Kết Quả Kiểm Định Sự Khác Biệt Nhỏ Nhất Về Trình Độ

Kế toán Nhân sự -.18627 .63641 .770 -1.4435 1.0709 Tổ chức 1.67087 * .34826 .000 .9829 2.3588 Hành chính .69608 * .23350 .003 .2348 1.1574 Bộ phận khác .06373 .20222 .753 -.3357 .4632 Không thuộc nhân viên của đơn vị .60539 .32726 .066 -.0411 1.2519 Bộ phận khác ...

Hiệu Chỉnh Các Giả Thuyết Nghiên Cứu Sau Khi Phân Tích Efa

Sau khi phân tích nhân tố khám phá cho biến quan sát và 1 lần cho biến phụ thuộc, tác giả đã không loại thêm biến nào, hệ số KMO and Bartlett's Test và Sig. đều thoã mãn yêu cầu, hệ số phương sai trích bằng 67.248 có nghĩa rằng các nhân ...

Thống Kê Mô Tả Các Biến Độc Lập Và Phụ Thuộc.

4.2.3. Trình độ học vấn Người có trình độ học vấn càng cao thì họ càng có khả năng tiếp thu, giải quyết vấn đề tốt và có khả năng nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn. Vậy, trình độ học vấn là một yếu tố quan trọng. Qua khảo ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top