Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học

Xem tất cả 249 trang, được chia thành 30 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 30 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 30

ALoi lời của câu trắc nghiệm đa lựa chọn 7 Xoa string Xóa câu trắc nghiệm đa lựa chọn 8 XoaCauHoiTheo TacGia int Xóa câu trắc nghiệm đa lựa chọn theo tác giả 9 XoaCauHoiTheo MonHoc int Xóa câu trắc nghiệm đa lựa chọn theo môn học 10 XoaCauHoiTheo ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 29 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 29

B.2.3.2 Lớp LT_Khoi LT_Khoi ltBang: LT_Bang CapNhat(DataTable) DocDanhSachKhoi():DataTable DocDanhSachMaKhoiTenKhoi():DataTable Danh sách các biến thành phần: STT Tên Loại/Kiểu Ý nghĩa Ghi chú 1 ltBang LT_Bang Đối tượng lưu trữ giao tiếp với cơ sở dữ liệu Danh ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 28 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 28

4 Render_DapAn CauTN,Wo rdRange Phát sinh đáp án trả lời Hàm ảo B.2.2.19 Lớp CauTNDungSaiParser CauTNDungSaiParser : TestParser DocPhuongAnTraLoi(WordRange,CauTN) DocDapAn(WordRange,CauTN) Render_PhuongAnTraLoi(CauTN,WordRange) Render_DapAn(CauTN,WordRange) Danh sách các hàm thành ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 27 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 27

Sách câu hỏi 7 XaoTronPhuongAn TrongCau CauTNDa LuaChon,i nt[] Xáo trộn các phương án trả lời trong câu hỏi 8 CapNhatNoiDungP huongAnMix CauTNDa LuaChon,i nt[] Cập nhật lại nội dung các phương án trả lời phức hợp sau khi đã xáo trộn các phương án trả ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 26 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 26

6 DocDanhSachMaM TChinhTenMTChin h DataTable Đọc danh sách mã, tên mục tiêu chính 7 DocDanhSachMaM TConTenMTCon DataTable Đọc danh sách mã, tên mục tiêu con 8 TimMaMucTieu string,string int[] Tìm mã mục tiêu theo tên 9 TimMaMTChinhTh eoTen int[],string Tìm mã mục tiêu ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 25 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 25

Yêu cầu của dàn bài trắc nghiệm 6 TimKiemCauHoi string,TieuCh uanTimKiem Tìm kiếm câu trắc nghiệm theo tiêu chuẩn tìm kiếm 7 KiemTraTrungCau Hoi Boolean Kiểm tra trùng câu trắc nghiệm 8 CapNhatDoKhoDo PhanCachSoLanXu atHien Cập nhật độ khó, độ phân ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 24 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 24

PhanCachSoLanXu atHien ring,string khó, độ phân cách và số lần xuất hiện câu trắc nghiệm đa lựa chọn sau khi đánh giá đề thi ảo 5 Xoa string,string,st ring,string Xóa câu trắc nghiệm đa lựa chọn khỏi cơ sở dữ liệu Hàm ảo 6 ChonCauTracNghie ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 23 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 23

TxtSoLuongDe: TextBox txtTyLeTrungChapNhan: TextBox txtKhoangCachGiua2CauHoi: TextBox txtSoTabCanhLePhuongAnTraLoi: TextBox cmbKieuDanhSoCauHoi: ComboBox cmbKieuDanhSoDapAn: ComboBox checkHienThiQuaTrinhPhatSinh: CheckBox btnDongY: Button btnBoQua: Button arrCauTN: CauTN[] txtThuMuc_Click ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 22 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 22

Danh sách các đối tượng xử lý: STT Tên Lớp Ý nghĩa Ghi chú 1 m_arrCautn CauTN[] Danh sách câu trắc nghiệm kết xuất ra file word Danh sách các biến cố: STT Thể hiện Loại biến cố Xử lý Ghi chú 1 txtTenFile Click Mở hộp thoại nhập tên file word ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 21 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 21

1 xlCauHoi XL_CauHoi Xử lý việc cập nhật câu trắc nghiệm xuống cơ sở dữ liệu Danh sách các biến cố: STT Thể hiện Loại biến cố Xử lý Ghi chú 1 MH_ChinhSuaCau Hoi Load Mở tab nhập danh sách tập tin 2 gridDSCauTN FocusedRowC hanged Thay đổi chi ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 20 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 20

Hình 46. Màn hình thêm câu hỏi - Tab Danh sách câu hỏi đọc được MH_ThemCauHoi tabNhapDanhSachTapTin: TabControl tabDanhSachCauHoi: TabControl lstDSTapTin: ListBox btnChonTapTin: Button btnBoChonTapTin: Button btnDocNoiDung: Button btnBoQua: Button btnLuu: Button btnXoa: Button ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 19 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 19

Học Danh sách các biến cố: STT Thể hiện Loại biến cố Xử lý Ghi chú 1 MH_NoiDung MonHoc Load Đọc danh sách môn học và nội dung môn học từ cơ sở dữ liệu 2 MH_NoiDung MonHoc Closing Xử lý lưu lại các thay đổi của người dùng trước khi ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 18 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 18

Bật cờ flagDeleted, flagChanged 7 btnHuyBo Click Hủy bỏ các thao tác thêm, xóa, sửa đã thực hiện trước đó, tắt cờ flagChanged, flagDeleted 8 btnLuu Click Lưu các thao tác thêm, xóa, sửa xuống cơ sở dữ liệu, tắt cờ flagChanged, flagDeleted 9 btnDongY ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 17 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 17

Lưới, bật cờ flagChanged 6 btnXoa Click Xóa dòng dữ liệu trên lưới, bật cờ flagDeleted, flagChanged 7 btnHuyBo Click Hủy bỏ các thao tác thêm, xóa, sửa đã thực hiện trước đó, tắt cờ flagChanged, flagDeleted 8 btnLuu Click Lưu các thao tác thêm, ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 16 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 16

5 DoKho R >= 0 và Độ khó nghiệm câu trắc 6 DoPhanCach R >= -1 và Độ phân trắc nghiệm cách câu 7 MaTGBS N >0, là khóa ngoại đến bảng TAC_GIA Mã tác giả biên soạn câu trắc nghiệm 8 MaMH N >0, tham gia vào khóa ngoại đến bảng NOI_DUNG_MON _HOC và ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 15 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 15

A.1.10 Đánh giá đề thi và các câu trắc nghiệm Các luồng dữ liệu : - D1: Các thông tin về các tập tin chứa thông tin về đề thi và các bài làm của thí sinh (đường dẫn) - D2 : Thông báo kết quả xử lý cho người sử dụng - D4 : Các thông ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 14 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 14

A.1.3.2 Xóa môn thi Các luồng dữ liệu : - D1: Các thông tin về môn thi cần xóa (Tên môn thi). - D3 : Các thông tin về các môn thi có trong bộ nhớ phụ. - D2 : Thông báo kết quả xử lý cho người sử dụng. - D4 : Các thông tin về môn thi cần xóa ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 13 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 13

Môn thi : Ngày thi Thời gian Đề thi số A.4 Mẫu đáp án‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2004 - 2005 ĐÁP ÁN PHẦN CÂU HỎI ĐA LỰA CHỌN VÀ ĐÚNG SAI A.5 Mẫu nhập đánh giá A B C D Câu 1 x Câu 2 x A B C D Câu 3 x ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 12 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 12

O Người sử dụng có thể chỉ định số đề thi sẽ được phát sinh, định dạng đánh số thứ tự câu hỏi, đánh số các phương án trả lời . o Kết xuất tốt ra file Word các đề thi, bảng trả lời cho thí sinh, bảng đáp án tương ứng ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 11 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 11

Tùy chọn được áp dụng vào thể hiện đó, các đối tượng hiệnt tại đang được người sử dụng mở .  WorkBook : Đối tượng Workbook đại diện một workbook trong ứng dụng Excel. Nhiều biến, thuộc tính thành viên của lớp Application ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 10 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 10

4.3 Sơ đồ truyền động (sơ đồ hoạt động chi tiết) một số xử lý quan trọng 4.3.1 Nhập câu hỏi Hình 11. Sơ đồ truyền động xử lý nhập câu hỏi 4.3.2 Kết xuất câu hỏi Hình 12. Sơ đồ truyền động xử lý kết xuất câu hỏi 4.3.3 ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 9 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 9

Danh sách các lớp đối tượng Số thứ tự Tên lớp Diễn giải 1 Câu trắc nghiệm Lớp câu trắc nghiệm 2 Câu trắc nghiệm đa lựa chọn Lớp câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn trả lời 3 Câu trắc nghiệm đúng sai Lớp câu trắc nghiệm chỉ ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 8 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 8

Chương 3. Phân tích 3.1 Phân tích hiện trạng Hiện nay, qui trình từ lúc soạn thảo cho đến lúc thi và chấm bài trắc nghiệm được tổ chức như sau : - Các giáo viên được chỉ định thực hiện việc soạn các câu trắc nghiệm. - Các giáo ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 7 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 7

2.5.2.3 Kết luận từ độ phân cách Độ phân cách D Kết luận D Ў 0.40 Câu trắc nghiệm có độ phân cách rất tốt 0.30 Ў D Ў 0.39 Câu trắc nghiệm có độ phân cách khá tốt, nhưng có thể làm cho tốt hơn 0.20 Ў D Ў 0.29 Câu trắc nghiệm có ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 6 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 6

 Nếu soạn đúng quy cách, kết quả có tính tin cậy và tính giá trị cao.  Có thể khảo sát thành quả học tập của một số đông học sinh; chấm nhanh; kết quả chính xác.  Có thể được sử dụng để kiểm tra các kỹ năng nhận ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 5 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 5

 So sánh giữa Mục tiêu học tập tổng quát và Kết quả học tập chuyên biệt: Mục tiêu học tập tổng quát Kết quả học tập chuyên biệt Dài hạn (tháng, học kỳ, năm). Xác định trong khoảng thời gian ngắn (có thể là giờ, ngày). ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 4 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 4

Vì trắc nghiệm chuẩn mực được soạn thảo để so sánh giữa các cá nhân với nhau nên mục đích của trắc nghiệm chuẩn mực là giúp đưa ra những quyết định về các cá nhân và trắc nghiệm chuẩn mực thường được sử dụng khi hoàn ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 3 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 3

Chương 1. Mở đầu 1.1 Yêu cầu thực tế và lý do chọn đề tài Trong cuộc sống thường ngày, nhu cầu đo lường và đánh giá chiếm một tỉ lệ lớn. Con người luôn luôn phải đối chiếu các hoạt động đang triển khai với mục đích đã ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 2 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 2

6.3 Các hướng phát triển 88 6.4 Nhận xét 88 Tài liệu tham khảo 90 Phụ lục A. Danh sách các mẫu nhập 91 A.1 Mẫu nhập câu hỏi trắc nghiệm 91 A.2 Mẫu đề thi: 92 A.3 Mẫu bảng trả lời 92 A.4 Mẫu đáp án 94 A.5 Mẫu nhập đánh giá 94 Hồ sơ ...

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 1 thumb

Xây dựng phần mềm quản lí ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh Đại học - 1

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Công Nghệ Thông Tin Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm Vũ Mạnh Hoàng Hải - 0112381 Nguyễn Đình Ngọc Duy - 0112258 Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tuyển Sinh Đại Học Khóa Luận ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số