Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Xem tất cả 129 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 16

Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 16

Câu lạc bộ hát Xoan trường THCS Thanh Đình Học tập tại thực địa di sản văn hóa hát Xoan Học tập trải nghiệm tại Đền Hùng Học tập trải nghiệm tại Đền Hùng

Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 15

Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 15

Bảng 2.3. Nhận thức của học sinh về phân loại di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể TT DSVH DSVH Vật thể DSVH phi vật thể Tỷ lệ Thứ bậc Số ý kiến Tỷ lệ % Số ý kiến Tỷ lệ % 1 Các công trình xây dựng, địa ...

Nhận Thức Của Cán Bộ Quản Lý, Giáo Viên Về Khái Niệm Di Sản Văn Hóa

Nhận Thức Của Cán Bộ Quản Lý, Giáo Viên Về Khái Niệm Di Sản Văn Hóa

Câu 4: Việc giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinh thường được tổ chức thông qua con đường nào? A. Thông qua con đường dạy học B. Thông qua con đường tổ chức hoạt động giáo dục NGLL C. Thông qua con đường tổ chức các hoạt ...

Ý Kiến Của Học Sinh Về Sự Cần Thiết Và Khả Thi Của Các Biện Pháp Đề Xuất‌

Ý Kiến Của Học Sinh Về Sự Cần Thiết Và Khả Thi Của Các Biện Pháp Đề Xuất‌

Từ kết quả trưng cầu các ý kiến của CBQL và GV được thể hiện qua bảng 3.2 ta có thể mô hình hóa kết quả của từng tính cần thiết trên theo biểu đồ sau đây: Biểu đồ 3.2. Ý kiến của học sinh về sự cần thiết và khả thi của ...

Chỉ Đạo Giáo Viên Đổi Mới Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa

Chỉ Đạo Giáo Viên Đổi Mới Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp. Hiệu trưởng nhà trường cần xác định các tri thức DSVH như các khái niệm, phạm trù, quy luật, mối quan hệ…các kỹ năng giáo dục giá trị DSVH, hướng dẫn HS cách chuyển đổi từ học cái gì đến HS có ...

Định Hướng Giáo Dục Và Nguyên Tắc Đề Xuất Biện Pháp

Định Hướng Giáo Dục Và Nguyên Tắc Đề Xuất Biện Pháp

Kết luận chương 2 Nhận thức của CBQL, GV, HS về giáo dục giá trị DSVH cho HS: đa số CBQL, GV đã có nhận thức đúng về khái niệm giáo dục giá trị DSVH cho HS và coi đó là việc làm cần thiết. Đánh giá về ý nghĩa của giáo dục giá trị ...

Đánh Giá Công Tác Bồi Dưỡng Cho Giáo Viên Về Di Sản Văn Hoá Và Dạy Học Tích Hợp‌

Đánh Giá Công Tác Bồi Dưỡng Cho Giáo Viên Về Di Sản Văn Hoá Và Dạy Học Tích Hợp‌

Bảng 2.11. Đánh giá công tác bồi dưỡng cho giáo viên về di sản văn hoá và dạy học tích hợp‌ TT Công tác tổ chức thực hiện Các mức độ thực hiện (% ) Trung bình Thứ bậc Thường xuyên Không thường xuyên Chưa thực hiện 1 Tổ chức ...

Phương Pháp Tổ Chức Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Cho Học Sinh

Phương Pháp Tổ Chức Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Cho Học Sinh

Bảng 2.9. Phương pháp tổ chức giáo dục giá trị di sản văn hóa cho học sinh TT Phuơng pháp giáo dục Các mức độ thực hiện (% ) Trung bình Thứ bậc Thuờng xuyên Không thường xuyên Chưa thực hiện 1 PP thuyết trình 68 (100%) 0,0 0,0 3,0 1 2 ...

Thực Trạng Nhận Thức Của Cán Bộ Quản Lý, Giáo Viên Về Các Di Sản Văn Hóa Tiêu Biểu Của

Thực Trạng Nhận Thức Của Cán Bộ Quản Lý, Giáo Viên Về Các Di Sản Văn Hóa Tiêu Biểu Của

Vào nhóm DSVH phi vật thể, tuy nhiên sản phẩm của nghề truyền thống là những giá trị vật chất dễ dàng nhận biết, có giá trị kinh tế nhất định. Với các DSVH khác chỉ có một bộ phận không lớn HS phân loại chưa đúng, điều này cho ...

Thực Trạng Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hoá Thông Qua Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Ở Các

Thực Trạng Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hoá Thông Qua Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Ở Các

Tin "trường học kết nối, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tập trung dạy học tích hợp kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn, giáo dục kỹ năng sống, hình thành nhân cách phẩm ...

Đảm Bảo Điều Kiện Tài Chính, Vật Chất Cho Các Hoạt Động Dạy Học, Giáo Dục Giá Trị Di

Đảm Bảo Điều Kiện Tài Chính, Vật Chất Cho Các Hoạt Động Dạy Học, Giáo Dục Giá Trị Di

Tóm lại, tích hợp giá trị DSVH là một trong những quan điểm giáo dục đã trở thành xu thế trong việc phát triển chương trình GDPT ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, định hướng đổi mới chương trình giáo dục cũng thể hiện ...

Quản Lý Đảm Bảo Yêu Cầu Dạy Học Nội Dung Giáo Dục Di Sản Văn Hóa Vào Các Môn Khoa Học Xã

Quản Lý Đảm Bảo Yêu Cầu Dạy Học Nội Dung Giáo Dục Di Sản Văn Hóa Vào Các Môn Khoa Học Xã

+Quản lý phương pháp rèn luyện Rèn luyện là phương pháp giáo dục trong đó GV tổ chức các loại hình hoạt động đa dạng theo những nội dung giáo dục nhất định nhằm tạo điều kiện, tạo môi trường để HS tự thể nghiệm ý thức, ...

Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Cho Học Sinh Thông Qua Con Đường Dạy Học

Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Cho Học Sinh Thông Qua Con Đường Dạy Học

Nhà trường cũng cần giáo dục cho HS có thái độ đúng đắn đối với các DSVH, củng cố và phát triển lòng yêu quí, trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị các DSVH của dân tộc, cộng đồng, địa phương, giúp HS THCS có động cơ và nhu ...

Cơ Sở Lý Luận Về Quản Lý Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Thông Qua Dạy Học Các Môn Khoa

Cơ Sở Lý Luận Về Quản Lý Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Thông Qua Dạy Học Các Môn Khoa

Trên cơ sở của việc khảo sát thực trạng về việc tích hợp DSVH trong quá trình dạy học, có những đề xuất, trao đổi cùng các đồng nghiệp trong việc quản lý, tổ chức dạy học nói chung, tích hợp DSVH nói riêng, góp phần đổi mới ...

Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 2

Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về khái niệm di sản văn hóa 44 Bảng 2.2. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về phân loại di sản văn hóa 44 Bảng 2.3. Nhận thức của học sinh về phân loại di ...

Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 1

Quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Ngô Thị Bích Liên Quản Lý Giáo Dục Giá Trị Di Sản Văn Hóa Thông Qua Dạy Học Các Môn Khoa Học Xã Hội Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Ngành: Quản Lý ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số