Quản lý chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, Hải Dương - 17


4.12. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng giáo dục các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh.

4.12.1. Kết quả đánh giá của CBQLCác yếu tố

Mức độ ảnh hưởng


X

Rất ảnh hưởng

Ảnh hưởng

Không ảnh hưởng

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1. Tác động của các yếu tố về chủ trương chính sách, cơ chế QL

của Bộ GD & ĐT với các trường THCS đạt chuẩn quốc gia

60

2.81

4

0.13

0

0.0

2.94

2. Tác động của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương

55

2.58

9

0.28

0

0.0

2.86

3. Tác động của các yếu tố thuộc về các trường THCS đạt chuẩn

quốc gia

64

3.00

0

0.00

0

0.0

3.00

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.

Quản lý chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, Hải Dương - 17

4.12.2. Kết quả đánh giá của GVCác yếu tố

Rất ảnh hưởng

Ảnh hưởng

Không ảnh hưởng

X

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1. Tác động của các yếu tố về chủ trương chính sách, cơ chế QL

của Bộ GD & ĐT với các trường THCS đạt chuẩn quốc gia

72

2.70

8

0.20

0

0.0

2.90

2. Tác động của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương

75

2.81

5

0.13

0

0.0

2.94

3. Tác động của các yếu tố thuộc về các trường THCS đạt chuẩn

quốc gia

78

2.93

2

0.05

0

0.0

2.98

Xem tất cả 136 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí