Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế

Xem tất cả 140 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 17

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 17

MDDC3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 14 10.0 10.0 10.0 Valid Đồng ý Rất đồng ý 77 49 55.0 35.0 55.0 35.0 65.0 100.0 Total 140 100.0 100.0 MDDC4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung lập 39 27.9 27.9 27.9 Valid Đồng ý Rất đồng ...

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 16

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 16

3. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .825 a .681 .669 .26582 1.616 a. Predictors: (Constant), PTHH, STC, NLPV, MDDC, MDDU b. Dependent Variable: HL 4. Kiểm định sự phù hợp của ...

Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Của Biến Phụ Thuộc

Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Của Biến Phụ Thuộc

Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulat ive % Total % of Varianc e Cumulativ e % 1 5.769 24.039 24.039 5.769 24.039 24.039 3.504 14.602 14.602 2 2.828 ...

Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Của Biến Độc Lập

Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Của Biến Độc Lập

PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 115 82.1 82.1 82.1 Valid Nữ 25 17.9 17.9 100.0 Total 140 100.0 100.0 Do tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Từ 18 - 30 tuổi 12 8.6 8.6 8.6 Từ 31 - 40 tuổi 50 35.7 35.7 ...

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 13

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 13

6. Kotler, P., & Keller, K.L., (2006). Marketing Management. Pearson Prentice 105 Hall, USA. 7. Yavas, U., Bilgin, Z., & Shemwell, D. J. (1997). Service quality in the banking sector in an emerging economy: A consumer survey. International Journal of Bank Marketing , 6, 217-223. 8. Ahmad, J. and ...

Giải Pháp Nâng Cao Mức Độ Đồng Cảm

Giải Pháp Nâng Cao Mức Độ Đồng Cảm

Tố đạt giá trị trung bình là 4,102 (trên mức độ đồng ý). Mặc dù mức độ đáp ứng nhận được nhiều ý kiến đồng ý từ khách hàng nhưng bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến chưa đồng ý. Vì vậy, cần có nhiều biện pháp và không ...

Đánh Giá Của Khách Hàng Đối Với Nhóm “Mức Độ Đồng Cảm”

Đánh Giá Của Khách Hàng Đối Với Nhóm “Mức Độ Đồng Cảm”

Quyết các thủ tục giấy tờ liên quan đến quyền lợi của khách hàng, bên cạnh đó nhân viên còn cung cấp các thông tin về bảo hiểm kịp thời cho khách hàng. - MDDU 4 - Nhân viên sẵn sàng đến hiện trường bất cứ đâu khi Anh/Chị có tổn ...

Đánh Giá Mức Độ Phù Hợp Của Mô Hình Hồi Quy Tuyến Tính Bội

Đánh Giá Mức Độ Phù Hợp Của Mô Hình Hồi Quy Tuyến Tính Bội

Mức độ hài lòng sẽ tăng (giảm) 0,303 đơn vị khi yếu tố Năng lực phục vụ tăng (giảm) 1 đơn vị với điều kiện các nhân tố khác không đổi. Mức độ hài lòng sẽ tăng (giảm) 0,301 đơn vị khi yếu tố Sự tin cậy tăng (giảm) 1 đơn ...

Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Của Biến Phụ Thuộc

Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Của Biến Phụ Thuộc

Bảng 2.10. Kiểm định KMO và Bartlett’s KMO and Barlett’s Test Hệ số KMO 0,790 Kiểm định Bartlett’s Giá trị Chi bình phương xấp xỉ 1408,866 Df 253 Sig. 0,000 ( Nguồn: Kết quả xử lý số liệu SPSS 20) Nhằm kiểm tra xem mẫu điều tra nghiên cứu ...

Thống Kê Mô Tả Đặc Điểm Hành Vi Mẫu Nghiên Cứu

Thống Kê Mô Tả Đặc Điểm Hành Vi Mẫu Nghiên Cứu

30 tuổi chiếm tỷ lệ nhỏ nhất (có 12 người, chiếm 8,6%) do độ tuổi này nghề nghiệp chưa ổn định, thu nhập còn hạn chế nên khả năng mua ô tô và tham gia bảo hiểm còn khá thấp.  Về nghề nghiệp: Trong tổng số 140 khách hàng được ...

Giới Thiệu Về Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty Bảo Hiểm Pjico Huế

Giới Thiệu Về Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty Bảo Hiểm Pjico Huế

Bảo toàn và phát triển lên thành 55 tỷ đồng. Đây là giai đoạn khó khăn, vất vả, gian nan nhất nhưng cũng là giai đoạn quan trọng nhất đặt nền móng cho sự phát triển của PJICO các giai đoạn tiếp theo. 10 năm tiếp theo (2000 - 2010) là giai ...

Thị Trường Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Tại Việt Nam

Thị Trường Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Tại Việt Nam

 Các giả thuyết nghiên cứu - Giả thuyết H 1 : Có mối quan hệ thuận giữa Sự hữu hình với Sự hài lòng. - Giả thuyết H 2 : Có mối quan hệ thuận giữa Năng lực phục vụ với Sự hài lòng. - Giả thuyết H 3 : Có mối quan hệ thuận giữa ...

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

Dịch vụ chỉ tồn tại vào thời gian mà nó cung cấp. Do vậy, dịch vụ không thể sản xuất hàng loạt để cất vào kho dự trữ, khi có nhu cầu thị trường thì đem ra bán. Chúng ta có thể ưu tiên thực hiện dịch vụ theo thứ tự trước sau ...

Các Khái Niệm Về Dịch Vụ Và Chất Lượng Dịch Vụ

Các Khái Niệm Về Dịch Vụ Và Chất Lượng Dịch Vụ

- Vận chuyển hàng trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển, xếp dỡ hàng theo quy định của pháp luật. - Xe sử dụng để đua thể thao, đua xe trái phép, chạy thử sau khi sửa chữa (trừ khi có thỏa thuận ...

Nội Dung Cơ Bản Của Bảo Hiểm Vật Chất Xe Cơ Giới

Nội Dung Cơ Bản Của Bảo Hiểm Vật Chất Xe Cơ Giới

Chương 3: Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế Phần III: Kết luận và kiến nghị PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ ...

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 2

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 2

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, trên thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Sự cạnh tranh với tốc độ cao giữa các doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm ...

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 1

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 1

Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Quản Trị Kinh Doanh  Khóa Luận Tốt Nghiệp Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Bảo Hiểm Vật Chất Xe Cơ Giới Tại Công Ty Bảo Hiểm Pjico Huế Sinh Viên ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số