nhân tố kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tại tỉnh Vĩnh Long - 16

RR5 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2 2 1.0 1.0 1.0 3 46 22.0 22.0 23.0 Valid 4 107 51.2 51.2 74.2 5 54 25.8 25.8 100.0 Total 209 100.0 100.0 RR6 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2 2 1.0 1.0 1.0 3 51 24.4 24.4 25.4 Valid 4 104 49.8 49.8 75.1 5 52 24.9 24.9 100.0 ...

Các nhân tố kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tại tỉnh Vĩnh Long - 15

103 Huỳnh Lê Yến Nhi Giao dịch viên MB Vĩnh Long 104 Nguyễn Ngọc Nhi Giao dịch viên MB Vĩnh Long 105 Võ Thị Huỳnh Như Giao dịch viên Agribank Vĩnh Long 106 Nguyễn Như Giao dịch viên HDBank Vĩnh Long 107 Nguyễn Thị Ánh Như Giao dịch viên VPBank Vĩnh Long ...

Các nhân tố kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tại tỉnh Vĩnh Long - 14

Trong NH để đảm bảo sự toàn vẹn của thông tin KS8 Ban lãnh đạo thường xuyên rà soát lại các thủ tục kiểm soát để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. KS9 Định kỳ tổ chức kiểm kê quỹ, kiểm kê công cụ dụng cụ và tài ...

Các nhân tố kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tại tỉnh Vĩnh Long - 13

PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1a BẢNG KHẢO SÁT SƠ BỘ CÁC NHÂN TỐ KSNB ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HĐKD TẠI CÁC NHTM TẠI TỈNH VĨNH LONG Xin chào anh/chị! Tôi tên là Trần Thị Ánh Hồng. Hiện nay, tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài C ác ...

Trang 2, Trang 3, Trang 4, Trang 5, Trang 6, Trang 7, Trang 8, Trang 9, Trang 10, Trang 11,

Trang chủ Tài liệu miễn phí