Định Hướng, Chiến Lược Phát Triển Của Bidv Đến Năm 2030

Hàng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Như vậy nhìn chung, định hướng chung nhất của Việt Nam hướng đến năm 2020 là: (1) xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng ổn định và bền vững; (2) nâng cao năng ...

Tổng Hợp Một Số Chiến Lược Phát Triển Của Chính Phủ

Hiệu quả. Chính phủ xác định trong năm 2020, công nghiệp và dịch vụ phải chiếm được tỷ trọng xấp xỉ 85% trong tổng số GDP. Riêng ngành công nghiệp, Chính phủ cũng hy vọng đối với công nghiệp cao sẽ có tỷ lệ giá trị khoảng 45%, ...

Các Yếu Tố Tác Động Đến Roe Của Bidv Giai Đoạn 2007-2018

Bảng 2.6: Các chỉ tiêu tăng trưởng của BIDV 2007-2018 Năm Tổng tài sản Tổng vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng % Tỷ đồng % Tỷ đồng % 2007 204.511 11.635 1.531 2008 246.520 20,54 13.484 15,89 1.997 30,44 2009 296.432 20,25 17.639 30,81 2.818 ...

Tổng Quan Về Hiệu Quả Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại

Giữ hộ tài sản; một số các công ty con hoạt động chuyên cung cấp các dịch vụ (bảo hiểm, chứng khoán, quản lý quỹ, bất động sản,.). Những hoạt động này chứa đựng ít rủi ro hơn cho NHTM trong quá trình hoạt động và đem lại thu ...

Các Hoạt Động Chủ Yếu Của Ngân Hàng Thương Mại

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại Thuật ngữ “ngân hàng” -“Bancabank” được bắt đầu biết đến ...