Đánh Giá Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

07 CE7 Nhân viên chịu trách nhiệm về công việc đã được phân công theo quy định của các DN gốm sứ. 1 2 3 4 5 Đánh giá rủi ro 08 RA1 Các DN gốm sứ xác định mục tiêu rõ ràng, đầy đủ để để nhận diện rủi ro. 1 2 3 4 5 09 RA2 Nhà quản ...

Đối Với Nhân Tố Thông Tin Truyền Thông

- Các bộ phận kiểm tra độc lập tại doanh nghiệp như ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ cần thường xuyên rà soát, xét lại việc thực hiện nghiệp vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp nhằm tăng tính hữu hiệu và hiệu quả của hệ ...

Kết Luận – Hàm Ý Và Kiến Nghị

Kết luận chương 4 Qua chương 4, tác giả trình bày kết quả kiểm định các thang đo thành phần các nhân tố ảnh hưởng tới tính hữu hiệu của hệ thống KSNB. Qua các bước kiểm định mô hình thang đo và mô hình nghiên cứu đã khẳng ...

Xây Dựng Thang Đo Và Thiết Kế Bảng Câu Hỏi

Bước 5: Phân tích số liệu Sử dụng phần mểm SPSS 20 để phân tích xử lý số liệu bao gồm các nội dung như: mã hóa biến, nhập số liệu vào máy tính, làm sạch số liệu, điều chỉnh những sai sót và tiến hành phân tích số liệu theo ...

Lý Thuyết Ngẫu Nhiên (Contingency Theory)

+ Xem xét mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích; Bản chất, số lượng và độ chính xác của thông tin truyền đạt phải phù hợp và hỗ trợ để đạt các mục tiêu Nguyên tắc 14 : Đơn vị phải truyền thông trong nội bộ những thông tin cần ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số