Định Hướng Giáo Dục Và Nguyên Tắc Đề Xuất Biện Pháp

Kết luận chương 2 Nhận thức của CBQL, GV, HS về giáo dục giá trị DSVH cho HS: đa số CBQL, GV đã có nhận thức đúng về khái niệm giáo dục giá trị DSVH cho HS và coi đó là việc làm cần thiết. Đánh giá về ý nghĩa của giáo dục giá trị ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí