Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

Xem tất cả 148 trang, được chia thành 18 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - 18

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - 18

Phụ lục 06. Cơ cấu thị trường trái phiếu Việt Nam Chỉ tiêu N2009 N2010 N2011 N2012 N2013 N2014 N2015 N2016 Giá trị (Tỷ USD) Tỷ trọng (%) Giá trị (Tỷ USD) Tỷ trọng (%) Giá trị (Tỷ USD) Tỷ trọng (%) Giá trị (Tỷ USD) Tỷ trọng (%) Giá trị (Tỷ ...

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - 17

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - 17

[13]. PGS,TS. Đinh Xuân Hạng & TS. Nghiêm Văn Bảy (2014), Giáo trình Quản trị tín dụng , NXB Tài chính. [14]. TS. Trần Thị Hồng Hạnh (2011) “ Giải pháp chuyển dịch cơ cấu tín dụng của hệ thống Ngân hàng phù hợp với mục tiêu, định hướng ...

Thúc Đẩy Và Triển Khai Đồng Bộ Đề Án Tái Cơ Cấu Nền Kinh Tế

Thúc Đẩy Và Triển Khai Đồng Bộ Đề Án Tái Cơ Cấu Nền Kinh Tế

Chủ thể trong nền kinh tế có kế hoạch trong việc đưa ra các quyết định đầu tư, tiêu dùng của mình. 3.3.1.3. Thúc đẩy và triển khai đồng bộ Đề án tái cơ cấu nền kinh tế Các đề án đã được Chính phủ phê duyệt, tổ chức triển ...

Sử Dụng Các Công Cụ Điều Chỉnh Cơ Cấu Cho Vay, Cơ Cấu Đầu Tư Một Cách Linh Hoạt Phù Hợp

Sử Dụng Các Công Cụ Điều Chỉnh Cơ Cấu Cho Vay, Cơ Cấu Đầu Tư Một Cách Linh Hoạt Phù Hợp

Hàng cần chuyển dịch cơ cấu TSC rủi ro, cơ cấu danh mục đầu tư góp vốn theo hướng an toàn, bền vững. Cụ thể với trong cơ cấu tài sản sẽ phải điều chỉnh cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng TSC hệ số rủi ro cao, đồng thời tính ...

Giải Pháp Chuyển Dịch Cơ Cấu Đầu Tư Tại Vietinbank

Giải Pháp Chuyển Dịch Cơ Cấu Đầu Tư Tại Vietinbank

- Mở rộng cho vay khách hàng là DNNVV, các doanh nghiệp FDI: Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, đến cuối năm 2016 ở Việt Nam có tới 97% là các DNNVV. Do cản trở từ nhiều phía, hiện dư nợ cho vay đối với DNNVV mới chỉ có khoảng 30% ...

Quan Điểm Về Chuyển Dịch Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Tại Vietinbank

Quan Điểm Về Chuyển Dịch Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Tại Vietinbank

Tăng khả năng quản trị, điều hành của hệ thống, đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp kế hoạch về kinh doanh cũng như quản trị điều hành, dự kiến giai đoạn tới ...

Quan Điểm Và Định Hướng Chuyển Dịch Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ

Quan Điểm Và Định Hướng Chuyển Dịch Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ

Đó, đối với khoản “ doanh thu tương đối chắc chắn ” (Nợ nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn) NHTM sẽ hạch toán lãi dự thu từng kỳ - khi đó ghi Nợ TK Lãi phải thu và ghi Có TK Thu nhập lãi. Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh ...

Tỷ Lệ Thu Nhập Lãi/tổng Thu Nhập Của Vietinbank Và Một Số Nhtm Có Vốn Nhà Nước

Tỷ Lệ Thu Nhập Lãi/tổng Thu Nhập Của Vietinbank Và Một Số Nhtm Có Vốn Nhà Nước

2.2.2.3. Chất lượng tài sản * Chất lượng cho vay Việc phân loại nợ ở Vietinbank thực hiện theo qui định của NHNN. Giai đoạn 2008-2014 được thực hiện theo QĐ493/2005/NHNN về Quy chế phân loại nợ và trích lập dự phòng RRTD, QĐ18/2007/NHNN ...

Giá Trị Vốn Đầu Tư Của Vietinbank Vào Các Công Ty Con

Giá Trị Vốn Đầu Tư Của Vietinbank Vào Các Công Ty Con

+ Chứng khoán đầu tư: CK đầu tư tại Ngân hàng chiếm tỷ trọng cao với số dư năm 2015-2016 lần lượt là 120.024 tỷ đồng và 136.845 tỷ đồng tương ứng chiếm 94,31%, xấp xỉ 98% giá trị danh mục đầu tư. Trong đó, Vietinbank tập trung nắm ...

Hệ Số Và Tỷ Lệ Chuyển Dịch Cơ Cấu Cho Vay Theo Đối Tượng Kh

Hệ Số Và Tỷ Lệ Chuyển Dịch Cơ Cấu Cho Vay Theo Đối Tượng Kh

Năm 2009-2012, dư nợ cho vay KHCN có sự tăng trưởng khá, tuy nhiên mức tăng không tương xứng với tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ vì vậy tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN từ năm 2008-2012 có xu hướng giảm (chỉ tiêu độ lệch tỷ trọng dư nợ ...

Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Và Độ Lệch Tỷ Trọng Các Loại Tài Sản So Năm Trước Của Vietinbank

Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Và Độ Lệch Tỷ Trọng Các Loại Tài Sản So Năm Trước Của Vietinbank

76 Bảng 2.1. Cơ cấu sử dụng vốn và độ lệch tỷ trọng các loại tài sản so năm trước của Vietinbank Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1. Ngân quỹ 14.029 13.191 13.628 20.569 ...

Tổng Quan Về Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam

Tổng Quan Về Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam

Nhất là các cán bộ tham giá trực tiếp vào quá trình đàm phán quốc tế, các cán bộ vận hành công nghệ mới. Để chuyển dịch thành công thì khả năng quản trị điều hành, phân tích thị trường của đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng ...

Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chuyển Dịch Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại.

Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chuyển Dịch Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại.

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng vốn sử dụng cho mỗi hình thức đem lại bao nhiêu thu nhập. Trên cơ sở đó so sánh tỷ suất sinh lời vốn sử dụng cho mỗi hoạt động đó có thể đánh giá việc chuyển dịch cơ cấu từ cho vay sang ...

Tiêu Chí Đánh Giá Chuyển Dịch Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại

Tiêu Chí Đánh Giá Chuyển Dịch Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại

Cũng phải thấy rằng, bên cạnh xu hướng chuyển dịch cơ cấu cho vay theo ngành nói chung toàn thị trường thì mỗi ngân hàng đều có những thị trường cho vay mục tiêu của mình. Do vậy, mức độ chuyển dịch cơ cấu cho vay theo ngành nghề ...

Ý Nghĩa Của Chuyển Dịch Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Trong Hoạt Động Kinh Doanh Đối Với Ngân Hàng

Ý Nghĩa Của Chuyển Dịch Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Trong Hoạt Động Kinh Doanh Đối Với Ngân Hàng

Đổi tỷ trọng từng loại tài sản cấu thành trong danh mục sử dụng vốn, được phân chia theo tiêu thức nhất định tại một thời điểm hoặc một giai đoạn so với một thời điểm hoặc một giai đoạn trong quá khứ. Thực chất chuyển ...

Đặc Điểm Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại

Đặc Điểm Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại

Hàng duy trì lượng vốn khả dụng, tồn tại dưới hình thức: tiền mặt, tiền gửi tại NHTW và tiền gửi không kỳ hạn tại các TCTD khác. - Hoạt động cho vay: Cho vay là hình thức sử dụng vốn truyền thống - đây là hoạt động đem lại ...

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - 2

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - 2

Sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn cũng không giống nhau giữa các ngân hàng có qui mô lớn (tổng tài sản > 100 tỷ USD) và các ngân hàng có quy mô nhỏ (tổng tài sản - Nghiên cứu của Aisyah Binti Abdul Rahman và cộng sự (2008) [67], “Lending ...

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - 1

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Tài Chính Học Viện Tài Chính  Trần Thị Lan Chuyển Dịch Cơ Cấu Sử Dụng Vốn Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chuyên Ngành : Tài Chính - Ngân Hàng Mã Số : 62.34.02.01 ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số