Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 229 trang, được chia thành 28 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 28

Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 28

To complete the activities of credit risk management of Vietnam commercial banks in the coming time. Thirdly, the dissertation proposes that it is necessary to be urgent and careful in strategies of consolidation or merger of credit organizations to improve financial capability, managing capability ...

Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 27

Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 27

KẾT LUẬN Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhưng rủi ro từ hoạt động tín dụng cũng không nhỏ. Lợi nhuận và rủi ro là hai hiện tượng luôn đi song hành với nhau, lợi nhuận ...

Hoàn Thiện Các Chính Sách Liên Quan Đến Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Hoàn Thiện Các Chính Sách Liên Quan Đến Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Nói chung và quản trị rủi ro tín dụng (bao gồm rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục) nói riêng theo chuẩn mực quốc tế nhằm mở ra các cơ hội để ngành ngân hàng có thể tiếp cận nhanh và gần hơn với các chuẩn mực quốc tế về quản ...

Đánh Giá Hoạt Động Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân

Đánh Giá Hoạt Động Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung Mô hình này có sự tách biệt một cách độc lập giữa 3 chức năng: quản trị rủi ro tín dụng, hoạt động kinh doanh và thẩm định cho vay. Sự tách biệt giữa 3 chức năng nhằm mục tiêu hàng đầu ...

Các Tiêu Chí Đánh Giá Hoạt Động Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại

Các Tiêu Chí Đánh Giá Hoạt Động Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại

1.2.6 Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 1.2.6.1 Tiêu chí định lượng ­ Tỷ lệ nợ khó đòi/Dư nợ quá hạn ­ Giá trị tổn thất tín dụng ­ Tỷ số giữa các khoản xóa nợ ròng so với ...

Cơ Sở Lý Luận Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng Thương

Cơ Sở Lý Luận Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng Thương

Của ngân hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài “ Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam ” để nghiên cứu làm luận án ...

Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 22

Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 22

13. Nguyễn Trọng Tài (2006), Phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại – kinh nghiệm và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam , Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 361, tháng 06/2008. 14. Nguyễn Thị Thu Thủy (2006), Rủi ro và ...

Kiến Nghị Đối Với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Kiến Nghị Đối Với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Của ngân hàng, đặc biệt hệ thống các văn bản liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo và hệ thống các văn bản liên quan đến việc xuất hóa đơn đối với trường hợp xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ tại các TCTD. Ban hành ...

Xây Dựng Đội Ngũ Cbtd Có Trình Độ Chuyên Môn Và Đạo Đức Nghề Nghiệp

Xây Dựng Đội Ngũ Cbtd Có Trình Độ Chuyên Môn Và Đạo Đức Nghề Nghiệp

Sinh khác như các giao dịch phái sinh tín dụng, phái sinh lãi suất… đồng thời, cho phép các NHTM thực hiện các nghiệp vụ phái sinh này, tạo điều kiện cho các NHTM cung cấp những phương tiện phòng ngừa rủi ro tín dụng cho chính bản thân ...

Thực Hiện Phân Loại Nợ Và Trích Lập Dự Phòng Rủi Ro Đầy Đủ Và Chính Xác Phản Ánh Đúng

Thực Hiện Phân Loại Nợ Và Trích Lập Dự Phòng Rủi Ro Đầy Đủ Và Chính Xác Phản Ánh Đúng

Hoặc đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây lắp thì việc kiểm tra thực tế lại có tính hiệu quả cao bởi thông qua quá trình kiểm tra thực tế, ngân hàng có thể nắm được tiến độ thực hiện dự án, kiểm tra mục đích ...

Hoàn Thiện Các Phương Thức Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng

Hoàn Thiện Các Phương Thức Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng

­ Thẩm định năng lực tài chính Đối với KHDN thông tin năng lực tài chính được thể hiện chủ yếu dựa vào báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tuy nhiên khi lập ...

Hoàn Thiện Các Yêu Cầu Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Hoàn Thiện Các Yêu Cầu Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Mô hình quản trị rủi ro “3 tuyến phòng vệ” (nguồn: Quản trị rủi ro của IFC) Có thể nói mô hình quản lý rủi ro tín dụng là một trong những nội dung quan trọng để quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng. Một ngân hàng có một ...

Hoàn Thiện Các Chính Sách Liên Quan Đến Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Hoàn Thiện Các Chính Sách Liên Quan Đến Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

­ Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng vẫn là một chức năng rất cần thiết đối với các NHTM Việt Nam trong bối cảnh các nền kinh tế thế giới ngày càng chịu tác động lẫn nhau một ...

Định Hướng Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Việt Nam Trong Thời Gian

Định Hướng Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Việt Nam Trong Thời Gian

Nhưng cũng gây ra những hệ lụy xấu cho ngân hàng, từ đó giảm hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thời gian qua. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Thông qua phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại một ...

Nguyên Nhân Dẫn Đến Hạn Chế Trong Công Tác Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương

Nguyên Nhân Dẫn Đến Hạn Chế Trong Công Tác Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương

2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. 2.3.3.1. Nhóm nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, do một số nhà quản trị ngân hàng cấp cao nhận thức chưa đầy đủ, chạy theo lợi ích ...

Hầu Hết Các Ngân Hàng Đã Xây Dựng Được Quy Trình Cấp Tín Dụng Chặt Chẽ,

Hầu Hết Các Ngân Hàng Đã Xây Dựng Được Quy Trình Cấp Tín Dụng Chặt Chẽ,

­ Tuyến phòng thủ thứ hai là khối/bộ phận quản lý rủi ro làm nhiệm vụ đầu mối giúp Ban điều hành giám sát theo dõi rủi ro một cách độc lập với bộ phận tác nghiệp. Trong thực tế, bộ phận này tồn tại song song cùng với các ...

Đánh Giá Công Tác Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại

Đánh Giá Công Tác Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại

Tuy nhiên đây chưa phải là kết luận cuối cùng về chất lượng của khoản tín dụng đang xem xét. Muốn xác định chất lượng của khoản tín dụng để làm căn cứ đề xuất ý kiến lên Ban tín dụng/ Hội đồng tín dụng, cán bộ tín dụng ...

Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Thuộc Nhóm 3

Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Thuộc Nhóm 3

2.2.2.3. Giám sát + Nhận diện dấu hiệu rủi ro : Các ngân hàng TMCP nhóm 2 luôn duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát các dấu hiệu rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng cấp tín dụng nhằm cảnh báo và xử lý các ...

Thực Trạng Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng

Thực Trạng Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng

Nhiều hạn chế do vấn đề pháp lý và cách tổ chức hoạt động của các NHTM và công ty mua bán nợ VAMC còn nhiều vướng mắc. 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Xét về mục đích cuối cùng ...

Thị Phần Huy Động Vốn Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Tính

Thị Phần Huy Động Vốn Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Tính

NHTM cổ phần 41,75 47,91 45,2 44,43 Chi nhánh NH nước ngoài 7,53 5,60 9,62 12,30 NH liên doanh 1,01 1,20 1,38 1,57 Nguồn: Báo cáo NHNN Việt Nam [23 ] Xét về giá trị tuyệt đối, đến cuối năm 2013 thị phần huy động các ngân hàng vẫn ổn định và tăng ...

Tổng Quan Tình Hình Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Tổng Quan Tình Hình Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Với ý nghĩa hình thành khung lý thuyết cho toàn bộ luận án, chương 1 đã tập hợp những lý luận căn bản nhất về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Những nội dung đã được ...

Kinh Nghiệm Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Thái Lan

Kinh Nghiệm Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Thái Lan

1.3.1.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Thái Lan Hệ thống ngân hàng Thái Lan đã có bề dày hoạt động hàng trăm năm nhưng đứng trước cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997-1998 vẫn bị chao đảo, nhiều công ty tài ...

Các Tiêu Chí Đánh Giá Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại

Các Tiêu Chí Đánh Giá Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại

Thông tin và thực tiễn của các cán bộ tín dụng hạn chế cũng gây ra chất lượng tín dụng thấp, mức độ rủi ro cao. ­ Công nghệ Công nghệ đó là nhân tố không thể thiếu trong hoạt động của một ngân hàng hiện đại. Trong điều ...

Khung Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng Thương Mại

Khung Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng Thương Mại

1.2.4. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Trong các tổ chức kinh doanh nói chung, kể cả các tổ chức tài chính, hoạt động quản trị thường bao gồm ba mảng nội dung có sự đan xen với nhau. Đó là quản trị tổ chức, quản trị hoạt động ...

Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng Thương Mại

Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng Thương Mại

+ Năng lực nghiệp vụ của nhân viên cho vay yếu kém, từ khâu thẩm định lựa chọn khách hàng quan hệ tín dụng, thiết kế các yếu tố bảo đảm an toàn cho khoản tín dụng, cho đến khâu giám sát tín dụng thiếu hiệu quả vì vậy không ...

Cơ Sở Lý Luận Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng

Cơ Sở Lý Luận Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Của Ngân Hàng

Tỉ trọng sở hữu vốn của nhà nước và các cổ đông khác) do đó khó có thể bao quát hết từng khía cạnh chi tiết trong quản trị rủi ro tín dụng của từng ngân hàng thương mại. 9. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận ...

Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

VIETINBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VPBank : Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VNĐ : Đồng Việt Nam VAMC : Công ty mua bán nợ Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân USD : Đô la Mỹ XHTDNB : Xếp hạng tín dụng nội bộ TIẾNG ANH ...

Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh  Dương Ngọc Hào Giải Pháp Cơ Bản Nhằm Hoàn Thiện Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Luận Án Tiến Sỹ ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số