Chỉ Đạo Đổi Mới Quản Lý Chất Lượng Đầu Ra Ở Các Trường Thcs Đạt Chuẩn Quốc Gia Trên Địa Bàn Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

c/ Điều kiện thực hiện

- Huy động sức mạnh tổng hợp của tập thể, phát huy tinh thần trách nhiệm của GV trong lập kế hoạch dạy học, tổ chức thực hiện chương trình dạy học, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Hiệu trưởng huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

- CBQL cần có kỹ năng tham mưu với chính quyền cấp xã, cấp thị xã về những yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

3.2.3. Chỉ đạo đổi mới quản lý chất lượng đầu ra ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

a/ Mục tiêu

Nhằm phát triển chất lượng HS thông qua đánh giá kết quả xếp loại học tập và rèn luyện của HS. Thông qua quản lý chất lượng đầu ra, CBQL điều chỉnh quy trình dạy, học để tạo sự hiệu quả trong quản lý chất lượng.

b/ Nội dung và cách thực hiện

- Phát triển chất lượng HS: Đánh giá kết quả HS THCS căn cứ vào thái độ và hành vi đạo đức, ứng xử trong mối quan hệ với thầy cô, bạn bè, các mối quan hệ trong nhà trường THCS. Ý thức phấn đấu trong học tập, chăm chỉ, tự giác trong lao động, kết quả tham gia vào các hoạt động của trường, lớp, cộng đồng. Đánh giá chất lượng HS một cách khách quan, công bằng, đúng chất lượng.

+ Sau mỗi học kỳ, kết quả đánh giá hạnh kiểm của HS được xếp ở 4 loại: Tốt, Khá, Trung bình, yếu được thực hiện theo tiêu chuẩn quy định của Bộ GD &ĐT.

+ Trong dạy học, cần thiết phải tiến hành đánh giá thái độ của HS để thu thập thông tin về cá nhân HS thông qua các phương pháp quan sát, lấy ý kiến trả lời từ HS để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

+ Đánh giá xếp loại học lực HS trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành chương trình các môn học, kết quả đạt được bài kiểm tra. Đánh giá bằng nhận

xét kết quả học tập đối với các môn học âm nhạc, mỹ thuật, thể dục; Kết hợp nhận xét đánh giá và cho điểm đối với môn giáo dục công dân; Đánh giá bằng cho điểm đối với các môn còn lại.

+ Sau mỗi học kỳ, tính điểm trung bình môn học và điểm trung bình các môn học, kết quả học lực của HS được xếp thành 5 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, yếu, Kém theo quy định trong Quy chế đánh giá, xếp loại của Bộ GD &ĐT.

+ Trong công tác đánh giá thường xuyên, Hiệu trưởng giao cho các tổ chuyên môn giám sát kiểm tra miệng, kiểm tra dưới 1 tiết theo đúng số lần kiểm tra theo quy định của từng môn học. Các thông tin về kiểm tra giúp GV điều chỉnh kịp thời chất lượng dạy học.

- Phát triển chất lượng HS toàn trường: Hiệu trưởng các trường cần quản lý sát sao các vấn đề sau:

+ Tỷ lệ HS bỏ học, HS lưu ban, HS lên lớp: Trong từng năm học, Hiệu trưởng thu thập số liệu HS theo từng lớp, sử dụng phần mềm quản lý HS để theo dõi số lượng HS qua từng năm, thống kê tỷ lệ HS bỏ học, lưu ban để tìm hiểu nguyên nhân bỏ học để có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

+ Các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh ứng dụng phần mềm quản lý HS để theo dõi việc học tập, rèn luyện của HS.

+ Theo dõi kết quả thi bên ngoài nhà trường như: tỷ lệ HS đạt giải trong các kỳ thi HS giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tỷ lệ HS đỗ THPT, tỷ lệ HS tốt nghiệp khá, giỏi…

- Các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh cần quan tâm đến sự thỏa mãn của cha mẹ HS và cộng đồng bằng cách thu thập thông tin từ các phiếu hỏi đến cha mẹ HS và cộng đồng về chất lượng giáo dục trong các trường.

Bên cạnh đó, các trường cần thu thập thông tin về sự thích ứng của HS đối với cuộc sống như thông tin về kỹ năng vận dụng kiến thức của HS vào thực tiễn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác.

- CBQL khuyến khích GV tích cực nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như: Nghiên cứu cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình dạy học phù hợp với tình hình địa phương, nội dung chương trình dạy học phải luôn được cập nhật, thay đổi để theo kịp các yêu cầu của đổi mới giáo dục và thực tiễn của địa phương; các nghiên cứu về phương pháp dạy học tích hợp và dạy học thực hành; các nghiên cứu về thiết kế/chế tạo/cải tiến đồ dùng, phương tiện và trang thiết bị dạy học giúp GV có các sản phẩm hỗ trợ cho quá trình giảng dạy được tốt hơn, nâng cao chất lượng giảng dạy và tăng hiệu quả tiếp thu kiến thức, kĩ năng cho HS THCS….

- Kiểm tra về chuyên môn đối với GV, cụ thể: GV nắm vững nội dung chương trình; đối với các môn học GV Giảng dạy, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt của HS. GV cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tự giác, sáng tạo, phát huy năng lực của học sinh. Yêu cầu GV ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

c/ Điều kiện thực hiện

- Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng HS, từ đó kịp thời phát hiện những yếu kém để có các biện pháp giải quyết nhằm nâng cao chất lượng.

- Hiệu trưởng chỉ đạo GV trong nhà trường thu thập thông tin đánh giá về chất lượng đầu ra từ cha mẹ HS, từ cộng đồng để có biện pháp cải tiến quy trình dạy, học nhằm nâng cao chất lượng.

3.2.4. Đổi mới kiểm tra việc thực hiện và đánh giá chất lượng đã đạt được ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

a/ Mục tiêu

Chất lượng giáo dục phụ thuộc nhiều vào công tác kiểm tra, đánh giá nhằm rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng cho những năm học tiếp theo. Kiểm tra, đánh giá chính xác giúp CBQL trong nhà trường

có thông tin chính xác về chất lượng giáo dục, từ đó tìm ra hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, đề ra các biện pháp để điều chỉnh, uốn nắn có hiệu quả.

b/ Nội dung và cách thực hiện

Kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng giáo dục trong từng giai đoạn cụ thể, muốn hạn chế lỗi phải kiểm tra thường xuyên, nội dung kiểm tra phải phản ánh được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Phương pháp và kỹ thuật kiểm tra phải đa dạng, phù hợp với nội dung và yêu cầu kiểm tra.

Đánh giá: từ thông tin của quá trình kiểm tra, đối chiếu với các yếu tố đầu vào như chất lượng đầu vào HS, trình độ GV, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học… để đánh giá một cách chính xác về chất lượng giáo dục.

Nếu quá trình kiểm tra phát hiện thấy sự không phù hợp với mục tiêu và kết quả, từ đó xác định nguyên nhân gây ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục. Đây là hoạt động quan trọng nhất của quản lý chất lượng giáo dục cần được thực hiện thận trọng, vì nếu không xác định chính xác nguyên nhân gây lỗi thì không thể đề ra các biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục.

Xây dựng các tiêu chí để kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục như:

- Chất lượng đầu vào: HS đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực học tập theo quy định của Bộ GD & ĐT khi tốt nghiệp tiểu học; HS được tuyển chọn vào lớp 6 đảm bảo khách quan, nghiêm túc, đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Phòng GD & ĐT và các quy định của nhà trường; Trường có đủ số lượng và cơ cấu GV, GV đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, PPDH tích cực, có năng lực ứng dụng CNTT vào việc thiết kế bài dạy, có nghiệp vụ quản lý lớp học, có năng lực đánh giá kết quả học tập của HS chính xác, khách quan, công bằng. GV được định kỳ đánh giá bởi CBQL, HS, tự đánh giá nhằm cải tiến chất lượng dạy học một cách thường xuyên; trường có kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho đội ngũ GV. Trường có khối phòng học thông thường và phòng học bộ môn

trong đó có phòng máy tính có kết nối internet nhằm phục vụ cho hoạt động dạy học. Thư viện của trường đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của CB, GV, HS. Nhà trường có đủ phương tiện và thiết bị dạy học.

- Chất lượng hoạt động dạy, học: GV phải đảm bảo đủ số lượng GV theo phân phối chương trình, nội dung giáo án có sự cải tiến, dạy học bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học, có tính đến yêu cầu phân hóa, giảng dạy sát đối tượng. Sử dụng PPDH phù hợp, khai thác và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, xử lý tốt tình huống sư phạm, kiểm tra và đánh giá thường xuyên kết quả tiếp thu nội dung bài học của HS. Đánh giá mức độ hài lòng và sự đáp ứng nhu cầu HS về kết quả dạy học từ các nguồn thông tin: bài kiểm tra HS và các phản hồi từ HS, tự đánh giá của GV, đánh giá của đồng nghiệp sau dự giờ, đánh giá của CBQL.

HS phải xác định được động cơ, hứng thú học tập môn học, hiểu rõ bản thân. HS phải xác định mục tiêu và và nhiệm vụ học tập môn học, lập kế hoạch về nội dung và thời gian biểu học tập các môn học hàng tuần, hàng tháng với sự sắp xếp cân đối, hợp lí. Tham gia các hoạt động trao đổi kinh nghiệm học tập với bạn bè, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập nhóm.

- Chất lượng đầu ra: HS THCS hình thành phẩm chất và các năng lực như: năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lý, năng lực giao tiếp và thích ứng với cuộc sống.

c/ Điều kiện thực hiện

Hiệu trưởng nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng giáo dục trong nhà trường, động viên các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường cùng phối hợp kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Trong 5 biện pháp đề xuất trên đây, các biện pháp đều có mục tiêu, nội dung và cách thức tiến hành cùng với điều kiện thực hiện riếng. Mỗi biện pháp đều có những ưu nhược điểm nhất định song đều ảnh hưởng đến chất lượng

quản lý giáo dục. Để nâng cao quản lý chất lượng giáo dục các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhất thiết phải thực hiện cả 5 biện pháp sau đây:

Biện pháp 1: Chỉ đạo đổi mới quản lý chất lượng các yếu tố đầu vào của chất lượng giáo dục gồm phát triển chương trình dạy học đáp ứng yêu cầu của xã hội, bảo đảm chất lượng đầu vào của HS THCS, dựng hệ thống quản lý chất lượng CBQL, GV; bồi dưỡng GV, xây dựng cơ sở vật chất nâng cao chất lượng dạy học. Biện pháp này tác động đến chất lượng giáo dục của các nhà trường.

Biện pháp 2: Chỉ đạo đổi mới quản lý chất lượng quy trình dạy học của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục gồm: Hiệu trưởng lập kế hoạch thực hiện chương trình dạy học, tổ chức thực hiện chương trình dạy học, tổ chức hoạt động tổ chuyên môn, tổ chức phụ đạo cho HS yếu, kém và bồi dưỡng cho HS giỏi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động dạy học và hoạt động của tổ chuyên môn, tổ chức thực hiện sử dụng thiết bị dạy học, Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. Biện pháp này đảm bảo chất lượng ở tất cả các khâu của quy trình dạy học, tác động vào quy trình xây dựng kế hoạch, quy chế chuyên môn, tổ chức chương trình dạy học…

Biện pháp 3: Chỉ đạo đảm bảo kết quả chất lượng đầu ra của chất lượng giáo dục gồm phát triển chất lượng HS, phát triển chất lượng HS toàn trường, quan tâm đến sự thỏa mãn của cha mẹ HS và cộng đồng bằng cách thu thập thông tin từ các phiếu hỏi đến cha mẹ HS và cộng đồng về chất lượng giáo dục trong các trường.

Biện pháp 4: Đổi mới kiểm tra việc thực hiện và đánh giá chất lượng đã đạt được ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là biện pháp có ý nghĩa quan trọng để tìm ra hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, từ đó kịp thời đề ra các biện pháp điều chỉnh.

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đã đề xuất

3.4.1. Mục đích khảo nghiệm

Đánh giá về mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp được đề xuất trong luận văn.

3.4.2. Nội dung khảo nghiệm

- Tính cần thiết của 4 biện pháp quản lý chất lượng giáo dục các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương .

- Tính khả thi của 4 biện pháp quản lý quản lý chất lượng giáo dục các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm

Để tiến hành khảo nghiệm, chúng tôi đã thiết kế bảng câu hỏi và lấy ý kiến của CBQL và GV với 3 mức độ:

- Đối với tính cần thiết, 3 mức độ bao gồm: Rất cần thiết, cần thiết và không cần thiết.

- Đối với tính khả thi, 3 mức độ bao gồm: Rất khả thi, khả thi và không khả thi.

Đồng thời kết hợp với trao đổi, phỏng vấn trực tiếp các CBQL và GV khi cần thiết để hiểu rõ hơn nhận định của họ.

3.4.4. Nội dung và cách tiến hành

Bước 1: Xây dựng hệ thống câu hỏi trong phiếu hỏi nhằm mục đích xin ý kiến của các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia về các biện pháp quản lý chất lượng giáo dục các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Bước 2: Lựa chọn các nhà quản lý để tham khảo ý kiến về các biện pháp đề xuất được lựa chọn theo các yêu cầu sau:

- Có năng lực về quản lý chất lượng giáo dục các trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

- Có trình độ chuyên môn về quản lý giáo dục.

Từ việc đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng giáo dục các trường

THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tác giả tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi đối với 2 đồng chí là lãnh đạo, 1 chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo và 38 cán bộ quản lý các nhà trường, 40 tổ trưởng chuyên môn, 100 giáo viên ở 19 trường THCS.

Bước 3: Xin ý kiến các nhà quản lý, chuyên gia. Phiếu khảo sát về tính cần thiết của các biện pháp quản lý đã đề xuất được đánh giá ở 3 mức độ: Rất cần thiết, cần thiết, không cần thiết.

Tương tự như vậy phiếu khảo sát về tính khả thi của các biện pháp đề xuất cũng được tính theo 3 mức độ: Rất khả thi, khả thi, không khả thi.

Nội dung phiếu hỏi: Để nâng cao chất lượng quản lý chất lượng giáo dục các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương cần thực hiện các biện pháp sau:

Bảng 3.1. Đánh giá về tính cần thiết của các biện pháp quản lý chất lượng giáo dục các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn

thị xã Chí Linh, tỉnh Hải DươngNỘI DUNG

Mức độ cần thiết


X

Rất cần thiết

Cần thiết

Không cần thiết

SL

ĐTB

SL

ĐTB

SL

ĐTB

1. Chỉ đạo đổi mới quản lý chất lượng các yếu tố đầu vào của chất

lượng giáo dục


13


2.67


20


0.2


0


0.0


2.89

2. Chỉ đạo đổi mới quản lý chất lượng quy trình dạy học của hiệu trưởng trong các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã

Chí Linh, tỉnh Hải Dương


164


2.72


17


0.2


0


0.0


2.91

3. Chỉ đạo đảm bảo kết quả chất lượng đầu ra của chất lượng giáo dục ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí

Linh, tỉnh Hải Dương


168


2.78


13


0.1


0


0.0


2.93

4. Đổi mới kiểm tra việc thực hiện và đánh giá chất lượng đã đạt được ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải

Dương


166


2.75


15


0.2


0


0.0


2.92

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.

Quản lý chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, Hải Dương - 11

Xem tất cả 136 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí