Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ - Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương - 20


Reliability Scale: IC


Case Processing Summary


N

%


Cases

Valid

200

100.0

Excludeda

0

.0

Total

200

100.0

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 185 trang tài liệu này.

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ - Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương - 20

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.781

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

IC1

13.44

17.434

.543

.744

IC2

13.51

17.939

.515

.753

IC3

13.92

17.019

.537

.747

IC4

13.40

17.569

.589

.730

IC5

13.47

17.175

.598

.726


Reliability Scale: MA


Case Processing Summary


N

%


Cases

Valid

200

100.0

Excludeda

0

.0

Total

200

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.800

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

MA1

12.51

18.904

.608

.753

MA2

12.80

19.497

.587

.760

MA3

12.59

20.695

.523

.779

MA4

12.55

19.727

.562

.768

MA5

12.70

19.208

.630

.746


Reliability Scale: EIC


Case Processing Summary


N

%


Cases

Valid

200

100.0

Excludeda

0

.0

Total

200

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.845

6


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

EIC1

18.81

14.811

.646

.816

EIC2

18.78

14.899

.622

.821

EIC3

18.69

15.342

.573

.830

EIC4

18.81

14.922

.647

.816

EIC5

18.69

15.290

.627

.820

EIC6

18.74

15.007

.639

.817


PHỤ LỤC 7

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC GIÁ TRỊ THANG ĐO


Factor Analysis


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.791


Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi- Square

1947.05

5

df

351

Sig.

.000


Total Variance Explained

Comp onent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

1

4.414

16.348

16.348

4.414

16.348

16.348

4.169

15.441

15.441

2

3.797

14.063

30.411

3.797

14.063

30.411

2.928

10.845

26.286

3

2.752

10.194

40.605

2.752

10.194

40.605

2.899

10.737

37.023

4

2.505

9.276

49.881

2.505

9.276

49.881

2.734

10.126

47.149

5

1.979

7.328

57.209

1.979

7.328

57.209

2.716

10.061

57.209

6

.850

3.146

60.3567

.826

3.061

63.4178

.800

2.963

66.3809

.756

2.799

69.17910

.732

2.711

71.89011

.654

2.422

74.313
12

.630

2.332

76.64513

.616

2.283

78.92714

.585

2.165

81.09315

.566

2.096

83.18816

.515

1.907

85.09517

.503

1.862

86.95718

.487

1.805

88.76219

.458

1.698

90.46020

.424

1.569

92.03021

.394

1.457

93.48722

.365

1.351

94.83823

.333

1.233

96.07124

.304

1.126

97.19725

.273

1.012

98.20926

.251

.929

99.13727

.233

.863

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

CE2

.821

CE1

.802

CE6

.778

CE7

.756

CE4

.748

CE5

.716

CE3

.714

CA1


.785
CA5


.763
CA2


.746
CA4


.741
CA3


.722
MA2.764MA5.762MA1.751MA4.717MA3.667RA2
.772


RA3
.760


RA1
.754


RA4
.726


RA5
.637


IC5

.765

IC4

.754

IC2

.718

IC3

.693

IC1

.652

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a

a. Rotation converged in 5 iterations.


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.873


Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

414.110

df

15

Sig.

.000


Communalities


Initial

Extraction

EIC1

1.000

.591

EIC2

1.000

.560

EIC3

1.000

.496

EIC4

1.000

.595

EIC5

1.000

.568

EIC6

1.000

.579

Extraction Method: Principal Component Analysis.Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative %

1

3.388

56.464

56.464

3.388

56.464

56.464

2

.656

10.926

67.390
3

.617

10.277

77.667
4

.489

8.149

85.815
5

.439

7.319

93.135
6

.412

6.865

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.


PHỤ LỤC 8

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN


Correlations


CE

RA

CA

IC

MA

EIC


CE

Pearson Correlation

1

.073

-.058

-.050

-.033

.536**

Sig. (2-tailed)


.306

.416

.485

.647

.000

N

200

200

200

200

200

200


RA

Pearson Correlation

.073

1

-.066

-.053

.011

.448**

Sig. (2-tailed)

.306


.351

.452

.876

.000

N

200

200

200

200

200

200


CA

Pearson Correlation

-.058

-.066

1

.152*

.186**

.295**

Sig. (2-tailed)

.416

.351


.032

.009

.000

N

200

200

200

200

200

200


IC

Pearson Correlation

-.050

-.053

.152*

1

.288**

.186**

Sig. (2-tailed)

.485

.452

.032


.000

.008

N

200

200

200

200

200

200


MA

Pearson Correlation

-.033

.011

.186**

.288**

1

.321**

Sig. (2-tailed)

.647

.876

.009

.000


.000

N

200

200

200

200

200

200


EIC

Pearson Correlation

.536**

.448**

.295**

.186**

.321**

1

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.008

.000


N

200

200

200

200

200

200

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Xem tất cả 185 trang.

Ngày đăng: 18/03/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí