Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ - Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương - 1


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO


TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG

KIỂM SOÁT NỘI BỘ - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG


CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 8340301


LUẬN VĂN THẠC SĨ


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO


TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG

KIỂM SOÁT NỘI BỘ - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG


CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 8340301


LUẬN VĂN THẠC SĨ PGS. TS TRẦN PHƯỚC

LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan luận văn “Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

- Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương” do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Trần Phước. Các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài này không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.


Tp.TDM , ngày………tháng…….năm 2021

Học viên thực hiện


Nguyễn Thị Phương Thảo

TÓM TẮT


Sản xuất gốm sứ là một trong những ngành kinh tế quan trọng, có quy mô lớn trong sản xuất, xuất khẩu, sử dụng lao động và chiếm lĩnh thị trường. Một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu sẽ giúp các nhà quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ đối phó với rủi ro và đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp như: bảo vệ tài sản; đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin; đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở tuân thủ pháp luật và kinh doanh có hiệu quả.

Luận văn “Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ - nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương” nhằm tìm hiểu và đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ. Bằng việc sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng như: phương pháp phỏng vấn, phương pháp thảo luận nhóm, tiếp cận thông tin, phương pháp phân tích, quy nạp, diễn giải, thống kê mô tả, phân tích hồi quy tuyến tính bằng công cụ phân tích thống kê SPSS 22 để kiểm định và đo lường các nhân tố, từ đó đề xuất một số hàm ý và kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương.

LỜI CẢM ƠN

Luận văn thạc sĩ kế toán với đề tài “Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ - nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương” là kết quả của quá trình cố gắng không ngừng của bản thân và được sự giúp đỡ, động viên khích lệ của các thầy, bạn bè đồng nghiệp và người thân. Qua trang viết này tác giả xin gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ tôi trong thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua.

Tôi xin tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với thầy giáo PGS.TS Trần Phước đã trực tiếp tận tình hướng dẫn cũng như cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn này.

Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học Thủ Dầu Một, Viện Sau Đại học và các đơn vị phòng ban liên quan trong trường đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt công việc nghiên cứu khoa học của mình.

Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị công tác đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện Luận văn.


TÁC GIẢ


Nguyễn Thị Phương Thảo

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


Tiếng Anh


APEC

: Asia-Pacific Economic Cooperation (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế

châu Á – Thái Bình Dương)

ASEAN

: Association of South East Asian Nations (Hiệp hội các Quốc gia

Đông Nam Á )

AFTA

: ASEAN Free Trade Area (Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN)

COBIT

: Control Objectives for Information and Related Technology (Các mục tiêu kiểm soát trong công nghệ thông tin và các lĩnh vực

có liên quan)

COSO

: Committee of Sponsoring Organization

WTO

: World Trade Organization (Tổ chức Thương mại Thế giới)

Tiếng việt


BHXH

: Bảo hiểm xã hội

CBTS

: Chế biến thủy sản

CNTT

: Công nghệ thông tin

DN

DNSX

: Doanh nghiệp

: Doanh nghiệp sản xuất

DNTN

: Doanh nghiệp tư nhân

HĐQT

: Hội đồng quản trị

HTKSNB

: Hệ thống kiểm soát nội bộ

KSNB

: Kiểm soát nội bộ

NQL

: Nhà quản lý

SXKD

: Sản xuất kinh doanh

XNTD

: Xí nghiệp tư doanh

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 185 trang: Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ - Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ - Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương - 1

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của HTKSNB 6

Hình 1.2: Mô hình nghiên cứu ban đầu về các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ về thu BHXH 12

Hình 2.1: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của HTKSNB 21

Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 38

Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu dự kiến 39

Hình 4.1: Các giai đoạn của quy trình sản xuất gốm sứ 52

Hình 4.2: Đồ thị phân tán giữa giá trị dự đoán và phần dư từ hồi quy 86

Hình 4.3: Biểu đồ tần số của phần dư chuẩn hóa 87

Hình 4.4: Đồ thị P-P plot của phần dư đã chuẩn hóa 88

DANH MỤC BẢNG BIỂU


Bảng 4.1: Thống kê kết quả khảo sát về môi trường kiểm soát 56

Bảng 4.2: Thống kê kết quả khảo sát về đánh giá rủi ro 58

Bảng 4.3: Thống kê kết quả khảo sát về hoạt động giám sát 60

Bảng 4.4: Thống kê kết quả khảo sát về thông tin truyền thông 61

Bảng 4.5: Thống kê kết quả khảo sát về giám s át 63

Bảng 4.6: Thống kê mô tả đối tượng khảo sát 71

Bảng 4.7: Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Combach Alpha 73

Bảng 4.8: Kiểm định điều kiện thực hiện của EFA 76

Bảng 4.9: Bảng ma trận nhân tố sau khi xoay 78

Bảng 4.10: Kiểm định điều kiện thực hiện của EFA 79

Bảng 4.11: Thống kê mô tả “Môi trường Kiểm Soát” 80

Bảng 4.12: Thống kê mô tả “Đánh giá rủi ro” 80

Bảng 4.13: Thống kê mô tả “Hoạt động kiểm soát 81

Bảng 4.14: Thống kê mô tả “Thông tin truyền thông” 81

Bảng 4.15: Thống kê mô tả “Giám sát” 81

Bảng 4.16: Ma trận tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập 83

Bảng 4.17: Phân tích hồi quy tuyến tính bội mô hình 84

Bảng 4.18: Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy 84

Bảng 4.19: Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi quy trong mô hình 85

Bảng 4.20: Tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết 90

Bảng 5.1: Vị trí quan trọng các nhân tố 95

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
5.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số