Nội Dung Và Công Cụ Quản Lý Tín Dụng Chính Sách

Được những nhận thức về và thực tiễn hành động của họ với thị trường. Người nghèo và các đối tượng chính sách biết cách xây dựng và triển khai một kế hoạch kinh doanh (dù ở mức độ đơn giản nhất), biết sử dụng đồng ...

Tỷ Lệ Người Nghèo Ở Nông Thôn Và Thành Thị Ấn Độ

Nhóm tự giúp đỡ bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như: (1) giảm chi phí giao dịch cho ngân hàng (chi phí thẩm định, phê duyệt và giám sát) và khách hàng vay vốn (các thành viên của nhóm theo dõi và hỗ trợ lẫn nhau); (2) sức mạnh cộng ...

Quy Mô Dư Nợ Ủy Thác Qua Các Tổ Chức Chính Trị - Xã Hội

Thời cho NHCSXH nơi cho vay về các trường hợp sử dụng vốn vay bị rủi ro để có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời. - Đôn đốc Ban quản lý Tổ TK&VV thực hiện hợp đồng uỷ nhiệm đã ký với NHCSXH, chỉ đạo và giám sát Ban quản ...

Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Vay Chưa Đạt Mức Tối Ưu

Thứ hai, về lãi suất cho vay và phí phải trả, quy định về lãi suất cho vay mặc dù tạo ra sự ổn định cho việc chi trả lãi nhưng đôi khi lại tạo ra những cản trở đối với công tác cấp tín dụng chính sách. Lãi suất chậm được ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí