Quản Lý Dạy Học Nội Dung Giáo Dục Địa Phương

Cho những HS kém. Họ cũng dành cho âm nhạc, nghệ thuật, dân tộc học 1 giờ/tuần. Phụ huynh và HS có thể chọn những môn học thiết kế, sử dụng thời gian tăng cường cho việc học hoặc tham gia các hoạt động động đồng phụ thuộc vào ...

Năng Lực Quản Lý Của Cán Bộ Quản Lý Nhà Trường

Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường phục vụ cho dạy học nói chung, dạy học nội dung GDĐP nói riêng cần chú ý những vấn đề sau: Tài liệu tham khảo phục vụ cho GV và HS; Bố trí phòng hội họp, phòng học bộ môn có ...

Thực Trạng Dạy Học Nội Dung Giáo Dục Địa Phương

2.2. Thực trạng dạy học nội dung giáo dục địa phương Khảo sát thực trạng: Mục đích khảo sát: Nhằm đánh giá thực trạng về lập kế hoạch, hình thức tổ chức dạy học nội dung GDĐP của GV; nhận thức của CBQL, GV về nội dung kiến ...

Thực Trạng Công Tác Quản Lý Dạy Học Nội Dung Gdđp

Từ kết quả khảo sát của Bảng 2.6, có thể thấy: Các nội dung được khảo sát từ nội dung 1 đến nội dung 5 có ĐTB dao động từ 3,54 đến 3,83. Kết quả đó cho thấy, đa số CBQL đã thường xuyên xây dựng các loại kế hoạch phục vụ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí