Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 172 trang, được chia thành 21 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 21 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 21

STT Chi nhánh ngân hàng Sở hữu Khu vực Địa chỉ 165 Chi nhánh Ngân hàng Nam Á Cổ phần Miền Nam 309 Đại lộ Bình Dương, Khu phố 12, Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Bình Dương 166 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 20 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 20

Phụ lục 5.6 Kết quả SEM (chuẩn hoá) của mô hình điều chỉnh dựa vào hệ số MI Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number 1 - Default model) RA CE ,411 ,106 3,870 ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 19 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 19

Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label CE RA ,093 ,025 3,771 RA CA ,090 ,024 3,826 CA IC ,139 ,025 5,566 IC MA ,104 ,025 4,199 CE CA ,129 ,024 5,484 RA IC ,092 ,026 3,522 CA MA ,097 ,023 4,211 CE IC ,151 ,026 5,785 RA MA ,114 ,028 4,094 CE MA ,081 ,021 3,826 CE ICO ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 18 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 18

12 Nguyễn Mai Sơn 0982981821 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Đất Việt 13 Nguyễn Hữu Thắng 0905004778 Công ty TNHH NTH Accounting 14 Nguyễn Ngọc Hoà 0918838281 Công ty TNHH Kiểm toán KPMG 15 Phạm Phú Thắng 0939241297 Trường Trung Cấp Kinh tế Khánh Hoà ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17

PHỤ LỤC 2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH KHÁM PHÁ CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ CÁC MỤC TIÊU KIỂM SOÁT TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1. Thiết kế nghiên cứu: 1.1. Giới thiệu: Trong nghiên cứu của luận án “Hoàn ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16

Danh mục tài liệu tiếng nước ngoài 37. Abbas, Q. & Iqbal, J. (2012), “Internal Control System: Analyzing Theoretical Perspective and Practices”, Middle-East Journal of Scientific Research, 12 (4), 530-538. 38. Abushaiba, I.A. & Zainuddin, Y. (2012), “Performance measurement system ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15

Qua tóm lượt trên cho thấy, các văn bản pháp luật có liên quan đến hệ thống KSNB cũng đã quy định về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc tổ chức hệ thống KSNB trong các tổ chức tín dụng nói chung và trong các NHTM nói riêng, bước đầu ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14

Thông tin, đồng thời cần chú ý đến những nguyên tắc có ảnh hưởng mạnh đến thành phần Thông tin và trao đổi thông tin để phát triển hệ thống KSNB trong các NHTM. Các nhóm đề xuất hoàn thiện được đưa ra như sau: 4.1.4.1. Nhóm nguyên ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13

Khả năng hoạt động trong mức độ rủi ro đó. + Hệ thống KSNB hiệu quả yêu cầu phải nhận diện và đánh giá các rủi ro chính có thể ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện mục tiêu trong hoạt động của NHTM. Hệ thống KSNB cần phải ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12

Thành phần Thực trạng Khuyến nghị hoàn thiện RA4 Basel 04 Không sử dụng trong phân tích do loại biến - Đánh giá được các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu trong NHTM; - Đánh giá rủi ro ở tất cả các cấp, cả bên trong và bên ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11

Bảng 3.28: Bảng tóm tắt kết quả kiểm định thang đo (CFA) Các cơ cấu Các thành phần của cơ cấu Số lượng biến quan sát Độ tin cậy Phương sai trích Tải nhân tố bình quân Sự phù hợp (đơn hướng, hội tụ, phân biệt) Tên thành phần ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10

Qua phân tích ANOVA ở Bảng 3.19 cho thấy mức ý nghĩa Sig. > 0,05, nên có thể khẳng định không có sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê về đánh giá 5 thành phần của hệ thống KSNB, đánh giá chung về hệ thống KSNB và đánh giá các mục tiêu ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9

Đều có mức tải nhân tố > 0,5. Sau khi rút trích các biến, thành phần Môi trường kiểm soát gồm 4 biến tìm ẩn CE2, CE3, CE6, CE7; thành phần Đánh giá rủi ro gồm 3 biến quan sát RA2, RA3, RA5; thành phần Hoạt động kiểm soát gồm 3 biến quan ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8

- Bước 2: Sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử tổng quan tài liệu và phương pháp chuyên gia, nghiên cứu đã định nghĩa các biến, thiết kế thang đo lường các biến, xây dựng bảng câu hỏi điều tra, xác định mẫu nghiên cứu. - ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7

2.4. Thang đo lường các thành phần của hệ thống KSNB và mục tiêu kiểm soát Để phân tích và đánh giá được thực trạng hệ thống KSNB trong các NHTM Việt Nam, nghiên cứu cần xây dựng thang đo lường hệ thống KSNB. Thang đo lường được ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6

Nằm ngoài xu hướng đó. - NHTM là một công ty đặc biệt, nét đặc biệt của công ty ngân hàng thể hiện qua các nội dung sau: + Lĩnh vực kinh doanh của NHTM là tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Đây là lĩnh vực “đặc biệt” vì ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5

Toán của những công ty mua bán & sát nhập (M&A) sau khi đạo luật SOX Trung Quốc được ban hành, nghiên cứu của Leng, J. & Zhao, P., (2013) chọn 126 công ty có giao dịch mua bán & sát nhập (M&A) không thuộc lĩnh vực tài chính niêm yết trên sở giao ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4

1.3.1.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ theo khuôn khổ COSO Ủy ban các tổ chức tài trợ của Ủy ban Treadway (COSO) là một tổ chức được thành lập dựa trên sự khởi xướng và tài trợ của 5 tổ chức: Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3

Trong công ty. Đây cũng là cơ sở lý thuyết nền tảng cần thiết cho nghiên cứu về hệ thống KSNB trong lĩnh vực NHTM tại Việt Nam. 1.1.2. Cơ sở lý thuyết ngữ cảnh Các nhà nghiên cứu lý thuyết về tổ chức truyền thống tin rằng có thể ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, tạo điều kiện để NHTM có thể tiếp cận các cơ chế quản trị hoạt động của các ngân hàng hiện đại. Hệ thống NHTM Việt Nam sẽ hoạt động đạt hiệu quả cao, an toàn hơn. ...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1 thumb

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đại Học Đà Nẵng  Nguyễn Tuấn Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Chuyên Ngành: Kế Toán Mã Số: 62.34.03.01 Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Người Hướng Dẫn Khoa Học: ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số