Mô hình chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam - 22


giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Hà Nội.

45. Chính phủ (2013), Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Hà Nội.

46. Chính phủ (2013), Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên của Công ty TNHH 1TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Hà Nội.

47. Chính phủ (2014), Báo cáo số 512/BC-CP về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013 của DNCVNN, Hà Nội.

48. Chính phủ (2014), Nghị định số 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước gắn với cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, Hà Nội.

49. Chính phủ (2016), Báo cáo số 428/BC-CP về đổi mới nâng cao hiệu quả DNNN trong giai đoạn 2011 -2015, Hà Nội

50. Chính phủ (2016), Báo cáo số 428/BC-CP về hoạt động đầu tư, quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc, Hà Nội

51. Chính phủ (2016), Báo cáo số 428/BC-CP, Hà Nội.

52. Chính phủ (2016), Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 “hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng, Dân chủ” do Việt Nam và WB phối hợp tổ chức thực hiện, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 191 trang tài liệu này.

53. Chính phủ (2017), Nghị định 167/2017/NĐ-CP về việc sắp xếp, xử lý tài sản công và 23. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về tiền sử dụng đất, Hà Nội.

54. Chính phủ (2017), Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển DNCVNN và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Hà Nội.

Mô hình chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam - 22

55. Chính phủ (2017), Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của


Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Hà Nội.

56. Chính phủ (2017), Nghị định số 167/2017/NĐ-CP về việc sắp xếp, xử lý tài sản công, Hà Nội.

57. Chính phủ (2017), Quyết định số 1232/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020, Hà Nội.

58. Chính phủ (2017), Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Hà Nội.

59. Chính phủ (2017), Quyết định số 707/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án „Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 – 2020”, Hà Nội.

60. Chính phủ (2018), Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Hà Nội.

61. Chính phủ (2018), Nghị quyết số 09/NQ-CP năm 2018 về thành lập Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN, Hà Nội.

62. Chính phủ (2018), Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN, Hà Nội.

Chính phủ (2020), Báo cáo số 496, Báo cáo hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2019, Hà Nội.


Chính phủ (2020), Báo cáo của UBQLVNN (2021) tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 ngày 11/1/2021 và Báo cáo số 1441/UBQLV-TH ngày 25/8/2021 về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, Hà nội, Hà Nội.

Chính phủ (2020), Số liệu tổng hợp từ Báo cáo 496/BC-CP ngày 10/10/2020 của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2019, Hà Nội.

66. Chính phủ (2020), Số liệu tổng hợp từ Báo cáo 496/BC-CP ngày 10/10/2020 của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2019, Hà Nội.

67. CIEM (2013), Tách chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu Nhà nước, Hà Nội.

68. CIEM-BWTO(2010), Báo cáo điều tra giám sát tập đoàn kinh tế, DNNN quy Mô lớn và DNNN độc quyền (Dự án Đổi mới quản trị DNNN và giám sát tập đoàn kinh tế nhà nước theo cam kết gia nhập WTO và thông lệ kinh tế thị trường thuộc Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật hậu gia nhập WTO), Hà Nội.

69. CIEM-BWTO(2010), Báo cáo điều tra thực trạng quản trị doanh nghiệp nhà nước (Dự án Đổi mới quản trị DNNN và giám sát tập đoàn kinh tế nhà nước theo cam kết gia nhập WTO và thông lệ kinh tế thị trường thuộc Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật hậu gia nhập WTO), Hà Nội.

70. Nguyễn Cúc (2008), Một số vấn đề về sở hữu nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Thông tin Pháp luật, (13).

71. Nguyễn Đình Cung, Bùi Văn Dũng (đồng chủ biên) (2013), Đổi mới mô hình đại diện đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng vào Việt Nam, Sách tham khảo, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội.


72. Trần Tiến Cường (Chủ biên) (2005), Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước - pháp luật điều chỉnh và mô hình chủ sở hữu theo kinh nghiệm quốc tế, Nxb Thống kê, Nà Nội.

73. Tiến Cường (Chủ biên) (2005),Doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước: Pháp luật điều chỉnh và Mô hình chủ sở hữu theo kinh nghiệm quốc tế, Nxb Thống kê, Hà Nội.

74. Trần Tiến Cường công bố trên www.vnep.org.vn

75. Trần Tiến Cường đăng trên http://www.vnep.org.vn

76. Trần Tiến Cường, tái cấu trúc DNCVNN và vấn đề phân tách chức năng chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước đối với DNCVNN đăng trên www.vnep.org.vn

77. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

78. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Chính trị quốc gia, Hà Nội.

79. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa IX của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

80. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

81. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

82. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

83. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

84. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.


85. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

86. Trâu Đông Đào (Chủ biên) (2010), Báo cáo phát triển kinh tế và cải cách thể chế phát triển Trung Quốc - 30 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc (1978-2008), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

87. Bùi Văn Dũng CIEM (2013), Sách tham khảo, Tách chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với DNNN: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng vào Việt Nam, Hà Nội.

Bùi Văn Dũng, CIEM (2013), tách chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với DNNN: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng vào Việt Nam, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương.

89. Phạm Việt Dũng (2011) đăng trên www.tapchicongsan.org.vn ngày 25/11/2011

90. Gary H. Jefferson (2010), Tái cấu trúc DNCVNN của Trung quốc và bài học cho Hàn Quốctại trang dornsife.usc.edu. [Truy cập ngày 20-11-2019].

91. Gary Jefferson (2014), “Cải cách DNNN: kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam” kỷ yếu hội thảo khoa học do Viện Hàn lâm và khoa học xã hội tổ chức, Hà Nội.

92. Hoàng Văn Hải,Trần Thị Hồng (2011), “Mô hình Uỷ ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước (Sasac) ở Trung quốc”,Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, (27)

93. Hướng dẫn của OECD về quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước (2010). https://www.oecd.org/daf/ca/SOEGuidelinesVietnamese.pdf

94. Jensen và Meckling (1976), Lý thuyết về công ty: Hành vi nhà quản trị, chi phí người đại diện và cấu trúc sở hữu,


Luật tài sản nhà nước trong doanh nghiệp (2006); Biện pháp chấp hành quản lý giám sát đầu tư doanh nghiệp Trung ương Trung Quốc http://www.sasac.gov.cn (ngày 20/11/2010).

96. Lê Quốc Lý (Chủ biên) (2014), Thành công và bài học đắt giá của doanh nghiệp nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Lê Xuân Bá (2015), Tổng quan tái cơ cấu kinh tế và đổi mới Mô hình tăng trưởng tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo, Hà Nội.

98. Ngô Quang Minh (2013), Tạp chí cộng sản ngày 10/1/2013 trên trang

www.tapchicongsan.org.vn.

Bộ Tài chính (2021), Báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp, (https://img.vietnamfinance.vn ngày 3/8/2021), Hà Nội.

Phan Thị Hồng Nhung (2015),“Mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật.

101. Niên giám thông kê (2018), GDP 2018: 5.542.300.

Nguyễn Thị Minh Phương (2018), Luận án Tiến sĩ kinh tế chính trị “Cơ chế đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Nguyễn Mạnh Quân (2013),“Tái cấu trúc DNNN, Một số vấn đề nguyên tắc và phương pháp tiếp cận, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (trang 193).

104. Quản trị công ty trong DNNN của OECD đăng trên www.oecd.org

105. Quốc Hội (1995), Luật DNNN, Hà Nội.

106. Quốc Hội (1995), Luật Doanh nghiệp nhà nước, Hà Nội.

107. Quốc Hội (2003), Luật Doanh nghiệp nhà nước, Hà Nội.

108. Quốc hội (2005), Bộ Luật Dân sự năm 2005, Hà Nội.

109. Quốc Hội (2005), Luật Doanh nghiệp, Hà Nội.

110. Quốc hội (2014), Luật số 69, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Hà Nội.


Quốc hội (2018), Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 25/6/2018 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Hà Nội.

112. Lương Xuân Quỳ (Chủ biên) (2006), Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà Nội.

113. Trần Văn Tá (2014), "Mô hình tập đoàn kinh tế ở Việt Nam và khung pháp lý cho hoạt động của tập đoàn kinh tế nhà nước", Tại trang http://tamnhin.net [Truy cập ngày 20-11-2019].

114. Tạ Ngọc Tấn, Lê Quốc Lý (2016), Kỷ yếu đổi mới, nâng cao hiệu quả DNCVNN bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

115. Nguyễn Ngọc Thanh đang trên http://dl.ueb.vnu.edu.vn

116. Nguyễn Kế Tuấn (2019), “Tập đoàn kinh tế nhà nước là 'quả đấm thép', nhưng đấm được ai?” tại trang https://vtc.vn/kinh-te[Truy cập ngày 20- 03-2020].

117. Trần Đình Thiên (2016),"Tái cơ cấu DNCVNN các điểm nghẽn và giải pháp thúc đẩy" tại trang http://dl.ueb.edu.vn [Truy cập ngày 20-11- 2019].

118. Trần Đình Thiên (2017), Điều phối Chương trình Hội thảo Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với Trung tâm Thông tin kinh tế (Ban Kinh tế Trung ương) tổ chức ngày 30/5/2017, Hà Nội.

119. Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt đề án tổng thể tái cơ cấu DNCVNN mà trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Hà Nội.


120. Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định của số: 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020, Hà Nội.

121.Thủ tướng Chính phủ (2017),Văn bản số 991/TTg-ĐMDN phê duyệt Danh mục DNCVNN hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020, Hà Nội.

122. Tổng cục Thống kê (2016), Hiệu quả đầu tư, Hà Nội.

123. Tổng cục Thống kê (2016), Thu nhập bình quân người lao động, Hà Nội.

124. Tổng cục Thống kê (2016), Tính năng suất lao động giai đoạn 2006- 2015, Hà Nội.

125. Tổng hợp từ website Quỹ tiền gửi (CDC) (2013), Quỹ đầu tư chiến lược (FSI) và cơ quan quản lý phần vốn góp của Nhà nước (APE), 2013

126. Tony Blair (2015), "Vai trò mới của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế - Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam", Hội thảo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cải cách cải cách DNCVNN, Hà Nội.

127. Trường Đại học kinh tế Huế, Tài liệu thông tin bất cân xứng, tại trang https://www.scribd.com. [Truy cập ngày 20-11-2019].

128. Trường Đài học Kinh tế Quốc dân (2014), Chức năng tổ chức và cơ cấu tổ chức, tại trang http://eldata3.neu.topica.vn[Truy cập ngày 20-11-2019].

129. Phan Thanh Tú, Vũ Mạnh Chiến, Phạm Văn Kiệm, Lưu Đức Tuyến, Nguyễn Thị Hồng Nga (2018), Học Thuyết Doanh Nghiệp, Nxb Lao Động - Xã Hội, Hà Nội.

130. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (2021), Báo cáo số 1441.UBQLV-TH ngày 25/8/2021 về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, Hà Nội.

Xem tất cả 191 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí