Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ - Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương - 21


PHỤ LỤC 9

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY


Variables Entered/Removeda

Mode l

Variables Entered

Variables Removed

Method


1

MA, RA,

CE, CA,

ICb

.

Enter

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 185 trang: Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ - Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ tỉnh Bình Dương

a. Dependent Variable: EIC

b. All requested variables entered.


Model Summaryb

Mode l

R

R

Square

Adjusted R Square

Std.

Error of the Estimate

Durbin- Watson

1

.817a

.667

.659

.44643

2.018

a. Predictors: (Constant), MA, RA, CE, CA, IC

b. Dependent Variable: EIC


ANOVAa

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


1

Regressio n

77.502

5

15.500

77.774

.000b

Residual

38.664

194

.199Total

116.167

199
a. Dependent Variable: EIC

b. Predictors: (Constant), MA, RA, CE, CA, IC


Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF


1

(Constant)

-.360

.226


-1.595

.112CE

.390

.030

.535

12.857

.000

.990

1.010

RA

.313

.030

.432

10.368

.000

.988

1.012

CA

.249

.036

.291

6.842

.000

.949

1.054

IC

.091

.033

.121

2.785

.006

.903

1.107

MA

.173

.031

.244

5.582

.000

.895

1.117

a. Dependent Variable: EIC


Residuals Statisticsa


Minimum

Maximum

Mean

Std.

Deviation

N

Predicted Value

2.1674

5.0553

3.7500

.62407

200

Residual

-1.28238

1.04531

.00000

.44079

200

Std. Predicted Value

-2.536

2.092

.000

1.000

200

Std. Residual

-2.873

2.341

.000

.987

200

a. Dependent Variable: EIC


PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Descriptives Descriptives Statistics N Minimum 1


PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Descriptives Descriptives Statistics N Minimum 2


PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Descriptives Descriptives Statistics N Minimum 3


PHỤ LỤC 10

KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ


Descriptives Descriptives Statistics


N

Minimum

Maximum

Mean

Std.

Deviation

CE1

200

1

5

3.48

1.403

CE2

200

1

5

3.51

1.315

CE3

200

1

5

3.20

1.425

CE4

200

1

5

3.48

1.276

CE5

200

1

5

3.46

1.314

CE6

200

1

5

3.32

1.441

CE7

200

1

5

3.39

1.442

Valid N

(listwise)

200


Descriptives StatisticsN

Minimum

Maximum

Mean

Std.

Deviation

RA1

200

1

5

3.33

1.470

RA2

200

1

5

3.18

1.407

RA3

200

1

5

3.14

1.459

RA4

200

1

5

3.28

1.475

RA5

200

1

5

3.31

1.384

Valid N (listwise)

200


Descriptives StatisticsN

Minimum

Maximum

Mean

Std.

Deviation

CA1

200

1

5

3.69

1.292

CA2

200

1

5

3.64

1.116

CA3

200

1

5

3.59

1.135

CA4

200

1

5

3.73

1.106

CA5

200

1

5

3.66

1.226

Valid N

(listwise)

200


Descriptives StatisticsN

Minimum

Maximum

Mean

Std.

Deviation

IC1

200

1

5

3.49

1.411

IC2

200

1

5

3.43

1.373

IC3

200

1

5

3.02

1.487

IC4

200

1

5

3.54

1.318

IC5

200

1

5

3.47

1.367

Valid N

(listwise)

200


Descriptives StatisticsN

Minimum

Maximum

Mean

Std.

Deviation

MA1

200

1

5

3.27

1.510

MA2

200

1

5

2.99

1.458

MA3

200

1

5

3.20

1.381

MA4

200

1

5

3.24

1.464

MA5

200

1

5

3.09

1.433

Valid N

(listwise)

200


1.458 MA3 200 1 5 3.20 1.381 MA4 200 1 5 3.24 1.464 MA5 200 1 5 3.09 1.433 Valid N (listwise) 200 4

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
5.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số