Các Công Trình Nghiên Cứu Của Các Tác Giả Ngoài Nước

Các bài viết trong kỷ yếu hội thảo “Mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong tiến trình tái cấu trúc DNNN tại Việt Nam” do Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ và Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức tháng 4 năm 2017. ...

Thực Trạng Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Ở Việt Nam

Lợi nhuận đối với những ngành và lĩnh vực hiệu quả và quỹ đầu tư quốc gia thực hiện sứ mệnh phát triển kinh tế mang tính chiến lược của Quốc gia. Nguyên tắc tập trung hóa chức năng chủ sở hữu nhà nước cần được thống ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí