Đánh Giá Của Thầy (Cô) Về Quản Lí Các Yếu Tố Đầu Vào?

35. Trần Ngọc Trình, 2013, Luận án tiến sĩ, Quản lý chất lượng đào tạo tại các trường trung cấp chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Giáo dục

36. Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), tập I, Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội

37. Từ điển Bách khoa Việt Nam (2002), tập I, Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội.

38. Từ điển tiếng Việt thông dụng - Nxb Giáo dục - 1998

39. Thái Duy Tuyên (2004), Tìm hiểu vấn đề chất lượng giáo dục, Tạp chí phát triển giáo dục số 4, tháng 4-2004, Hà Nội.

PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1 PHIẾU ĐIỀU TRA

(Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, Bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách và Chủ tịch công đoàn)

Để có cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục và quản lý chất lượng giáo dục ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đề nghị thầy/cô trả lời các câu hỏi trong Phiếu điều tra dưới đây. Tất cả các thông tin này chỉ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, không phục vụ vào mục đích nào khác!

1. Đánh giá của thầy (cô) về quản lí các yếu tố đầu vào?


TT

Nội dung

Điểm trung bình

CBQL

GV

Chung


1

Quản lý chất lượng đầu vào tuyển sinh

Hàng năm lập kế hoạch tuyển sinh, quy chế tuyển sinh rõ

ràng, đảm bảo minh bạch, công khai
Khảo sát đánh giá chất lượng đầu vào của người học

Trung bình chungTổ chức và quản lý nhà trường


2

Duy trì đủ khối lớp, biên chế lớp học đảm bảo theo quy

chế trường chuẩn
Kiện toàn bộ máy tổ chức của nhà trường, quản lý hành

chính, tài chính và tài sản
Các đoàn thể tham gia tích cực các phong trào thi đua
Xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể trong sạch, vững

mạnh

Trung bình chung

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.

Quản lý chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, Hải Dương - 13

Nội dung

Điểm trung bình

CBQL

GV

Chung


2

QL chất lượng đội ngũ GV

GV có chất lượng chuyên môn, đủ về số lượng, đạt chuẩn

theo quy định
Lập kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, GV và nhân viên
Nâng cao tỉ lệ GV dạy giỏi các cấp

Tạo điều kiện về vật chất và thời gian, tăng thu nhập và nâng

cao đến đời sống vật chất và tinh thần cho GV

Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV

Thực hiện chương trình giảng dạy linh hoạt, có hiệu quả, phù

hợp với đối tượng HS
Trung bình chungCơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Kiểm tra, đánh giá sử dụng các thiết bị dạy học

Tổ chức tập huấn việc sử dụng phương tiện dạy học cho GV

Công khai các điều kiện về dạy học

Mở rộng khuôn viên nhà trường, xây dựng bãi tập và

sân chơi đủ diện tích theo tiêu chí trường chuẩn

Phòng học, khu phục vụ học tập và văn phòng, phòng

bộ môn sắp xếp hợp lý, khoa học.

Nâng cao việc sử dụng thư viện

Đủ thiết bị dạy học theo quy định
Trung bình chungQuản lý chất lượng về hoạt động tài chính của nhà trường

Có kế hoạch tài chính và quản lý tài chính
Cán bộ, GV tham gia kiểm tra và giám sát tài chính
Trung bình chung


TT

2. Thầy/cô đánh giá về QL chương trình dạy học ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương?


Nội dung

Mức độ thực hiện


Thường xuyên


Chưa TX


Không TX

Yêu cầu GV hiểu, nắm vững chương trình và

thực hiện đúng phân phối chương trình, bổ sung phù hợp với thực tiễn địa phương
Tổ chức thực hiện chương trình dạy học sát sao, nghiêm túc. Phân công GV giảng dạy, bố trí thời

khóa biểu hợp lí
Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn và hoạt động

giảng dạy của GV về dạy học tích hợp
Kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, kiểm

tra đột xuất
Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học
Chỉ đạo GV giảng dạy nhằm định hướng người học phương pháp tự học
3. Thầy/cô đánh giá về QL hoạt động học tập của HS ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương?


Nội dung

Mức độ thực hiện

Thường xuyên

Chưa TX

Không TX

1. Nắm được mục đích, yêu cầu của môn học
2. Tổ chức phụ đạo cho HS yếu, kém và bồi

dưỡng cho HS giỏi
3. Tổ chức các hoạt động học tập, hoạt động trải

nghiệm
4. GV hướng dẫn HS cách tự học
5. Tổ chức dạy học với nội dung phù hợp, linh

hoạt nhằm cung cấp kiến thức cho HS
6. Phối hợp với các lực lượng giáo dục để quản lý

hoạt động học tập của HS
7. Thực hiện kiểm tra thường xuyên và định kỳ
4. Thầy/cô đánh giá về thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của GV ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương?


Nội dung

Mức độ thực hiện

Thường xuyên

Chưa TX

Không TX

1. Thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương

trình dạy học
2. Lập kế hoạch dạy học hàng năm, lựa chọn,

sắp xếp nội dung dạy học, đổi mới hình thức, phương pháp dạy học
3. Tích cực đổi mới PPDH
4. Soạn bài giảng, trong đó trọng tâm cần nhấn mạnh đến hoạt động của trò qua phiếu học tập cá nhân từ đó tăng cường giao tiếp

giữa GV và HS, HS và HS
5. Thực hiện cải tiến hoạt động dạy học cho

từng bài, môn học cho năm học sau

5. Thầy/cô đánh giá về thực trạng quản lý việc kiểm tra, đánh giá HS ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương?


Tiêu chí

Mức độ đánh giá


Tốt

Bình thường

Chưa tốt

1. Chỉ đạo ra đề kiểm tra phù hợp theo chuẩn kiến

thức, kỹ năng, đảm bảo tính vừa sức
2. Kiểm tra tiến độ việc thực hiện các bài kiểm tra

theo chương trình
3. Chỉ đạo thực hiện quy chế của Bộ GD & ĐT về

đánh giá xếp loại học tập, hạnh kiểm HS
4. Chỉ đạo cải tiến hình thức kiểm tra, đánh giá HS
6. Thầy/cô đánh giá về việc sử dụng thiết bị dạy học ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương?


Nội dung

Mức độ thực hiện

Thường

xuyên

Chưa

TX

Không

TX

1. Xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học cho GV và tổ chuyên môn, hỗ trợ cho hoạt động

dạy học bộ môn
2. Sử dụng các thiết bị dạy học thiết thực, hiệu

quả
3. Khai thác và sử dụng phòng học tin học và

các phòng học bộ môn
4. Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy

học

7. Thầy/cô đánh giá về thực trạng hoạt động quản lý đánh giá GV ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh?


Nội dung

Mức độ thực hiện

Thường

xuyên

Chưa

TX

Không

TX

1. Đánh giá GV về kiến thức chuyên môn
2. Chỉ đạo GV tự đánh giá
3. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động

dạy học
4. Kiểm tra, thanh tra thường xuyên, đột xuất

việc thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra toàn diện hồ sơ, sổ sách của GV
8. Thầy/cô đánh giá về thực trạng hoạt động quản lý đánh giá HS ở các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh?


Tiêu chí

Mức độ thực hiện

Thường xuyên

Chưa TX

Không TX

1. Phát triển nhân cách HS, về phẩm chất đạo

đức, về năng lực, kỹ năng của HS
2. Tổng hợp về chất lượng HS nhà trường: Tỷ lệ

HS bỏ học, HS lưu ban, HS lên lớp
3. Tổng hợp kết quả học lực, hạnh kiểm của HS

theo học kỳ, năm học
4. Theo dõi kết quả các kỳ thi bên ngoài nhà

trường (thi THPT, thi học sinh giỏi)
5. Sự thỏa mãn của cha mẹ, cộng đồng

9. Thầy/cô đánh giá về kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và đánh giá chất lượng đã đạt được?


Nội dung

Mức độ đạt được

Tốt

Bình

thường

Chưa

tốt

1. Hiệu trưởng các nhà trường có điều chỉnh hợp lý từ kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo

dục
2. Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục

toàn diện
3. So sánh, đối chiếu với kế hoạch đề ra để kịp

thời điều chỉnh, khắc phục
10. Thầy/cô đánh giá về ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lý chất lượng giáo dục các trường THCS đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương?


Các yếu tố

Mức độ đạt được

Ảnh hưởng

Ảnh hưởng

ít

Không ảnh

hưởng

1. Tác động của các yếu tố về chủ trương chính sách, cơ chế QL của Bộ GD & ĐT với các

trường THCS đạt chuẩn quốc gia
2. Tác động của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã

hội địa phương
3. Tác động của các yếu tố thuộc về các trường

THCS đạt chuẩn quốc gia (Môi trường làm việc, tài chính, cơ sở vật chất..)
Xem tất cả 136 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí