Mô hình chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam - 23


131. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (2021), Báo cáo tổng kết công tác của UBQLVNN năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 tại Hội nghị tổng kết ngày 11/1/2021, Hà Nội.

132. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2014), Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) (trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII), Hà Nội.

133. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2014), Dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh (trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII), Hà Nội.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2014), Hội thảo "Kinh nghiệm của Indonesia trong việc quản lý các DNCVNN", Hà Nội.

135. Viện Quản lý kinh tế Trung ương - CIEM (2013), Sách tham khảo tách chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và ứng dựng vào Việt Nam, Hà Nội.

Bùi Thế Vĩnh, Võ Kim Sơn, Lê Thị Vân Hạnh (1999), Chuyên đề tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

137. WB (2014), Báo cáo của WB 2014,

138. Xiong Zhijun (2008), Cải cách thể chế quản lý tài sản nhà nước của Trung Quốc- Tham luận tại Hội thảo do Viện NCQLKTTW tổ chức tại Hà Nội, Hà Nội.

139. Xiong Zhijun (2008), Tham luận tại Hội thảo do Viện NCQLKTTW, Phó Cục trưởng Cục doanh nghiệp Uỷ ban quản lý và Giám sát tài sản Trung Quốc, Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 191 trang tài liệu này.

Zhang Jun (2014), “Cải cách DNCVNN và chương trình cải cách mới của Trung quốc” kỷ yếu Hội thảo khoa học do Viện Hàn lâm và khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, Hà Nội.

141. http://www.scic.vn

Mô hình chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam - 23


II. Tài liệu tiếng nước ngoài

142. The World Bank (2006), Held by the visible hand: Challenge of SOE Corporate Governance for Ehjgmerging Markets.

143. The World Bank (2006), Held by the visible hand: Challenge of SOE Corporate Governance for Emerging Markets

144. Policybrief on corporate governance of State-Owned Enterprises in Asia (2010).

145. OECD: http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate- ownedenterprises/40792651.pdf

146. Mako, William P., và Chulin Zhang (2004), State Equity Ownership and Management in China: Issues and Lessons from International Experiences, Paper presented at the Policy Dialogue on Corporate Governance in China, Shanghai.

147. Maria Vagliasindi (2008), Governance Arrangements for State Owned Enterprises, Policy Research Working Paper No. 4542, The World Bank, Sustainable Development Network, March 2008.

148. Ha-Joon Chang (2007), Tái cấu trúc DNCVNN “State-Owned Enterprise reform” tại trang http://esa.un.org [Truy cập ngày 20-11-2019].

Xem tất cả 191 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí