Một Số Khái Niệm Cơ Bản Của Đề Tài Nghiên Cứu

- Khẳng định GDMT cần phải đưa vào trường học ở tất cả các bậc học và cho mọi đối tượng. Cần phải có những biện pháp và xây dựng những chương trình về GDMT một cách hợp lý để đưa những nội dung GDMT vào các trường học, ...

Giáo Dục Môi Trường Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm

Trải nghiệm là một phạm trù của nhận thức luận, được đúc kết từ sự thống nhất của hoạt động tình cảm - nhận thức. Trải nghiệm là kiến thức mà ngay lập tức cho chủ thể ý thức được và có cảm giác tiếp xúc trực tiếp ...

Phương Pháp Gdmt Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm

Phổ thông. Ban giám hiệu nhà trường và hiệu trưởng là những người đầu tiên có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo hoạt động này. Đội ngũ GV là lực lượng nòng cốt triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, phương pháp…GDMT thông ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí