Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - 26

hàng tại các nước Đông Nam Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, (11(199), tr.17-30.

40. Cổng thông tin điện tử của số liệu ngân hàng (http//: TheBankerdatabase.com)

41. Trương Quang Thông (2009), “Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng của các ngân hàng thương mại Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng, (106), tr.45-48.

42. Nguyễn Văn Thụy (2015), Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.

43. Nguyễn Văn Tiến (2015), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội.

44. Tổng cục thống kê (2019), Công bố kết quả tổng điều tra dân số 2019,

http://tongdieutradanso.vn/cong-bo-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-2019.html.

45. Tổng hợp của tác giả (2007-2018), Báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại từ năm 2007-2018, Hà Nội.

46. Thanh Tùng (2008), “Áp dụng mô thức quản lý hiện đại trong quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (22), tr.17-22, 37.

47. Trịnh Quốc Trung, Nguyễn Văn Sang (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Công nghệ Ngân hàng, (85), tr.11-15.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 225 trang tài liệu này.

48. Viện Ngôn ngữ học (2010), Đại từ điển tiếng Việt, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

49. Nguyễn Thị Hồng Vinh (2017), Nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.

Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - 26


Tài liệu nước ngoài:

50. Alhadeff, D. A (1954), Monopoly and Competition in Banking, Berkeley: University of California Press.

51. Asli Demerguc-Kunt, Harry Huizinga (2014), “Determinants of commercial bank interest margins and profitability: Some international evidence”, The World Bank economic review, (13(2), pp.379-408.

52. Barbara Casu, Claudia Girardone (2006), “Bank competition, concentration and efficiency in the single European market”, Journal compilation, pp.441-468.

53. Basel Committee on Banking Supervision (2005), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A revised framework, Switzerland.

54. Beighley, H.P., McCall, A.S. (1975), ‘Market power and structure and commercial bank instalment lending’, Journal of Money, Credit and Banking, (7), pp.449-467.

55. Benston, G.J., Hanweck, G.A., Humphrey, D.B. (1982), “Scale Economies in Banking: A Restructuring and A Reassessment”, Journal of Money, Credit and Banking, 14(4) part 1, pp.435-456.

56. Berg, S.A., Forsund, F.R., Hjalmarsson, L. & Suominen, M. (1993), “Banking Efficiency in the Nordic Countries”, Journal of Banking and Finance, (17), pp.371-388.

57. Berger, A.N. (1995), “The Profit-Structure Relationship in Banking- Tests of Market-Power and Efficient-Structure Hypotheses”, Journal of Money, Credit, and Banking, (27(2), pp.404-431.

58. Berger, A.N., Demiguc-kunt, A., Levine, R., Haubrich, J.G. (2004), “Bank Concentration and Competition: An Evolution in the Making”, Journal of Money, Credit, and Banking, (36(3), pp.433-445.

59. Berger, A.N., Hannan, T.H. (1993), “Using Efficiency Measures to Distinguish Among Alternative Explanations of the Structure- Performance Relationship in Banking”, Federal Reserve Board Working Paper.

60. Berger, A.N., John, H.L., John, L.M. (1997), “The efficiency of bank branches ”,

Journal of Monetary Economics, 40, pp.141-162.

61. Berger, A.N., Hannan, T.H., Klapper, L.F. (2004), “Further Evidence on The Link Between Finance and Growth: An International Analysis of Community Banking and Economic Performance”, Journal of Finance Services Research, 25(2-3), pp.169-202.

62. Berger, A.N., Hanweck, G.A. (1987), “Competitive viability in Banking, Scale, Scope and Product Mix Economies”, Journal of Monetary Economics, (20), pp.501-520.

63. Brooks, C. (2002), Introductory Econometrics for Finance, Cambridge: Cambridge University Press.

64. Brozen, Y. (1982), Concentration, Mergers and Public Policy, Macmillan, New York.

65. Calem, P., Carlino, G. (1991), “The Concentration/Conduct Relationship in Bank Deposit Markets”, Review of Economics and Statistic, (73), pp.268-276.

66. Carter, J. (1978), “Collusion, Efficiency, and Antitrust”, Journal of Law and Economics, (21), pp.435-444.

67. Casu, B., Girardone, C. (1998), A Comparative study of the Cost Efficiency Of Italian Bank Conglomerates, Bangor: Institute of European Finance, University of Wales.

68. Casu, B., Girardone, C., Molyneux, P. (2006), Introduction to Banking, Essex: Pearson Education Limited.

69. Charnes, A., W.W. Cooper, and E. Rhodes (1978), Measuring the Efficieny of Decision Making Units, European Journal of Operational Research 2, trang 429- 444.

70. Cooper (1980), “Economies of Scale in the UK Building Society Industry”,

Investment Analysis, (55), pp.31-36.

71. Dalton, J.A. & Penn, D.W. (1976), “The Concentration-Profitability Relationship: Is There a Critical Concentration Ratio”, Journal of Industrial Economics, (15(2), pp.133-142.

72. Demsetz, H. (1974), “Two Systems of Belief about Monopoly”, Industrial Concentration: The new Learning, edited by Harvey Goldschmid, Boston.

73. Demsetz, H. (April 1973), “Industry Structure, Market Rivalry, and Public Policy”, Journal of Law and Economics, (16), pp.1-10.

74. Evanoff, D.D, Fortier, D.L. (1988), “Reevaluation of the Structure-Conduct- Performance Paradigm In Banking”, Journal of Financial Services Research, (1(3), pp.277-294.

75. Farrell, M.J, (1957), The measurement of productive efficiency, Journal of

Royal Statistical Society 120(3), trang 253-290

76. Fraser, D.R. & Rose, P.S. (1976), ‘Static and dynamic measures of market structure and the performance of commercial banks’, Journal of Economics and Business, (18), pp.79-87.

77. Fraser, D.R., Rose, P.S. (1971), ‘More on banking structure and performance: The evidence from Texas’, Journal of Financial and Quantitative Analysis, (6), pp.601-611.

78. Gardener, E. P., Molyneux, P.(1990), Changes in Western European Banking,

London: Unwin Hyman Ltd.

79. Georgios E.Chortares và các cộng sự (2011), “Banking sector performance in Latin America: Market power versus Efficiency”, Review of Development Economics, (15(2), pp.307-325.

80. Gilbert, R.A. (1984), “Bank Market Structure and Competition”, Journal of Money, Credit, and Banking, (16(4), pp.617-645.

81. Gilligan, T., Smirlock, M., Marshall, W. (May 1984), “Scale and Scope Economies in The Multiproduct Banking Firm”, Journal of Monetary Economics, (13), pp.393-405.

82. Goddard, J. A, Molyneux, P., Wilson, J. O. (2001), European Banking, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.

83. Goldberg, L.G., Rai, A. (1995), ‘The Structure-Performance Relationship for European Banking’, Journal of Banking and Finance, (20), pp.745-771.

84. Gramley, L. E. (1962), A Study of Scale Economies in Banking,Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City.

85. Hannan, T.H. (1991), “Foundations of The Structure-Conduct-Performance Paradigm in Banking”, Journal of Money, Credit, and Banking, 23(1), pp.68-84.

86. Hannan, T.H., Mavinga, F. (1980), “Expense Preference and Managerial Control: The Case of the Banking Firm”, Bell Journal of Economics, (11), pp.671-682.

87. Heggestad, A.A., Mingo, J.J. (1977), “The Competitive Conditions of US Banking Markets and The Impact of Structural Reform”, Journal of Finance, (32), pp.649-661.

88. Jennifer Robison (2007), “Turning a crisis into an opportunity”, Business Journal.

89. Jin-Lung Peng và các cộng sự (2017), “The impact of Bancassurance on Efficiency and Profitability of Banks: Evidence from the Banking Industry in Taiwan”, Journal of Banking and Finance, (23).

90. Llewellyn, D. (2005), ‘Competition and Profitability in European Banking: Why are British Banks So Profitable?’, Economics Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 34(3):. 279-311.

91. Lloyd-Williams, D.M., Molyneux, P. (1992), “Market Structure and Performance in Spanish Banking”, Journal of Banking and Finance, (18), pp.433-443.

92. Ludwin, W.G., Guthrie, T.L (1989), Assessing Productivity with data envelopment analysis, Public Productivity Review 12(4), trang 361-372

93. Margarida Abreu, Victor Mendes (2001), “Commercial bank interest margins and profitability: Evidence for some EU countries”, Pan- European Conference Jointly Organised by the IEFS- UK and University of Macedonia Economic and Social Sciences May, 2001, Thesaloniki, Greece, pp.7-20.

94. Martin, F., Sassenou, M. (1992), “Cost Structure in French Banking: A Reexamination Based on a Regular CES-quadratic Form”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, (3(3/4), pp.137-169.

95. McCall, A., Peterson, M. (1980), “A Critical Level of Commercial Bank Concentration, An Application of Switching Regressions”, Journal of Banking and Finance, (4), pp.353-369.

96. Molyneux, P. (1993), “Market Structure and Profitability in European Banking”.

97. Molyneux, P., Altunba, Y., Gardener, E.P.M, Moore, B. (2001), “Efficiency In European Banking”, European Economic Review, (45(10), pp.1931-1955.

98. Molyneux, P., Forbes, W. (1995), “Market Structure and Performance in European Banking”, School of Accounting, Banking and Economics, University of Wales and Department of Accounting and Finance, University of Manchester, (27), pp.155-159.

99. Molyneux, P., Lloyd-Williams, D.M., Thornton, J. (1992), “Competitive Conditions in European Banking”, Journal of Banking and Finance, (18), pp.445-459.

100. Molyneux, P., Teppet, J.L. (1993), “Structure-conduct-performance in EFTA banking markets”, Bank-en Financiewezen, (3), pp.133-137.

101. Novshek, W. (1980), “Cournot Equilibrium with Free Entry”, Review of Economics Studies, (52), pp.85-98.

102. Osborne, D.K., Wendel, J. (1982), A Critical Review of Empirical Research in Banking Competition, 1964-1979, Oklahoma State University.

103. Peltzman, S. (1977), “The Gains and Losses From Industrial Concentration”,

Journal of Law and Economics, (20), pp.229-263.

104. Phan Thị Mỹ Hạnh và các cộng sự (2016), “Bank efficiency in emerging Asian countries”, Research in International Business and Finance, (8), pp.517- 530.

105. Rhoades, S. (1982), “Welfare Loss, Redistribution Effect, and Retriction of Output Due To Monopoly”, Journal of Monetary Economics, (9), pp.375-387.

106. Rhoades, S.A. (1985), “Market Share as a Source of Market Power: Implications and Some Evidence”, Journal of Economics and Business, (37), pp.343-363.

107. Rose, P.S., Fraser, D.R. (1976), “The Relationship Between Stability and Change in Market Structure: An Analysis of Bank Prices”, Journal of Industrial Economics, (24), pp.251-266.

108. Ruthenberg, D. (19994), “Structure-Performance and Economics of Scale in Banking in a Unified Europe”, Banking Review 4, Bank of Israel, pp.95-114.

109. Salop, S. (1976), “Information and Monopolistic Competition”, American Economics Review, pp.66-241.

110. Saving, T.R. (1970), “Concentration Ratios and The Degree of Monopoly”,

International Economic Review, (11), pp.139-146.

111. Shaffer, S. (1994), “Bank Competition in Concentrated Markets”, Business Review, pp.3-15.

112. Smirlock, M. (1985), “Evidence on the (Non) Relationship Between Concentration and Profitability in Banking”, Journal of Money, Credit, and Banking, (17(1), pp.69-83.

113. Smirlock, M., Gilligan, T., Marshall, W. (1984), “Tobin's q and The Structure-Performance Relationship”, The American Economics Review, (74(5), pp.1051-1060.

114. Smirlock, M., Marshall, W. (1983), “Monopoly Power and Expense- Preference Behavior: Theory and Evidence to the Contrary”, Bell Journal of Economics, (14), pp.166-178.

115. Spellman, L.J. (1981), “Commercial Banks and The Profits of Savings and Loan Markets”, Journal of Bank Research, (12), pp.32-36.

116. Vernon, J.R. (1971), “Separation of ownership and control and profit rates: The evidence from banking: Comment”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, (6), pp.615-625.

117. Yong Tan (2015), “The impacts of risk and competition on bank profitability in China”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, (25), pp.85-110.

118. Yun Luo và các cộng sự (2016), “Financial openness, risk and bank efficiency: Cross-country evidence”, Journal of Financial Stability, (12).


PHỤ LỤC


DANH MỤC PHỤ LỤC


Phụ lục 1: CHỈ TIÊU ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV....... - 1 - Phụ lục 2: KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG BẰNG DEA............................................... - 6 -

Phụ lục 3: TỔNG QUAN SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG .................. - 9 - Phụ lục 4: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH TOBIT PHÂN TÍCH CÁC

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA BIDV VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .......... - 10 -

Phụ lục 5: SỐ LƯỢNG CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA BIDV

TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CỦA VIỆT NAM........................... - 11 -

Xem tất cả 225 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *