Mô hình chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam - 21


có hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới. Nghiên cứu sinh có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

1. Đối với Trung ương: Tiếp tục nghiên cứu cho chủ trương đổi mới, hoàn thiện mô hình chủ sở hữu nhà nước tại DNCVNN, đưa ra quan điểm, định hướng đổi mới, phát triển, cơ cấu lại DNCVNN. Trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2030-2035 tầm nhìn 2045.

2. Đối với Quốc hội: Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, giám sát thực hiện việc đổi mới, hoàn thiện mô hình chủ sở hữu nhà nước, tái cơ cấu DNCVNN, giám sát tối cao hoạt động của DNCVNN. Sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật để cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DNCVNN hoạt động hiệu lực, hiệu quả như những giải pháp đã đề xuất trong luận án liên quan đến các luật: Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Luật danh nghiệp, Luật đầu tư công, Luật lao động,....

3. Đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước, các địa phương, DNCVNN, cơ quan thuộc Chính phủ, đặc biệt các tập đoàn, tổng công ty nhà nước: xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình và phân công cụ thể để thực hiện mục tiêu đổi mới và phát triển doanh nghiệp có vốn nhà nước trong từng giai đoạn. Nghiên cứu đề xuất, tổ chức thực hiện tốt, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đạt được mục tiêu đề ra. Đặc biệt với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cần nghiên cứu những đề xuất hoàn thiện mô hình của Ủy ban quản lý vốn từ nay đến 2030 để Ủy ban thực sự hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đóng góp quyết định trong tiến trình tái cấu trúc và phát triển DNCVNN. Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước cần nghiên cứu kỹ những khuyến nghị trong luận án để có những chủ trương, định hướng chuyển đổi mô hình chủ sở hữu nhà nước tại DNCVNN cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền


của chủ sở hữu nhà nước tại DNCVNN, tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát. Thực hiện chức năng giám sát xã hội đối với DNCVNN.


DANH MỤC

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 191 trang tài liệu này.

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ


Mô hình chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam - 21

1. Hoàng Trường Giang (2017), “Kinh nghiệm quốc tế về quản trị doanh nghiệp và cơ cấu lại DNCVNN”, Tạp chí Cộng sản, (894).

2. Hoàng Trường Giang (2017), “Quản lý nợ công và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia của Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, (902).

3. Hoàng Trường Giang (2018), “Kinh nghiệm quốc tế về Mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với DNCVNN”, Tạp chí Cộng sản,(906).

4. Hoàng Trường Giang (2018), Giải pháp ứng với biến đổi khí hậu để phát triển nhanh và bền vững”, Tạp chí thông tin đối ngoại,(172).

5. Hoàng Trường Giang (2018), Kinh nghiệm quốc tế về Mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước”, Tạp chí thông tin đối ngoại, (167).

6. Hoàng Trường Giang (2015), “Tạo động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, Tạp chí Cộng sản, (872).

7. Hoàng Trường Giang (2014), “Mô hình EU và hàm ý chính sách cho cộng đồng kinh tế Asean”, Hội thảo quốc tế hướng tới cộng đồng kinh tế Asean và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam do Ban Kinh tế Trung ương và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG tổ chức tại Hà Nội.

8. Hoàng Trường Giang (2015), “Đổi mới Mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình hội nhập quốc tế”,Tạp chí thông tin đối ngoại,(134).

9. Hoàng Trường Giang (2014), “Tái cơ cấu DNCVNN trong giai đoạn chuyển đổi Mô hình tăng trưởng”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, (19).

10. Hoàng Trường Giang (2014), “Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu DNCVNN”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, (08).

11. Hoàng Trường Giang (2014), “Ba trọng tâm tái cấu trúc DNCVNN’, Tạp chí Thuế Nhà nước, (17).


12. Hoàng Trường Giang (2014), “Một số kinh nghiệm quốc tế về thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với DNCVNN và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, (435).

13. Hoàng Trường Giang (2015), “Thúc đẩy kinh tế Việt Nam”, Tạp chí thông tin đối ngoại, (135).

14. Hoàng Trường Giang (2014), “Đổi mới Mô hình tổ chức thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với DNCVNN ở Việt Nam”,Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “DNCVNN thành công và những bài học đắt giá” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu tiếng việt

1. Ban chấp hành Trung ương Đảng (2017), Nghị quyết 12 NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII về cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNCVNN, Hà Nội.

2. Ban chấp hành Trung ương Đảng (2012), Kết luận số 50-KL/TW của Hội nghị lần thứ sáu khóa XI về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNCVNN”, Hà Nội

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 2011, Kết luận số 02-KL/TW ngày 16/03/2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế xã hội năm 2011, Hà Nội.

4. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển (2016), Báo cáo tình hình tái cơ cấu và đổi mới DNCVNN, Hà Nội.

5. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển (2018), Báo cáo của doanh nghiệp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội.

6. Ban Kinh tế Trung ương (2015), Báo cáo của ngày 31/12/2015 về chủ trương, chính sách đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả DNCVNN trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, Hà Nội.

7. Ban Kinh tế Trung ương (2015), Báo cáo Đề án về tái cơ cấu DNNN, Hà Nội.

Ban Kinh tế Trung ương (2017), Đề án Tổng kết 15 năm 2001-2016 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Hà Nội.

9. Ban chấp hành Trung ương Đảng (2017), Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Hà Nội.

10. Bộ Chính trị (2004), Chỉ thị số 45-CT/TW về đẩy mạnh sắp xếp, đồi mới, phát triển và nâng cao hiệu quà doanh nghiệp nhà nước trong 2 năm 2004 - 2005, Hà Nội.


11. Bộ Chính trị (2007), Kết luận số 16-KL/TW về tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2007

- 2010, có tính đến năm 2015, Hà Nội.

12. Bộ Chính trị (2009), Kết luận số 45-KL/TW về việc thí điểm Mô hình tập đoàn kinh tế và cơ chế, chính sách ngăn ngừa thất thoát tài sản nhà nước; cơ chế, chính sách bán cổ phần cho người lao động tại DN cổ phần hoá và đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước sau cổ phần hoá, Hà Nội.

13. Bộ Chính trị (2010), Kết luận số 78-KL/TW về Báo cáo kết quà kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 9 (khoá IX) và Nghị quyết Đại hội X của Đảng về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và về Đề án tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của Tồng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Hà Nội.

14. Bộ Chính trị (2014), Kết luận số 103-KL/TW về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, Hà Nội.

Bộ Chính trị (2017), Nghị quyết 12 NQ/TW, Hà Nội.

16. Bộ Chính trị (2017), Thông báo số 40-TB/TW, Hà Nội.

17. Bộ Công an (2015), Báo cáo về hoạt động của DNCVNN, Hà Nội.

18. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2015), Báo cáo tổng quan 2035: Việt Nam hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ do World Bank, Hà Nội.

Bộ Kế hoạch và đầu tư (2017), Báo cáo Đề án thành lập cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Hà Nội.

20. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2018), Báo cáo của Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020), Báo cáo triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội

22. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (), Báo cáogiai đoạn 2011 - 2015.


23. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2016), Báo cáo số 8642/BNN- QLDN, Hà Nội.

24. Bộ Tài chính (2014), Báo cáo của Bộ Tài chính về đánh giá tác động của ban hành Luật đầu tư quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Hà Nội.

Bộ Tài chính (2017), Báo cáo số 4601/BTC-TCDN, Hà Nội.

26. Bộ Tài chính (2017), Công văn số 4601/BTC-TCDN, Hà Nội.

27. Bộ Tài chính (2018), Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội.

28. Bộ tài chính Canada (2011), Tổng hợp từ trang Website của Bộ tài chính và Canada Development Investment Corporation, 2011.

29. Bộ Tài chính, 2010, Báo cáo đánh giá thực trạng về Mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Hà Nội.

30. Chính phủ (2001), Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về “tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNCVNN”, Hà Nội.

31. Chính phủ (2005), Báo cáo số 38 về tình hình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Hà Nội.

32. Chính phủ (2007), Báo cáo số 138 về tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2007 - 2010, có tính đến năm 2015, Hà Nội.

33. Chính phủ (2009), Báo cáo số 285a-BC tóm tắt về việc thí điểm Mô hình tập đoàn kinh tế, Hà Nội.

34. Chính phủ (2012), Nghị định 99/2012/NĐ-CP quy định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNCVNN và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Hà Nội.

35. Chính phủ (2012), Nghị định số 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNCVNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Hà Nội.


36. Chính phủ (2012, 2015, 2018, 2019), Tổng cục thống kê (2012, 2015, 2018, 2019): Báo cáo số 490/BC-CP ngày 25/11/2013 của Chính phủ về tình hình tài chính và kết quả hoạt động năm 2012; Báo cáo số 499/BC-CP ngày 16/10/2019 của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2018; Báo cáo số 496/BC-CP ngày 10/10/2020 của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2019 và Niên giám thông kê 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chính phủ (2013), Báo cáo số 490/BC-CP ngày 25/11/2013 về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 DNCVNN, Hà Nội.

38. Chính phủ (2013), Nghị định số 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ, công ích, Hà Nội.

39. Chính phủ (2013), Nghị định số 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Hà Nội.

40. Chính phủ (2013), Nghị định số 172/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH 1TV là công ty con của công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu, Hà Nội.

41. Chính phủ (2013), Nghị định số 206/2013/NĐ-CP quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Hà Nội.

42. Chính phủ (2013), Nghị định số 50/2013/NĐ-CP về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu, Hà Nội.

43. Chính phủ (2013), Nghị định số 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu, Hà Nội.

44. Chính phủ (2013), Nghị định số 61/2013/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế

Xem tất cả 191 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí