Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế

Xem tất cả 153 trang, được chia thành 19 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế - 19

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế - 19

Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) TC DU NL DC HH 1 5,926 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2 ,024 15,709 ,01 ,88 ,21 ,00 ,01 ,00 1 3 4 ,021 ,015 16,702 19,650 ,01 ,04 ,08 ,03 ,65 ,14 ,10 ,06 ,09 ,08 ,00 ,54 5 ,007 28,655 ,01 ,00 ,01 ,81 ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế - 18

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế - 18

KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, ,806 Approx. Chi-Square 2195,033 Bartlett's Test of Sphericity df 231 Sig. ,000 Communalities Initial Extraction TC01 1,000 ,729 TC02 1,000 ,673 TC03 1,000 ,782 TC04 1,000 ,672 TC05 1,000 ,663 DU01 1,000 ,785 DU02 1,000 ,839 ...

Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Các Thành Viên Tham Gia Trong Quy Trình Cho Vay

Nhiệm Vụ Và Trách Nhiệm Của Các Thành Viên Tham Gia Trong Quy Trình Cho Vay

2.2. QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank 115 2.3. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA TRONG QUY TRÌNH CHO VAY Bộ phận trực tiếp cho vay Người quyết định cho vay Hội đồng tín dụng ...

Quy Định Đối Với Dịch Vụ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam

Quy Định Đối Với Dịch Vụ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam

PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ NHÂN VIÊN Xin chào Anh/chị, Phiếu số: . Tôi là Ngô Hải, là học viên cao học Khóa 17 tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Tôi đang nghiên cứu đề tài: “ Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá ...

Kiến Nghị Đối Với Nhà Nước, Chính Phủ, Ngân Hàng Nhà Nước

Kiến Nghị Đối Với Nhà Nước, Chính Phủ, Ngân Hàng Nhà Nước

Kiến chưa đồng tình cao về thời gian tiến hành việc giải ngân hiện nay của dịch vụ cho vay KHCN của ngân hàng. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, có 5 nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ cho vay KHCN của Vietcombank Huế, trong ...

Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo, Bỗi Dưỡng Nhân Lực

Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Đào Tạo, Bỗi Dưỡng Nhân Lực

Hai là, với các ngành nghề đang có sự phát triển mạnh trong tỉnh, có thể có mức lãi suất vay vốn cao hơn đối với các nhóm ngành đang có sự khó khăn để những hộ kinh doanh, cá nhân đang hoạt động trong các nhóm ngành này có cơ hội ...

Phân Tích Sự Khác Biệt Của Các Đối Tượng Điều Tra Về Các Yếu Tố Chất Lượng Dịch Vụ

Phân Tích Sự Khác Biệt Của Các Đối Tượng Điều Tra Về Các Yếu Tố Chất Lượng Dịch Vụ

Đều và thuận tiện 21 Ngân hàng có không gian giao dịch rộng rãi, 0,0 0,0 24,1 66,7 9,3 4,01 22 Quầy giao dịch, tài liệu về sản phẩm được thiết 0,0 0,0 55,6 44,4 0,0 3,52 thoáng mát (nhà xe, phòng giao dịch…) kế hấp dẫn, bố trí khoa học. Ghi ...

Kiểm Định Mối Tương Quan Giữa Biến Độc Lập Và Biến Phụ Thuộc

Kiểm Định Mối Tương Quan Giữa Biến Độc Lập Và Biến Phụ Thuộc

Chứng tỏ mối quan hệ tuyến tính càng lớn và phân tích hồi quy tuyến tính có thể phù hợp. Mặt khác, nếu giữa các biến độc lập cũng có tương quan lớn với nhau thì đó cũng là dấu hiệu cho biết giữa chúng có thể xảy ra hiện ...

Mục Đích Sử Dụng Dịch Vụ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân

Mục Đích Sử Dụng Dịch Vụ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân

Hợp lý. Số khách hàng thỉnh thoảng sử dụng dưới 3 năm chiếm tỷ lệ 28,1%. Điều này cho thấy, Vietcombank Huế cần phải có những phương thức chăm sóc khách hàng phù hợp hơn để duy trì số lượng khách hàng này sử dụng lâu hơn và ...

Tình Hình Cho Vay Khcn Phân Theo Thời Hạn Vay Tại Vietcombank Huế Giai Đoạn 2015-2017

Tình Hình Cho Vay Khcn Phân Theo Thời Hạn Vay Tại Vietcombank Huế Giai Đoạn 2015-2017

Qua Bảng 2.15, cho thấy dư nợ đối với mục đích SXKD năm 2016 đạt 689 tỷ đồng tăng 64,48% so với năm 2015 tương đương với doanh số cho vay trong giai đoạn này cũng tăng cao. Qua năm 2017, dư nợ cho vay đối với mục đích này tăng 40,3% so ...

Kết Quả Phát Triển Mạng Lưới Atm, Pos Tại Vietcombank Huế Giai Đoạn 2015-2017

Kết Quả Phát Triển Mạng Lưới Atm, Pos Tại Vietcombank Huế Giai Đoạn 2015-2017

Bảng 2.8. Kết quả phát triển mạng lưới ATM, POS tại Vietcombank Huế giai đoạn 2015-2017 Năm So sánh 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 Chỉ tiêu ± % ± % ĐVT: Máy Hệ thống giao dịch tự động ATM và POS 185 199 276 14 7,6 77 38,7 Trong đó: 1. Hệ thống ...

Tình Hình Tài Sản Và Nguồn Vốn Tại Vietcombank Huế Giai Đoạn 2015 - 2017

Tình Hình Tài Sản Và Nguồn Vốn Tại Vietcombank Huế Giai Đoạn 2015 - 2017

Một được cải thiện và nâng cao, năm 2017 trình độ đại học trở lên chiếm 95%. Xét theo độ tuổi , lao động dưới 30 tuổi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động, chiếm trên 45%, do đó họ có khả năng tiếp cận nhanh với khoa ...

Bài Học Kinh Nghiệm Cho Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Huế

Bài Học Kinh Nghiệm Cho Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Huế

- Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp; - Xây dựng quy trình cho vay hiện tại phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng cũng phải phù hợp với đặc thù tại Việt Nam; - Xây dựng hệ thống quản lý, kiểm tra kiểm soát tốt để hạn chế rủi ...

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Của Ngân Hàng

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Của Ngân Hàng

2. Nhân viên Ngân hàng sẵn sàng tư vấn, trả lời và đáp ứng kịp thời mọi thắc mắc của anh/chị; 3. Nhân viên Ngân hàng luôn phục vụ công bằng với tất cả khách hàng tới giao dịch. Thành phần năng lực phục vụ (Assuarance) 1. Nhân viên ...

Các Nghiên Cứu Có Liên Quan Đến Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân

Các Nghiên Cứu Có Liên Quan Đến Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân

(1) Sự hữu hình - Tangibles; (2) Sự tin cậy - Reliability; (3) Hiệu quả phục vụ - esponsiveness; (4) Năng lực chuyên môn - Competence; (5) Khả năng tiếp cận - Access; (6) Ân cần - Courtesy; (7) Thông tin - Communication; (8) Tín nhiệm - Credibility; (9) Tính an ...

Mô Hình Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại

Mô Hình Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại

Mặc dù thị trường KHCN nhỏ nhưng quy mô lại tương đối lớn về số lượng đối với thị trường khách hàng là các doanh nghiệp. KHCN có nhu cầu rất đa dạng và phức tạp, có các nhóm dân cư khác nhau về thu nhập, tuổi tác, giới tính, ...

Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Về Chất Lượng Dịch Vụ Cho Vay Khách

Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Về Chất Lượng Dịch Vụ Cho Vay Khách

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề liên quan ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế - 2

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế - 2

2.2. Thực trạng các yếu tố, điều kiện đảm bảo chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế 47 2.2.1. Các sản phẩm và lãi suất dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân 47 2.2.2. Quy ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế - 1

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Ngô Hải Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Huế Chuyên Ngành: Quản Lý Kinh Tế Mã ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số