Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 27


KẾT LUẬN

Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhưng rủi ro từ hoạt động tín dụng cũng không nhỏ. Lợi nhuận và rủi ro là hai hiện tượng luôn đi song hành với nhau, lợi nhuận càng lớn thì rủi ro càng cao đó là một nguyên tắc luôn luôn đúng với mọi hoạt động của chủ thể kinh doanh trong đó có ngân hàng. Với phương châm, hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu mang lại nhiều lợi nhuận nhất, nhưng nó cũng là hoạt động phức tạp và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng, vì vậy ngân hàng chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng ngừa tốt nhất hoặc chấp nhận rủi ro ở mức cho phép nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa khi rủi ro xảy ra đó chính là nhiệm vụ của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.

Với bề dày gần 25 năm hội nhập và phát triển trong thời kỳ đổi mới, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã có những bước tiến khá ổn định và đã khẳng định được vai trò của mình trong việc thúc đẩy nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Tỷ lệ nợ xấu trong những năm gần đây có dấu hiệu tăng lên nhanh chóng và có dấu hiệu mất kiểm soát khiến cho nhiều ngân hàng đứng trước rủi ro và nguy cơ mất vốn cao. Do đó, việc nâng cao chất lượng tín dụng thông qua hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng là nhiệm vụ hàng đầu của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Xuất phát từ thực tiễn môi trường hoạt động ngân hàng trong những năm gần đây, nội dung nghiên cứu trong luận án này tập trung cho việc tìm hiệu thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, đồng thời nghiên cứu các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao quản trị rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Từ những nội dung nghiên cứu trên, luận án đã thực hiện được những kết quả cùng với những nội dung đóng góp mới cơ bản sau đây:

Hệ thống hóa và làm rõ các nội dụng liên quan đến cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng.

Phân tích và đánh giá các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động

quản trị rủi ro tín dụng.


Đánh giá về thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó đề cập chi tiết về mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại chín ngân hàng thương mại lớn và có bề dày về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 229 trang tài liệu này.

Đánh giá SWOT đối với hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại chín ngân hàng thương

mại lớn và có bề dày về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Việt Nam.

Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 27

Nội dung nghiên cứu của luận án cũng đề cập một số điểm mới về quản điểm quản trị rủi ro tín dụng dưới gốc độ tăng trưởng bền vững trong điều kiện hội nhập và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng một cách mạnh mẽ và toàn diện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, dựa trên những cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, những nội dung đề cập trong luận án đi sâu nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân rủi ro tín dụng cũng như công tác quản trị rủi ro tín dụng tại một số NHTM Việt Nam, chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục. Từ đó tác giả đã mạnh dạn đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan ban ngành; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở tầm vĩ mô và vi mô nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và an toàn trong hoạt động tín dụng.

Mặc dù, bản thân rất cố gắng hoàn thiện nội dung luận án này một cách đầy đủ và ý nghĩa nhất, tuy nhiên khó tránh khỏi những hạn chế nhất định, tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng của quí Thầy cô, anh chị, người đọc quan tâm.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


--------------------


THÔNG TIN TÓM TẮT

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ


Tên luận án: Giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 62.34.02.01

Nghiên cứu sinh: Dương Ngọc Hào

Người hướng dẫn khoa học: NGƯT, PGS., TS. Lý Hoàng Ánh

Nội dung nghiên cứu của luận án này có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn như sau:

Ý nghĩa khoa học: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại không chỉ là điều kiện để ngân hàng thương mại hoạt động ổn định và phát triển bền vững, mà còn được xem là chính sách quản trị để vừa phát triển kinh doanh ngân hàng vừa ngăn ngừa những rủi ro có thể gây thiệt hại cho ngân hàng và tác động xấu đến nền kinh tế. Với mục tiêu tiếp tục đóng góp những nội dung liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng trong giai đoạn tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, luận án này hệ thống hóa lý luận về quản trị rủi ro tín dụng nhằm tổng hợp, làm sáng tỏ khoa học về quản trị rủi ro tín dụng và đưa ra các giải pháp cơ bản để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Ý nghĩa thực tiễn: Trong tất cả các hoạt động kinh doanh của ngân hàng hiện nay, hoạt động tín dụng là một nghiệp vụ truyền thống, nền tảng và là hoạt động kinh doanh quan trọng nhất, mang lại tỷ trọng lợi nhuận lớn cho ngân hàng.


Tuy nhiên, hoạt động tín dụng được đánh giá là hoạt động phức tạp, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Hậu quả của rủi ro trong hoạt động tín dụng có thể tác động rất nặng nề đến các hoạt động kinh doanh khác và có thể làm tổn hại đến uy tín và vị thế của ngân hàng thương mại.

Thực tiễn hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua cho thấy công tác quản trị rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng mặc dù đã được các ngân hàng thương mại quan tâm, tuy nhiên về công tác quản trị rủi ro tín dụng vẫn chưa được xác định, đo lường, đánh giá và kiểm soát một cách chính xác, chặt chẽ và theo thông lệ quốc tế. Chính vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra là cần phải nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ tiềm ẩn gây nên rủi ro cho hoạt động cấp tín dụng. Đồng thời, việc xây dựng một hệ thống các biện pháp về quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống còn đối với hoạt động của ngân hàng thương mại

Đóng góp mới của Luận án:

Thứ nhất, luận án này làm rõ những cơ sở lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó:

Luận án cho thấy công tác quản trị rủi ro tín dụng phải được bắt đầu từ khâu

thẩm định khách hàng cho đến khi kết thúc việc thu hồi nợ của khách hàng vay.

Luận án đã khẳng định tính cấp thiết trong công tác quản trị rủi ro tín dụng đó là "các khoản nợ tại các NHTM Việt Nam tất yếu và nhanh chóng phải được đo lường, phân loại, lượng hóa các rủi ro theo thông lệ quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong quản trị ngân hàng"

Thứ hai, trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, luận án phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong công tác quản trị rủi ro tín dụng, tìm ra các nguyên nhân để từ đó kiến nghị các giải pháp có hiệu quả và khả thi nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới.


Thứ ba, luận án đề xuất cần khẩn trương và thận trọng trong chiến lược hợp nhất, sáp nhập các TCTD để nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước

Thứ tư, bằng phương pháp mô tả, diễn giải, phân tích, tổng hợp, qui nạp để thực hiện việc nghiên cứu, đánh giá tình hình quản trị rủi ro tín dụng của 36 ngân hàng thương mại dựa trên việc chia thành ba nhóm, trong năm năm liên tục với cách tiếp cận toàn bộ các nội dung quản trị rủi ro tín dung đã tạo nên bức tranh khá toàn diện về quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Thứ năm, nội dung nghiên cứu đã khảo sát, phân tích, đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong thời gian 2009 đến 2013, dựa trên cơ sở chia theo ba nhóm ngân hàng thương mại, trong đó hai nhóm đầu với có số lượng ngân hàng là 18 trên 36 ngân hàng chiếm thị phần tín dụng hơn 80% tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ những nghiên cứu này cho thấy sự chuyển biến tích cực của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Thứ sáu, Qua các nội dung phân tích đánh giá về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013, đặc biệt là từ các năm sau 2011 với những biến động của nền kinh tế Việt Nam và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ ra khả năng phát triển và tính hiệu quả của chính sách vĩ mô trong điều hành nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính - ngân hàng nói riêng.

Thứ bảy, Từ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng, luận án đã khái quát kết quả trên 4 mặt và chỉ ra 5 hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Đó là các hạn chế: môi trường quản trị chưa thích hợp, mô hình tổ chức phân tán, quy trình tín dụng thực hiện nhiều sai sót, phương pháp đo lường rủi ro chưa chú trọng đến rủi ro danh mục và hệ thống kiểm soát kiểm toán nội bộ chưa hỗ trợ hiệu quả cho quản lý rủi ro tín dụng.

Thứ tám, Luận án đã phân tích, luận giải các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trên cơ sở đó luận án đã kiến nghị sáu nhóm giải pháp đối với hệ thống


ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng, bao gồm: nhóm giải pháp mang tính chiến lược, nhóm giải pháp về kỷ thuật, nhóm giải pháp về phân tán rủi ro, nhóm giải pháp về hoàn thiện chính sách theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, nhóm giải pháp ứng dụng các công cụ phái sinh, nhóm giải pháp hỗ trợ chung.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2015

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH


NGƯT. PGS., TS. LÝ HOÀNG ÁNH DƯƠNG NGỌC HÀO


MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

STATE BANK OF VIETNAM


BANKING UNIVERSITY HO CHI MINH CITY


--------------------

SUMMARY OF INFORMATION ABOUT

NEW CONCLUSIONS OF DOCTOR OF ECONOMICS’ DISSERTATION


Name of dissertation: Basic solution for perfecting credit risk management at Vietnam commercial banks.

Speciality: Finance – Bank

Code: 62.34.02.01

Research student: Duong Ngoc Hao

Scientific instructor: Meritorious Teacher, Associate Professor, Dr. Ly Hoang Anh The research content of this dissertation has important meaning of both argument and reality as follow:

Scientific meaning: The activity of credit risk management of commercial banks is not only the condition for the commercial banks to run business stably and to develop substainably but also considered as policy of management for development of banking business and prevent risks which can cause damages to the bank and have bad effect on the economy. With the ojectives of continuing to contribute the contents relating to credit risk management in the period of restructuring system of Vietnam commercial banks, this dissertation systematizes the arguments of credit risk management in order to synthesize, to clarify the science of credit risk management and to give basic solutions for perfecting the credit risk management at Vietnam commercial banks.


Meaning in reality: In all business activities of the banks today, credit activity is the basic traditional work and also the most important business activity, which bring large profit ratio to the banks. However, credit activity is appriciated being a complicated activity and having latent risks. The consequences of risks of credit activities can have heavy impact on other business activities and can damage the charisma and position of commercial banks.

Realistic credit activities of the system of Vietnam commercial banks in recent time have shown that the credit risk management is not specified, measured, evaluted and controlled accurately, strictly with interantional rules although risk management in general and credit risk management in particular are cared. Therefore, the urgent requirement is posed for the necessity of improving work of credit risk management so as to minimize latent risks which can cause risks for credit-granting activities. Besides, building a system of measures on risk management in general and credit risk management in particular has a vital role for the activities of commercial banks.

New contribution of the dissertation:

Fristly, this dissertation clarify the rationale of credit, credit risk, credit risk management of Vietnam commercial banks, from which:

The dissertation has shown that work of credit risk manangement must start from the process of customer appraisal until the end of recovery of debts from borrowers.

The dissertation has confirmed the urgency in the work of credit risk management, which is "the debts at Vietnam commercial banks and quickly to be measured, classified, quantified the risks with international rules to satisfy the needs of international integration in banking management"

Secondly, on the basis of assessing the situation of credit activities of commercial banking system in Vietnam, the dissertation analyzes the strengths, weaknesses, opportunities and challenges in work of credit risk management, finding out the causes and then recommendating for feasible and effective solutions

Xem tất cả 229 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *