Các Mô Hình Chất Lượng Giáo Dục

Quan trọng khác để tìm ra bản chất của sự vật và hiện tượng. Mức độ áp dụng mỗi mô hình thay đổi theo sự việc, tình huống và người tham gia. Giá trị của cách tiếp cận phụ thuộc vào các yếu tố: Quy mô của tổ chức; Cấu ...

Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Học Sinh

Bảng 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học sinh TT Nội dung Điểm trung bình CBQL GV Chung 1 Nắm được mục đích, yêu cầu của môn học 2.52 2.56 2.54 2 Tổ chức phụ đạo cho HS yếu, kém và bồi dưỡng cho HS giỏi 2.56 ...

Đổi Mới Quản Lý Chất Lượng Quá Trình Giáo Dục

Dung bồi dưỡng; Xây dựng quy chế quản lý cán bộ, giáo viên, NV có CL: Theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành, đảm bảo được quyền và lợi ích của cán bộ, giáo viên nhân viên; có sự tham ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí